نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اصفهان، ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اصفهان، ایران.

3 دانشیار دانشگاه امام حسین، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی برنامه‌درسی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی در کشورهای آسیایی- اقیانوسیه و مقایسة آن با ایران بود. به این منظور از الگوی بردی و شیوه توصیفی-تحلیلی، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، دانشگاه‌های مجری این رشته در دو قاره آسیا و اقیانوسیه و اسناد مربوط به برنامه‌های درسی آن‌ها بود که پس از یک مطالعه مقدماتی، با توجه به تنوع صور ارائه این رشته در کشورهای مختلف، روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و 6­ دانشگاه مجری این رشته از چهار کشور انتخاب شدند. سپس برنامه‌درسی آن‌ها به‌وسیلة جداول و چک‌لیست‌های تحلیل محتوا استخراج گردید. به‌این‌ترتیب داده‌های خام توصیف، کدگذاری، مقایسه و تحلیل شدند. نتایج به‌دست‌آمده گویای تشابهات و تفاوت‌هایی در برنامه‌های درسی کشورهای موردمطالعه بود. ازجمله مهم‌ترین شباهت‌ها، ارائه دوره حضوری و تمام‌وقت، تأکید بر رشد صلاحیت‌های حرفه‌ای، تأکید بر دانش محتوای ابتدائی و ارائه دروس الزامی و کارآموزی بود؛ اما در مواردی مانند ضرورت فناوری اطلاعات، نحوه اجرا و تعداد واحد دوره‌های کارآموزی، ارائه واحدهای پژوهشی، توجه به دانش‌محتوا و ارائه فرصت‌های تکمیلی تفاوت‌هایی قابل‌مشاهده بود. بر همین اساس پیشنهاد‌هایی از قبیل اهمیت بیشتر قائل‌شدن برای برخی دروس، افزایش انعطاف‌پذیری برنامه، تحول در نحوه ارائه واحدهای پایان‌نامه، سمینار و کارآموزی برای برنامه‌درسی ایران ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Bachelor Curriculum for Elementary Education in Iran and Selected Asia-Pacific Countries

نویسندگان [English]

  • forough tasdighi 1
  • Mohammad Javad Liaqhatdar 2
  • Lotfali Abedi 3

1 Ph.D in Curriculum Studies, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Iran.

2 Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Iran.

3 Associate Professor, University of Emam Hosin, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the current study was to investigate Bachelor Curriculumfor elementary education in selected Asia-Pacific and to compare it with Iran. So, Brady pattern and descriptive-analytic method were used. The study population comprised presenter universities of this major in Asia and Pacific and documents related to its curriculum. Due to variety forms of curriculums offered for this degree in different countries, after preliminary review, purposeful sampling method was used and 6 presenter universities of this major were selected from 4 countries. Then, their curriculum was extracted by some tables and content analysis checklists. Thus, raw data were described, coded, compared and analyzed. The obtained results indicated similarity and differences in study program of the investigated countries. Among the most significant was - such as in-person and full-time curriculums, emphasis on promoting professional competencies, and elementary schools content knowledge, and offering required and practicum courses. But, they were different in other aspects, such as: Necessity of IT, manner of presentation and number of credits of practicum courses, offered research credits, and attention to content knowledge and offered additional opportunities. Accordingly, some recommendations were given the course program in Iran, such as: giving more importance to some courses, promoting flexibility of the curriculum, evolution in the manner of presentation of dissertation, seminar and practicum courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • Curriculum
  • Elementary education
  • Bachelor
Abdollahi, B., Dadjoo Tavakoli, A., & youseliani, G.­ (2015). The identification and validation of effective teachers professional competencies. Journal of Educational Innovations, 13(49), 48-25. [In Persion].
Abdolmaleki, Y.­­ (2011). The study the appropriateness of the curriculum East Azarbaijan teacher training centers with the required competencies from the viewpoints of teachers and students of teacher training centers(Master thesis), Tabriz University, Faculty of Educational Sciences. [In Persion].
Aghazadeh, A.­­ (2014). Comparative Education. Tehran: Samt Publication. [In Persion].
Ahghar, G. ­(2008). The impact of social and philosophical foundations elementary curriculum on the performance of teachers. Tehran: Institute of Education. [In Persion].
Amrollah, O., & Hakimzadeh, R. (2014). Towards a Deliberative Curriculum; A Study of Theoretical and Practical Requirements. Journal of Higher Education Curriculum Studies, 5(9), 7-25[In Persion].
Asia Pacific Economic Cooperation(APEC).­(1999).Comparative survey of teacher education. Retrieved from http://www.apec.org/.
Azadmard, S., Kagbaf, M., Faramarzi, S., & Talebi, H. (2012). The effect of education on the basis of the successful intelligence on the teacher-student learning cognitive outcome in
 
