نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد آموزش علوم، گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشیار برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

یادگیری خدمت‌رسانی (Service Learning) به‌عنوان یکی از رویکردها و گفتمان‌های جدید یادگیری، تاریخچه‌ای در حدود یک قرن دارد. یادگیری مفاهیم درسی از طریق مشارکت در یک طرح خدمت‌رسانی اجتماعی را یادگیری خدمات‌رسانی می‌گویند. این رویکرد آموزشی که یکی از انواع یادگیری تجربی است، فرصتی برای یادگیرندگان فراهم می‌کند تا نیازهای اجتماعشان را بشناسند، برای رفع یکی از آن نیازها برنامه‌ریزی کنند و حین مراحل مختلف کار (از برنامه‌ریزی تا اجرای طرح و ارزیابی آن) مفاهیم مندرج در کتاب درسی را یاد بگیرند. یادگیری خدمات‌رسانی تجربه آموزش سنتی را با زندگی واقعی پیوند می‌دهد و امکان مواجهه با چالش‌ها و مسائل زندگی روزمره را برای یادگیرندگان مهیا می‌کند. این گفتمان آموزشی، بر برنامه درسی و محتوای آموزشی متمرکز است و نه‌تنها کتاب درسی را فراموش نمی‌کند بلکه از طریق تجربه عملی و به‌کارگیری آموزه‌های مدرسه برای خدمت به گروهی از جامعه که به آن خدمت نیاز دارند، درک یادگیرندگان از محتوای آموزشی را عمیق‌تر و ملموس‌تر می‌کند.آیزنر (Eisner.W.Elliot) این نوع یادگیری را به‌عنوان یکی از ضروریات مدارس و دانشگاه‌های امروز تلقی می‌کند و لزوم توجه به تربیت دانشجویان و دانش‌آموزانی متبحر با مهارت‌های فنی "بررسی و شناخت"، "تفکر انتقادی" و "برقراری ارتباط مؤثر"را تأکید می‌کند. در این پژوهش کیفی از «جستار نظرورزانه» به‌عنوان روش پژوهش و از «بررسی مستندات» به‌عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. با توجه به هدف مطالعه مباحثی مانند تعریف، مبانی فلسفی، مدل‌های این نوع از یادگیری، برنامه درسی مبتنی بر آن، اصول، مزایا و معایب این نوع آموزش به‌منظور ببین ضرورت توجه به یادگیری خدمات‌رسانی در طراحی برنامه‌های درسی نظام آموزشی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Service learning: applaying educational theory in practice

نویسندگان [English]

  • Maryam Marandi, 1
  • Yusef Adib 2
  • Eskandar Fathiazar 3
  • Firooz Mahmoodi 4

1 Ph.D in Curriculum Studies, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Professor, Department of Education, Faculty of Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

3 Professor, Faculty of Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

4 Associate Professor, Faculty of Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Service learning has a history of nearly a centry as one oflearn new approaches and discourses. Learning course concepts through participation in a community service project says service learning. This educational approach is one of a variety of experiential learning,provides an opportunity for learners to recognize their social needs and planning to meet one of that needs,during the various phases of work (from planning to implemention and evaluation) set written in the textbook concepts to learn.Service learning links experience of traditional teaching with real life and ability to meet the challenges and problems life provides for learners.This educational discourse, focusing on curriculum and educational content and not only don’t forget textbook, But also through practical experience and applying teaching of the school to serve the people of the community that it serves require, learners understand of the educational content is deeper and more tangible. Eisner argues,this kind of learning is essential for schools and universities and emphasizes on paying attention to educate genius students with technical skills including assesment, critical thinking,and effective communication, which is referred to as service learning. In this study, "Speculative Essay" is used as research method and "Review of Documentation" is used as a tool for information gathering. According to the research purpose, topics such as Definition of service learning, philosophical foundations of service learning, the models in this education, principal andadvantages and disadvantages for the education related to explain the necessity of attention to service learning in designing curricula and educational system in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Speculative Essay
  • educational theory
  • service learning
Abbaszadeh, Mohammad, 2012, Reflection on Reliability and Reliability in Qualitative Research, Applied Sociology, V. 45, N 1,P 19,34. [in Persian].
Astin. Alexander W; Vogelgesang. Lori J; Ikeda. Elaine K; Yee,Jennifer A. (2016). "How Service Learning Affects Students". Digital Commons. Retrieved 15 June
Bereitschaft.l. (2005) Service Learning. Louis Community College.
Berger Kaye. Cathryn, M.A., (2012). The Complete Guide to Service Learning: Proven, Practical Ways to Engage Students in Civic Responsibility, Academic Curriculum, & Social Action. (Free Spirit Publishing)
Billett,Stephen, (2010).Learning Through Practice.Models, Traditions, Orientations
and Approaches,Springer Dordrecht Heidelberg London New York,28-32
Bolotin Joseph, Pamela,. (2000), curriculum cultures (theories), Mahmoud Mehr Mohammadi and etal, Tehran. 2010 publication[in Persian].
Butin.Daw(2004). Service Learning and Postmodern Coundition. minneapolis: university of Minnesota press.
Conner David B. (2006) The effect of course – related service projects in child development course. College Students Journal Mobile. Sep.
Creswell, J. W. (2008). Educational research. Pearson Education International.
Eisner.w.E. (2004) “.Preaparing For Today and Tomorrow”. Educational Leadership, v 61,N.6.PP:6-10.
Eyler, Janet; Giles Jr., Dwight E. (2014).Where's the Learning in Service-Learning (4st ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass. ISBN 978-0-470-90746-7.
Furco, Andrew. (2011). “Service Learning”: A Balanced Approach to Experiential Education”. Expanding Boundaries: Service and Learning. Washington DC: Corporation for National Service, 1996. 26
Gilles.w(1993). Service Learning and higher education. Minneapolis and London: university of Minnesota press.
Giroux.H. (2002)Doing cultural studies in colleges of education, in Joyce Canaan and Debbie Epstein, Eds. Teaching Cultural Studies (Boulder, CO:Westview Press, forthcoming
Haji Abadi. Dosti, H, Fathi vajargah, K, Khorasani, A, SafaiiMovahhed,S, (2017),
Conceptualization of work environment curriculum discourse discourse: Emerging or neglected? Research in Curriculum Planning V 13. N 25 (continus 52),PP 28-34[in Persian].
Heffernan Kerrissa (1999), The Electronic World:Democracy.Technology and Arts. University of Chicago Press. Chicago and London 123.
Howe. A.C. and B. Durr. (2006). Using concrete materials and peer instruction to enhancelearning in chemistry. Journal of Research in Science TeachingVolume 19, Issue 3, Version of Record online: 18 AUG 2006.
 
