نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، مبانی معرفت‌شناختی ارزشیابی در دوره مدرن و رویکرد برجسته معرفت‌شناسی این دوره در حوزه ارزشیابی: رویکرد پوزیتیویسم، مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش تحلیلی - اسنادی بوده است. به‌منظور گردآوری داده‌های لازم جهت پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش کلیه اسناد موجود و مرتبط با موضوع با استفاده از فرم گردآوری داده‌ها جمع‌آوری و بر اساس پنج محور رایج در تحلیل‌های معرفت‌شناسی مورد تحلیل قرار گرفته است. عمده‌ترین یافته‌ها با توجه به سؤال‌های پژوهش عبارت‌اند از: در این نظام فکری در بحث موضوع شناخت، تأکید بر شناسایی جهان واقعی و عینی است و از شناسایی بر محور امور ذهنی صحبتی به میان نیامده است و برای شناخت از ابزارهای استقرایی (مشاهده و آزمایش) استفاده می‌شود. حواس پنج‌گانه مهم‌ترین منبع شناخت می‌باشند و در روش‌شناسی، اثبات‌گرا و عینی محسوب می‌شوند و سرانجام این نتیجه حاصل می‌شود که رویکردهای ذکر شده از اعتبار جامع‌ومانعی برخوردار نیستند. به دلیل اینکه کلیه جنبه‌های ارزشیابی را به لحاظ مؤلفه‌های معرفت‌شناسی در برنمی‌گیرند و در مقایسه با رویکردهای سنتی کمی بوده ولی بهتر است از روش‌های ترکیبی یعنی کیفی و کمی و الگوهای دیگر (ترکیبی) در ارزشیابی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examine the philosophical foundations of evaluation epistemology in education in modern age

نویسندگان [English]

  • Ghader Faraghi 1
  • Mohsen Farmahini Farahani 2
  • Akbar Rahnama 2

1 M.A. Philosophy of education,shahed Unirercity, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of education sciences, shahed Unirercity, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Philosophical foundations of evaluation epistemology in education in modern age and outstanding approach of Epistemology of this age in the field of evaluation: positivism approaches were examined in this study. The methodology of this study was documentary analysis. In order to answer to study’s questions, data gathered using appropriate forms, and analyzed by 5 traditional approaches. According to the thesis questions the main results are: in this intellectual system and in the issue of cognition, the main emphasis is recognition of real word and there is no discussion about intellectual recognition and use inductive tools(observation and experiment)for recognition. The five senses are the main principles for cognition and they are Positivist and objective in methodology and finally these result outcomes that they don’t have comprehensive validation because they not encompass all aspect evaluation in terms of components of epistemology. Those approaches are better than rational approaches but it is better to use combinational methods like qualitative and quantitative and other pattern (combinational) in evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • Evaluation
  • Positivism
Bazargan, A. (2004) educational evaluation, Tehran,samt publications. [Persian]
Bazargan,A. (2009), educational evaluation: concepts, models & operationa process. Tehran: samt. [Persian]
Bast, J. (2000) research method s in behavioral & training sciences, translator: Hassan pasha sharifi & Narges Taleghani, Tehran, roshd Publications.
Bola,S.H, (1996) evaluating educational plans for development, translator: khodayar Ebili, Tehran, publication of international institute of adults education.
Chalmers,A. (1995) science nature: Introduction on philosophical scienciology schools, translator: saeid ziba kalam, Tehran,scientific & cultural publications center, first edition.
Farmahini Farahani, M. (2004) post modernism & education, Tehran,Ayyig Publications. [Persian]
Geryling, E. C,& others (2001) new view in philosophy, translator: mohamad saeidi mehr & others, Qum,Taha cultural institute publications.
Gotek, G. (2011) philosophical schools & training ideas, translator: Mohamad Jafar pakseresht,Tehran,samt publications, eleventh edition.
Kardan, A. M. & others (2001) education philosophy, Tehran, samt publication, first edition. [Persian]
Keramati,M. R. (2013) academic plan evaluation (approach institute),Tehran, Roshd Publications,first edition. [Persian]
Keranbach, L.G (1985), training psychology (second volume), translator: Razavi, Tehran,offset company (publication date to original language) 1963
Kiamanesh,A. R. (2002) educational evacuation methods, Tehran, payam Moor publications. [Persian]
Mansoob Basiri, M. (2004) philosophical basics of educational evaluation models,Tehran application- scientific high education institute publications of university jihad. [Persian]
Mirza Mohamadi, M. H. (2008), several basic discussion in conformational education from education philosophy view, Tehran, Yastaroon. [Persian]
Mirza Mohamdi & colleagues (2010), clarifying histological reasons of structuralism approach in academic development evaluation, Daneshvar research – scientific monthly number 45, page 127 to 140. [Persian]
 
Mirzayi Ahranjani, H.,Sarlak,M. A. (2005), a view to organizational histology: change trajectory, managerial applications & schools, peyk Noor monthly,human sciences, autumn, period 3, number 3, special for management, page 69 to 78 – 20. [Persian]
Moalemi,H. (2004) hystemology, Qum,world center publications of Islamic sciences, first edition. [Persian]
Mohamad Gholinia, J. (1998),acquainting with usable evaluation models in agricultural education & distribution, Jihad university (scientific- distributing), eighteenth year, number 212 & 213, page 35 to 46. [Persian]
Moosapoor, N. (2002),theoretical basics of educational evaluation models,research & planning periodical In high education,number 23- 24 (scientific- research). [Persian]
Navidi,A.Ghasemi,F. (2014), The Effect of Quantitative and Qualitative Evaluation on Anxiety in Primary Fourth Students., Tehran, Quarterly Journal of Education, Winter 93, Year 30, No. 4,. [Persian]
Saif, A. A. (2013),measurement, evaluation & educational evaluation,Tehran,Doran publication. [Persian]