نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی - رئیس اداره کتابخانه و مرکز اسناد و امور بانوان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ایران.

2 دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه خوارزمی- کارشناس مسئول سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران، ایران.

3 استادیار برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات علوم اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های آموزش چندفرهنگی انجام‌ گرفته است. جامعة آماری این پژوهش کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره دوم ابتدایی شامل پایه‌های چهارم، پنجم و ششم است که درواقع نمونه با جامعه برابر است. در این پژوهش از دو روش کیفی و کمی استفاده گردید. در روش کیفی از تحلیل محتوای کیفی برای شناسایی ابعاد نظری آموزش چند فرهنگی از منظر جنسیت، معلولیت، قومیت، فرهنگ، عدالت اجتماعی و صلح مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل کمی با روش تحلیل محتوای پنج موضوع اصلی یعنی جنسیت، قومیت، معلولیت، ارزش‌های جهانی و فرهنگ و زیرمؤلفه‌های آن بررسی و موارد مرتبط در کتاب درسی مطالعات علوم اجتماعی شناسایی گردید. روایی پژوهش دارای شرایط هال و هوتون است. این پژوهش دارای نتایج متعدد بود اما یکی از نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل نشان می‌دهد که افراد ناتوان و معلول و مردم با قومیت‌های مختلف به‌اندازه کافی در کتاب‌های درسی علوم اجتماعی نشان داده نشده‌اند و میزان توجه به ارزش‌های چند فرهنگی نیز بسیار اندک گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a content analysis of social Science Textbooks of 4th, 5th, 6th grades within the items of multicultural education

نویسندگان [English]

  • akram Eini 1
  • Hamid yazdani 2
  • Alireza Sadeghi 3

1 Organization for Educational Research and Planning (Ministry of Education), Iran.

2 (PhD student‏), Organization for Educational Research and Planning (Ministry of Education), Tehran, Iran.

3 assistant professor of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The Aim of This study was to analysis the content of social science textbooks of 4th, 5th, 6th grades on items of multicultural education in the Field of education. The study population comprised of social science textbooks of 4th, 5th, 6th grades so the sample is equal to the population. In this research a mixed method has been used and both qualitative and quantitative content analyses have been applied. In qualitative content analysis identify the theoretical aspects of multicultural education from gender, disability, ethnicity, culture, social justice and peace were examined. In quantitative content analysis five mainthemes, namely gender, ethnicity, disability, universal values and culture and its sub-themes in these textbooks were reviewed and related themes in social science textbooks were identified. This study satisfies the reliability conditions of Hall and Houten. This research had multiple results.One of the results of the analysis showed that people with disabilities and people from different ethnicity have been represented insufficiently in Social Science textbooks. And very little attention to multicultural values are reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multicultural education
  • Content Analysis
  • Social science textbooks
  • Elementary education
  • 4-6 grades
Apple, M. W. (1986). Teachers and texts. New York, NY: Routledge & Kegan Paul Banks, J. A. (1993). Multicultural Education: Development, dimensions and challenges. Phi Delta Kappan, 75(1), 22-28
Banks, J. A. (1998). The lives and values of researchers: Implications for educating citizens in a multicultural society. Educational Researcher, 27(7), 4-17.
Banks, J. A. (2004). Multicultural Education: Historical development, dimensions and practice. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (Eds), Handbook of research on multicultural education (2nd ed. pp. 3-29). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Banks, J. A. (2006). Democracy, diversity, and social justice: Educating citizens for the public interest in a global age. Education research in the public interest: Social justice, action, and policy, 141-157.
Banks, J. A. (2008). An Introduction to Multicultural Education. Boston, MA: Pearson Publication.
Banks, J. A. (2013). The construction and historical development of multicultural education, 1962–2012. Theory into practice, 52(sup1), 73-82.
Bednarz, S. W. (2008). US World Geography Textbooks: Their Role in Education Form. InternationalResearch in Geographical and Environmental Education, 13:3, 223-238.
Bishop, R. S. (1997). Selecting literature for a multicultural curriculum. Using multiethnic literature in the K-8 classroom, 1-19.
Brown, S. (2002). What is disability culture?. Disability Studies Quarterly, 22(2). 34–54.
Cirik, i. (2008). Multicultural education and its reflections. Hacettepe University Journal of Education, 34, 27-40.
Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. Handbook of mixed methods in social and behavioral research, 209-240.
 