the educational psychology lesson. Research in Curriculum Planning, 13(23), 40-52. [In Persion].
Bagheri, S. (2007). The review and compare effectiveness of teachers absorbed from Literacy Movement Organization and teacher training centers and higher education in elementary school Maragheh city(Master thesis), Allameh Tabatabaei University, Faculty of Educational Sciences[In Persion].
Bead, P. L., Ridgeway, V.G., Brownlle, F., & Kalina, S. (2005). The power of reflective writing for students and teachers. In Reading, Writing and Thinking: roceeding of the 13th European conference of Reading.
Bjekic, D., Krneta, R., & Milosevic, D. (2010). Teacher education from elearner to e-teacher: master curriculum. Journal of Educational Technology, 9, 202-2012.
Chen, W., & Rovegno, I.. (2000). Examination of expert and novice teachers’ constructivist-oriented teaching practice using a movement approach to elementary physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71, 357-372.
Dadjoo Tavakoli, A. (2012). The identification and validation of elementary effective teachers professional competencies(Master thesis), Tarbiat Moallem University of Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences. [In Persion].
Darling- Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: a review of state policy evidence. Educational Policy Analysis Archive, 8(1).
Davoodi, A., Keshtiaray, N., & Yusefi, A. (2016). Phenomenological Explanation of Curriculum Principles of the Teaching Experience (Internship) in Farhangian University. Journal of Theory & Practice in Curriculum, 6 (3), 5-28[In Persion].
Douglas Adler, J. (2012). from campuz to class room: a study ofelementry teacher canadeans’ pedagogical content knowlege(Doctoral dissertatio), The University of British Columbia.
Eggleston, M. (2013). Integrating e-Learning into your training portfolio. Training Industry Quarterly magazine.
Esmaeili‌`Barzi, M. (2013). The effect of teacher job competencies on fourth-grade students reading literacy development based on PIRLS data 2006(Master thesis), Islamic Azad University Central Tehran Branch: Faculty of Psychology and Educational Sciences. [In Persion].
Farahani, A., Nasr Esfahani, A., & Sharif Khalifeh Soltani, M. (2011). The evaluation of educational methods and elementary teacher training in higher education the country system. Journal of Technology Education, 5(1). [In Persion].
George, J., Worrell, P., Rampersad, J., & Rampaul, B. (2015). Becoming a primary school teacher in trindad and tobago(Part 2,Teaching practice experience of Trainees).
Geravand, M., & Abbas Pour, A. (2013).The compare effectiveness of teachers absorbed from teacher training centers and …from the perspective of middle school administrators Tehran City. Journal of Educational Psychology, 8(24), 99-118. [In Persion].
Ghorbani, S., Nili, M., & Delbari, S. (2014). A Comparative Study of Assessing the Quality of Higher Education Curriculum. Journal of Higher Education Curriculum Studies, 5(9), 90-106[In Persion].
Glover John, A. Browning Roger, H. (2002). Educational psychology. (A. Kharrazi, Trans.) Tehran: University Publishing Center. [In Persion].
Habibi, K. (2012). A comparative study of improving the professional competencies of teachers in Japan, Germany and Iran(Master thesis), Allameh Tabatabaei University, Faculty of Educational Sciences. [In Persion].
Hosseinpour, A., Shariatmadari, A., Naderi, E., & Seif Naraghi, M. (2007). Attitudes of Educational Professors to the Curriculum Syllabus in the Technician and Bachelor courses of Elementary Education in Higher Education of Iran. Research in curriculum planning, 1 (15):118[In Persion].
Hosseinpur, M., & sekhavatjo, M. (2011). The study of elementary education curriculum from the perspective of educational experts. The Journal Environmental Science and Technology, 12(2) [In Persion].
Hwang, D. J., Yang, H. K., & Kim. H. (2010). e-learning in the republic of Korea. Unesco Institute for Information Technologies in Education. Applying and Evaluating Understanding-Oriented.
Iacovidou, M., Gibbs, P., & Zopiatis, A. (2009). An exploratory use of the stakeholder approach to defining and measuring quality: The case of cypriot higher education institution. Quality in Higher Education, 15(2), 147-165.
