نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دو روش تدریس ترکیبی (سنتی و وبلاگ، تالار گفتگو) و روش تدریس (سنتی و تلفن همراه) برای یادگیری انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان پایه نهم انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی با گروه گواه و شاهد است. جامعة آماری پژوهش 100 نفر از دانش‌آموزان پایه نهم در منطقه 20 تهران ناحیه 5 در سال تحصیلی 1394-95 که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به 4 گروه 25 نفری دانش‌آموزان دختر و پسر دسته‌بندی شدند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه هرمنس (1977) صورت گرفت. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان 84/0 به دست آمد است. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آمار توصیفی نظیر (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی نظیر (آزمون t مستقل و t وابسته) با نرم‌افزار spss22 به دست آمد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه‌های انگیزه پیشرفت در 3 مؤلفه اعتمادبه‌نفس، سخت‌کوشی و پشتکار در گروه دانش‌آموزان پسر وبلاگ و تالار گفتگو در برانگیختن انگیزه پیشرفت موفق‌تر عمل کرده و در مؤلفه آینده عملکرد یکسانی از هر دو روش دیده شد. در گروه دانش‌آموزان دختر در مؤلفه اعتمادبه‌نفس و پشتکار استفاده از وبلاگ و تالار گفتگو بهتر و در مؤلفه آینده نقش تلفن همراه مؤثرتر بوده است و در آخر در مؤلفه سخت‌کوشی نقش هر دو روش یکسان بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of teaching - learning combined (traditional and mobile) and (traditional blogs and forums) on achievement motivation ninth grade students (selection lessons, civics)

نویسندگان [English]

  • afsaneh azizialavijeh 1
  • fourozan zarabin 2

1 Assistant Professor, Department Of Training Science, Payam Noor University, Iran.

2 Phd Student Training Science, Shahid Rajayi Teacher Training University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study examined the effect of a combination of two teaching methods (traditional, blog, forum) and teaching methods (traditional and mobile) ninth grade students motivation to learn. Materials and quasi-experimental study with a control group and the control population Statistics Research 100 students in grades nine   The 20th Tehran Area 5 in the academic year 2016-2017   Stratified random sampling method selected and 4 groups of 25 people   Girls and boys categories amassment information. Herman 1977 was conducted through questionnaires. Data research using descriptive statistics such as   (Frequency and percentage) and inferential statistics (independent t test and dependent t), respectively The findings of this study suggest    The three component factors of achievement motivation confidence, Hard work and perseverance in the group of male students   Blogs and forums on Infuse motivation   More successful and future components of the same performance of both methods was observed. Group of female students confidence component   And perseverance of blogs and forums better   And the future role of mobile elements have been more effective In the last component of the hard work of both was the same.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blended learning teaching
  • traditional teaching
  • motivation
blended learning teaching, traditional teaching,
motivation