 
Curriculum and Textbooks Development Official wed site(2014) at http://elementary.talif.sch.ir/?page_id=50&menu_id=1&menu_item_id=21
 Davidman, L. (1997). The personal, the sociological, and the intersection of the two. Qualitative Sociology, 20(4), 507-515.
 Dewey, J. (1916). Democracy and education. An Introduction to the Philosophy of Education. Chapter One: Education as a Necessity of Life. http://etext. lib. virginia. edu/toc /modeng/ public/DewDemo. html.New York,Discourse: Sociocultural Dimensions of American Schoolbooks, 183-215.
 Eide, K. Y., & Heikkinen, M. W. (1998). The inclusion of multicultural material in middle school science teachers' resource manuals. Science Education, 82(2), 181-195.
 Fallahian, Nahid (2014). social studies [school textbook]Sixth grade. Tehran: Organization of Research & Educational Planning, Division of publishing and distributing educational materials. (persian).
 Fallahian, Nahid; Malek Mahmoudi, Nazya (2014). social studies[school textbook] Fourth grade. Tehran: Organization of Research & Educational Planning, Division of publishing and distributing educational materials. (persian).
 Fayyaz, Irandokht; Imani Ghoshchi,Fariba (2010).Study of national identity symbols of high school history and social science textbooks at humanism, experimental science and mathematics physics branches in 1388-89.Educational psychology, 17(6), 30-68. (persian).
 Ferguson, R. F., Ludwig, J., & Rich, W. (2001). A diagnostic analysis of Black-White GPA disparities in Shaker Heights, Ohio. Brookings papers on education policy, (4), 347-414.
 Finkelstein, J. M. (1993). Primary Elementary Social Studies Instruction: A Status Report. Social Education, 57(2), 64-69.
 Gay, G. (2006). Connections between classroom management and culturally responsive teaching. In C. M. Evertson & C.S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. (pp. 343–370). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 Gharibi,jalal;Golestani, Hashem; Jafari, Ibrahim(2016). Epistemological Foundations of Multicultural Education.Research in curriculum planning, 20(12), 1-15. (persian).
 Grant, C. A., & Ham, S. (2013). Multicultural education policy in South Korea: Current struggles and hopeful vision. Multicultural Education Review, 5(1), 67-95.
 Hall, R. V., & Van Houten, R. (1983). Managing behavior part L: The measurement of behavior. Austin: Pro Ed Publishers.
Hussain bar, Mohammad osman(2007).Collective identity and attitude toward democracy in Iran unpublished Doctoral thesis, Sociology Faculty of Social Sciences of Allameh Tabatabai University. (persian).
Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.
Hsu, S., & Chepyator-Thomson, R. (2010). Multiculturalism in secondary school physical education textbooks. Journal of Teaching in Physical Education, 29(2), 199-220
Johnson, J. R., & Nieto, J. (2007). Towards a cultural understanding of the disability and deaf experience: A content analysis of introductory multicultural education textbooks. Multicultural Perspectives, 9(3), 33-43.
Khalili oven, H., Haddad Adel, GA (2014). social studies[school textbook] Fifth grade. Tehran: Organization of Research & Educational Planning, Division of publishing and distributing educational materials. (persian)
Kahn, M. (2008). Multicultural education in the United States: reflections. Intercultural Education, 19(6), 527-536.
Kymlicka, W. (2007). Multicultural odysseys: Navigating the new international politics of diversity (Vol. 7). Oxford: Oxford University Press.
Maghsoudi, Mojtaba(2003).The role of Ethnic Groups in Pahlavi(II) era,
Tehran:The Center for Islamic Revolution Document. (persian).
Mwonga, C. (2005). Multicultural education: New path toward democracy. Education and Democracy.. [Online]: Retrieved on November at http://www.macalester.edu/educationreform/publicintellectualessay/CarolineM.pdf
Nieto, S. & Bode, P. (2008). Affirming Diversity: The sociopolitical context of multicultural education.5th edition. Boston: Pearson/Allyn and Bacon.
Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Sage.
On line Oxford Reference Dictionary (2015).cultural mosaic theory at:http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095652883
Parker, W. (2003). Teaching democracy: Unity and diversity in public life (Vol. 14). New York: Teachers College Press.
Ramsey, P. G. (2008). History and trends of multicultural education. NHSA DIALOG, 11(4), 206-214.
Resnik, J. (2009). Multicultural education–good for business but not for the state? The IB curriculum and global capitalism. British Journal of Educational Studies, 57(3), 217-244
Sadeghi, Ali Reza (2008). Designing a model of multicultural curriculum of primary education teacher training Islamic Republic of Iran. Doctoral thesis,Allameh Tabatabai University - Faculty of Education and Psychology. (persian)
Sadeghi, Ali Reza (2009). Iran's national curriculum review document based on multicultural education. Journal of Curriculum Studies, 5(18): 215-190. (persian)
Sadeghi, Ali Reza(2011). Multiculturalism and its relation to education. Growth Technology, 28(4): 37-34. (persian)
Sapon-Shevin, M., & Zollers, N. J. (1999). Multicultural and disability agendas in teacher education: Preparing teachers for diversity. International Journal of Leadership in Education, 2(3), 165-190
Sleeter, C. E. & Grant, C. A. (2009). Turning on Learning: Five Approaches for MulticulturalTeaching Plans
for Race, Class, Gender, and Disability, 5th Edition. John Wiley & Sons, Inc
Statistical Center of Iran official website(2015) at https://www.amar.org.ir/[Online]: Retrieved on November2015/(persian)
Taleb-Zadeh Nobarin, M. & Fathi Vajargah, K. (2002). Topics specialized
curricula. Tehran: Aeegh Publications. (persian)
Tyson, H., & Woodward, A. (1989). Why students aren’t learning very much from textbooks. EducationalLeadership, 47, 14–17.
 Venezky, R. L. (1990). Textbooks in school and society. In P. W. Jackson (Ed.), Handbook on research oncurriculum: A project of the American educational research association (pp. 436–461). New York: Macmillan.
 Young, M. J., veRiegeluthm, C. M. (1988). Improving the textbook selection process (Fastback Series No.275). Bloomington, IN: Phi Delta Kappa.