Imanzadeh,A. (2007), 'Epistemological view of Deleuze and its educational implications: explanation and critique:Doctoral thesis, Tarbiat Modarres University, Faculty of Humanities. [in Persian]
Imanzadeh A, Sajjadi M. (2009) Rizome concept and its application in curriculum development. J.C.S. 2009; 12 (3):48-70[in Persian].
Jeandron, C & Robinson, G. (2010). Creating A Climate for Service Learning Success. American Association of Community Colleges (AACC).
Jensen GM,Gwyer J, Hack LM. (2005) Expertise in physical therapy practictice, Boston MA: Butterworth- Heinemann.
Johnson RM. (2005). A case study in service-learning a communitynutrition food drive: Neighbors helping neighbors. Top ClinNutr; 20(4):351-6.
Kandel.W. (1990)Teaching in higher education:Democracy and Difference Democratic Social Education(Eds.)
Lake, V,E.& Jones, I, (2008) Service – learning in early childhood teacher education: Using service to put meaning back into learning, Journal of Teaching and Teacher Education, 24: 21462156
Lewellyn Jones, Angela & Kiser,Pamela M. (2014) Conceptualizing Criticality as a Guiding Principle for High Quality Academic Service Learning, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 2014, V 26, N 1,P 147-156
Mitchell,Tania (2008), traditional vs.critcal service learning: Engaging the Literature to Differentiate Two Models. Michigan Journal of Community Service Learning. Spring
NCD(national curriculum Document), (2011), Organization of Research and Curriculum Development, Iran,1390[in Persian].
Orneshtine, Allen C. And Hankins, Francis P. (2005) Fundamentals of Curriculum Principles and Issues. translation by Dr Godsi Ahgar,, Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch [in Persian].
Ozman,S & M.Craver(2003),Philosophical Foundation of ducation.Newjersy
Petersen.E.Werner(2004) Design a service learning system. NewYork:Peter Lang 73: 273-277.
Robertson. (1992). “An introduction to postmodern approach to educational research: discourse analysis”. Education. vol. 123
Rostami, Farahnaz, Zar Afshani, Kiumars; Gravandi, Shahpar (2014), Service- Learning: A New Approach to Agricultural Education, Higher Education Letter, Summer 2014, N 26, PP 95,108[in Persian].
Roy,Kaustuv. (2003).Teachers in Nomadic Spaces:Deleuze and Curriculum.Peter Lang Press.
Salehi.Omran. Ebrahim, Izadi,Samad, Faraji, Shiva (2017) Investigation of the informal learning role on developing key competencies in higher education and job market environments, Research in Curriculum Planning. V 13,N 24, winter 2017, pp 87,106[in Persian].
Schubert, William, 1991, Philosophical Research: Narrative Research, Nader Salsabili. In: Short, Edmund.C (2013) Methodology of Curriculum Studies, Translated byDr.Mahmoud Mehrmohammadi and et al, Tehran, Department of Education and Research. [in Persian].
Seifer S.D (1998. ( Service learning: Community campus partnership for health professions education Acad.

Sepahpanah, M; Zarafshani, K & Mirakzade, A. (2013). Service Learning Processes and Challenges in Iran: A case Study. NACTA,57.

Silcox, H.C, A (2009). How – to- Guid to Reflection: Adding Cognitive learning to community service programs. Philadelphia PA: Brighton Press; 5
Stephenson, T. J.; Stephenson, L. & Mayes, L. (2012). Engaging students in service learning through collaboration with communitypartners. NACTA, 56 (4).
Wade,R.C. (2001) “… and justice for all” community service learning for social justice.Retrieved
Weiss MD. Spiegel K. (2005).Advanced practice nursing education opening doors to community collaboration. Advanced Practice Nursing Journal
Warren B.J, Donaldson R. Whaley, M, (2005). Service learning: An Adjunct to therapeutic communication and critical thinking skill for baccalaureate nursing students. Journal of Nursing Education Mar.
What are the Characteristics of Service-Learning? | National Service-Learning Clearinghouse. (2008). History of Service-Learning in Higher Education
Wilczenski, Felicia L. & Coomey,Susan M. (2007) A Practical Guide to Service LearningStrategies for Positive Developmentin Schools.Springer Science+Business Media, LLC
Servicelearning.org [homepage on the Internet]. USA:What is service learning? c2000 [update 2006 Feb 22].Available from: http://www.servicelearning .org
http://www.isetl.org/ijtlhe/ ISSN 1812-9129