نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطة آینده‌نگری در مؤلفه‌های برنامه درسی (نوآوری، تحول‌پذیری، مدیریت، تحول‌آفرینی و بهره‌وری) با خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد ساری در سال 1394 بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی، همبستگی بود. جامعة آماری این تحقیق شامل همة دانشجویان دانشکده علوم انسانی این واحد که شامل 4206 نفر است، است. نمونه آماری این پژوهش تعداد 343 نفر از دانشجویان دانشکده علوم انسانی بود که به روش تصادفی طبقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها یک پرسشنامة استاندارد و یک پرسشنامة محقق‌ساخته بوده است. روایی پرسشنامه توسط چند تن از کارشناسان و متخصصین علوم تربیتی تأیید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خلاقیت تورنس 1992 (905/0) و پرسشنامة آینده‌نگری در برنامه درسی (890/0) محاسبه شده است. برای توصیف داده‌ها از توزیع فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، نمودارها و نیز شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی شامل نما، میانه، میانگین و انحراف معیار استفاده شده و برای تجزیه‌وتحلیل، تفسیر و تعمیم نتایج تحقیق به جامعه، از آمار استنباطی شامل: آزمون‌های پارامتریک (تی مستقل و آنوا) و نیز آزمون ناپارامتریک (ضریب اسپیرمن) با نرم‌افزار SPSS16 استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون‌های آماری، بین مؤلفه‌های «نوآوری، تحول‌پذیری، مدیریت، تحول‌آفرینی و بهره‌وری» که توسط آلوین و هیدی تافلر (1967) در مجله آینده‌شناسی و جامعه آینده جهانی اشاره گردید و توسط کورنیش و همسرش پایه‌ریزی شد با متغیر «خلاقیت» رابطة مثبت و معنادار مشاهده گردید. همچنین بین «خلاقیت» و «آینده‌نگری» دانشجویان نیز رابطه مثبت و معنادار دیده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Foresight relationship in curriculum with students creativity

نویسنده [English]

  • maryam taghvaeeyazdi

Department of educational management,sari branch,Islamic Azad ,sari.iran.

چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the relationship between foresight relationships in curriculum with the creativity of the students of Sari University in 1394. The method of this descriptive study was survey correlation. The statistical population of this research includes all students of the Faculty of Humanities of this unit, which includes 4206 people. A sample of 343 students from the Faculty of Humanities was studied by stratified random sampling method. The data collection tool was a standard questionnaire and a researcher-made questionnaire. Validity of the questionnaire was verified by several experts and educational experts and its reliability was calculated by Cronbach's Alpha method for the Torrance Creativity Questionnaire (0,905) (1992) and the foresight in curriculum Questionnaire (0,890). To describe the data, frequency distribution, percentage frequency, cumulative frequency, graphs, as well as central inclination and dispersion index including mean, mean, mean, and standard deviation were used and for analyzing, interpreting and generalizing the results of the research into society, Inferential statistics including parametric tests (independent t-test and ANOVA) and non-parametric test (Spearman coefficient) were used with SPSS software version 16. According to the results of statistical tests, there was a positive and significant relationship between each component of "innovation, transformation, management, transformation and productivity" with "creativity". There was also a positive and significant relationship between students' "creativity" and "foresight".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • curriculum and creativity
Aghaee, Ali. (2011). Futurism in education. Mashhad, Astan Quds Razavi, Co. Publishing.
Bereter, W. (2011). Foresight and implications of curriculum, Journal of Foresight Management Vol.3, PP: 1224- 1236.
Cornish, E. (1997).The study of the future: Washington, D.C.: World Future Society.
Fadaeezadeh, A. (2010). Scenarios, the best tool to face the future. Tehran: Wahid Institute. [Persian].
Fathi Vajargah, K. (2008). Futurism organization based educational programs. Sixth edition. Tehran: Aeej. [Persian].
Fiuzat, Y. (2011). Fundamentals of educational planning. Tehran: Publication editing. [Persian].
Garsia & Muralz, (2010). The impact on innovation and performance management in curriculum and educational organizations, European Journal of Innovation Management, Vol. 11, No. 2, pp.160-181.
Ghoorchian N; Salehi M. [Designing a model for institutionalizing futures at Islamic Azad University, Research in Curriculum, 2004; 2: 22-1. [Persian]
Hamidzada, Mohammad S. (2008). Futurism organization based educational programs. Master's thesis, Educational Administration, University of Ahvaz. [Persian].
Hamidzada, MS, Fathi Vajargah, K. (2009). Futurism organization based educational programs, publications, scientific research, medical education strategies, Volume 2, Issue 1, pages 15-16. [Persian].
Heidari, Mohammad Hossein (2008). The relationship between management and the creative faculty of the University of Isfahan. Master's dissertation, Administration, University of Isfahan. [Persian].
Heydari, Hamid (2009). Prospective education. Master's thesis, psychology, University of Ahvaz. [Persian].
Hickson & Baltimor, (2010), Management of the university curriculum. Vol. 32, No. 3, PP: 801-813.
Hosseini-Nasab et al. (2009). Examine the relationship between demographic components and creativity of the students at Yazd University and a Master's thesis. [Persian].
 
Karshki H. Mohseni N. Motivation in learning and teaching. Tehran: Sound of Light, 2012. [Persian]
Kaya H, Bodur G, Yalniz N.The relationship between high school students’ attitudes toward future and subjective well-being. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2014; 116: 3869 – 3873.
Khazayi, M. (2008). public Management. First Edition. Tehran: Reed Publishing. [Persian].
Lehtonen A. Future thinking and learning in improvisation and a collaborative devised theatre project within primary school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012; 45:104–113.
Make.Sonmi, (2010). The effect of training expedition on students, Journal of Futuring. no 12, pp 67_72.
Mehrmohammadi, M. (2009). Organizational change management. Tehran: Publication side. [Persian].
Mirza Aghafishani, Timor (1998). Creativity and innovation in people and organizations. Tehran: cashmere. [Persian].
Mo'ayyeri, MH (2006). ABC futures. Tehran: Institute of Industry and Technology. [Persian].
Molamohseny, R. (2012). And the foresight of the future. Journal of Futures Studies Professional Studies, the first year (2). [Persian].
Rashid Ismail, Shahraray, M. (2011). The relationship between creativity and innovative projects in the city Neyriz training, master's thesis. [Persian].
Renzuli, D & Reis Niu, (2010), Evaluation of environmental impacts and individual creativity of students, "European journal of innovation management: 6(13). pp 4717-427.
Saif, Ali Akbar (2007). Modern educational psychology. Tehran: PNU. [Persian].
Sam Khanian, R. (2009). The role of futures studies in the curriculum. Master's Thesis, Science Education University of Mashhad. [Persian].
Taboli, Hamid, Hidayatullah, Tirgar. (2011). The relationship between management and Creativity of employees in government agencies Neyriz city, a Master's thesis. [Persian].
VandeWalle D. Goal orientation: Why wanting to look successful doesn’t always lead to success. Organizational Dynamics2001; 30, (2):162-171.
Wayman S. The Handbook of sustainable literacy: Skills for a changing world.Dartington: Green Books. 2009.
Yeo GB, Neal A. A multilevel analysis of effort, practice, and performance: Effects of ability, conscientiousness, and goal orientation. Journal of Applied Psychology2005; 89, (2): 231-247.
Zarghami, Hamid Jafar Mustafa, Muslim Treaty (2013). The relationship between creativity and motivation for innovation in research organizations: a case study in the Institute of Intelligent Signal Processing, Systems Management and efficiency Snay- engineering doctoral dissertation University of Science and Technology. [Persian].