Jaafari, P., Ghourchian, N., Behboodian, J., & Shahidi, N. (2012). Developing a structural model for the relationship between faculty members self-efficacy and competencies with teaching quality in islamic azad university. Research in Curriculum Planning, 9(5), 49-67. [In Persion].
Karami, M., & Sylanh, A. (2015). Design of Internship learning environments: from Chaotic learning environments to constructivist..Journal of Foundations of Education, 5(1), 71-88[In Persion].
Karimi, F. (2009). The study of elementary teachers professional competencies. Journal of Leadership and Educational Administration Islamic Azad University Garmsar Branch, 4, 166-151. [In Persion].
Liaqhatdar, M. (2002). Teachers Practical training Status in Iran. Quarterly Journal of Research on Issues of Education: Iranian Society of Education, 13, 14[In Persion].
Marofi, Y., & Karami, Z. (2015). A Phenomenological Study of Integrating Research in Teacher Training Curriculum for Professional Development. Journal of Curriculum Studies (J.C.S.), 10 (38), 37-60[In Persion].
Mattox, J. R. (2010). Manager engagement: reducing scrap leaning, TrainingIndustry Quarterly, fall 2010 / A Training Industry, Inc. ezine / www. trainingindustry.com/TIQ
Mehrmohammadi, M.,‌ & Mahmoodi, F. (2014). Upsidedownness: a new approach to curriculum design in professional fields(with emphasis on education). Journal of Higher Education Curriculum Studies, 3(6), 141-177. [In Persion].
Mohammadi, M., Naseri Jahromi, R., & Rahmani, H. (2013). Evaluation of external effectiveness of the undergraduate curriculum in Bandar Abbas Azad Islamic University-based on the eye competency model. Research in Curriculum Planning, 10(10), 20-32. [In Persion].
Mollaeenezhad, A., & Zekavati, A. (2009). The comparative of teacher education curriculum in England, Japan, France, Malaysia and Iran. Journal of Educational Innovations, 7(26), 62-35 [In Persion].
Morais, M. F, & Azevedo, I. (2010). What is a creative teacher and what is a creative pupil? perceptions of teacher. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12, 330-339.
Mushayikwa, E., & Lubben, F. (2009). Self-directed professional development-hope for teachers working in deprived environments?. Teaching and Teacher Education, 25(3), 375-382.
National Geographic Atlas of the World. (2015). Washington, D.C.: National Geographic. (10th ed.). ISBN 0-7922-7528-4.  68-69 & 90-91.
Nice Nia, S. (2008). Comparative Study on the Choice, Education,, maintenance and Evaluation of Teachers in Iran and the Countries of the United States, Britain, Japan, Egypt, and India in order to provide appropriate ways to improve Iran's educational system(Master thesis), Shahid Rajaee University Faculty of educational management[In Persion].
Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 27(1), 116-126.
Shabani, Z. (2004). Comparative Study of Teacher Training Program in Iran and several countries, Journal of Education, 79(3), 121-160[In Persion].
Smith, T. M., Desimone, L. M., Zeidner, T., Dunn, A. C., Bhatt, M., & Rumyantseva, N. (2007). Inquiry-oriented instruction in science: who teachers that way?. Educational Evaluation and Policy Analysis, 9(29), 169–199.
Talae, E., & gandomi, F. (2016). Analysis of the Teacher Education Internship model at Oxford University and provide implications for the teacher education system of Iran. Journal of Education, 6(1), 31[In Persion].
The Association for Childhood Education International. (2004). Acei position paper, Preparation of Elementary Teachers. Retrieved from http://www.acei.org/
Unesco. (1990). Education for the future, regional meeting inBangkok, educational research of the ministry of Education.
Villegas, E., & Reimers, G. (2007). teacher professional development:an international review of the literature. Unesco; international institute for educational planning.
Villegas, E. & Reimers, F. (2000). The professional development of teachers as lifelong learning: models, practices and factors that influence it. Washington, D.C: The Board on International Comparative Studies in Education (BICSE), of the National Research Council.
Zarghani,A., Amin Khandaghi, M., Shabani Varaki, B., & Mosapour, N. (2016). Rethinking on Paradigms for Curriculum Implementation: The Linkage between Teachers Theoretical and Practical Knowledge. Journal of Foundations of Education, 6(1), 46-68[In Persion].
Zdanowski, J. (2014). Middle eastern societies in the 20th Century. Cambridge Scholars Publishing, 11. ISBN 978-1443869591.