نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای تخصصی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران.

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران.

3 عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی اثرگذاری برنامه درسی پنهان بر انضباط دانش‌آموزان دورة ابتدایی است. به این منظور از روش آمیخته یا ترکیبی در این پژوهش استفاده گردید که در بخش کمی، روش تحقیق مورداستفاده روش پیمایشی از نوع مقطعی و در بخش کیفی از روش بررسی موردی (پژوهش پدیدار شناختی از نوع تجربه زیست شده) استفاده‌شده است. جامعة آماری پژوهش کلیه 39 مدرسه ابتدایی پسرانه ناحیه 3 آموزش‌وپرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 95-94 است. تعداد نمونه مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی 8 مدرسه و طول مدت مشاهده از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی 95-94 بوده است. برای جمع‌آوری اطلاعات متناسب ابزارهای زیر استفاده‌شده است:1-پرسشنامه انضباط محقق ساخته.2-برگه‌های مشاهده سنج محقق ساخته با مقیاس درجه‌بندی لیکرت با روش واقعه‌نگاری.3-مصاحبه با روش سؤالات استانداردشده و روش گفتگوهای غیررسمی. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در بخش کمی از همبستگی پیرسون و تجزیه‌وتحلیل رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است. نتایج رگرسیون چندگانه بین برنامه درسی پنهان با انضباط دانش‌آموزان همبستگی چندگانه 527/0 را نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95درصد معنادار است. همچنین به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی از نظرات صاحب‌نظران برنامه درسی پنهان و روانشناسی پرورشی استفاده شد که نتایج نشان داد که در اکثر مدارس و کلاس‌های درس مورد مشاهده دانش‌آموزان تحت تأثیر آثار برنامه درسی پنهان قرار داشتند که این آثار به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر احساس تعلق به مدرسه آن‌ها تأثیر عمیق و پایداری می‌گذاشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of the impact of hidden curriculum on discipline of primary school students

نویسندگان [English]

  • Behzad Noruzi Chegini 1
  • Ali Akbar Sheikhi Fini 2
  • Eghbal Zarei 2
  • Alireza Assare 3

1 Ph.D Student of Hormozgan University, Curriculum Studies, Hormozgan, Iran.

2 Hormozgan University Associate Professor, Hormozgan, Iran.

3 Shahid Rajaee University Associate Professor, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this survey is the influence of hidden curriculum on primary school student discipline. Quantitative (cross sectional survey) and qualitative (case study method based on phenomenological investigation of the lived experience) research methods were used. Statistical population was all 39 elementary school in district 3 in Shiraz. The number of sample using random sampling were 8 school and the period of observation was from the beginning to the end of the school year 94-95.To collect appropriate information the following tools have been used:1-Self-designed discipline questionnaire.2- Self-designed forms by Likert rating scale.3- Interviews and informal conversations with standardized questions. Quantitative data analysis was base on pearson correlation and multiple regression. Multiple regression results between hidden curriculum and discipline show solidarity 0.527 that in confidence level 95% is meaningful. Also qualitative analysis based on experts' opinions in hidden curriculum and educational psychology shows that in most schools and classrooms, students were affected by the effects of hidden curriculum. Results showed that these effects directly and indirectly left a deep and lasting impact on their school connectedness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discipline
  • hidden curriculum
  • primary students
Ahmadian, M. Sobhani Nejad, M. (2014); Study the Relationship Between Component of Hidden Curriculum with Dimensions of Student’s Critical Thinking. Journal of Shahed University, Vol.21, No.4. [Persian].
Ahola, S. (2000).Hidden Curriculum in higher education: Somethnig to fear for or Comply to Innovations in higher education.research unit for the Sociology of education University of Turku
Alikhani,Mohammad Hussain and Mehr Mohammadi, Mahmoud. (2005). Evaluation of Unintended Consequences “hidden curriculum” of the social atmosphere of high school city and provide solutions to mitigate their negative effects. Scientific Journal – Journal Behavior Research, University Control, No.12,pp. 39-46. [Persian].
Bazargan, A. (2011); Introduction to Qualitative and Mixed Methods Research, Agah Publishing. [Persian].
Chikeung, Ch. (2008).The effect of shared decision-making on the improvement in teacher’s Job development.http://www.eric.ed.gov
Dekle, Dawn.The metacurriculum, Guardingthe golden apples of university culture.Published in Phi Kappa Forum. 2004 15-48 (4) 84.
Dixie, G. (2003).The importance of the physical environment
Dixie, J. (2011); Classroom Management, Mohammad Zade, N. Translations, Tehran, Dibagaran.
Doganay,A. (2009), Hidden curriculum on gaining the value of respect for human dignity.A qualitative study in two elementary schools in Adana.Error! Hyperlink reference not valid.
Eisner,E.W ."  (1994) The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of school Programs"  3rd edition.New York: Macmillan College Publishing.
Ferriter, B. (2009).Cell phones art disrupting the learningnvironment. http://teacherleaders.typepad.com
Geving, A,M. (2007). Identifying the types of student and teacher behaviours associated with teacher stress, Teaching and Teacher Education.
Giroux, Henry (1983)." TheHidden Curriculumand MoralEducation".Mccutchan Publishing Corporation.
Gordon, David (1985). “Hidden Curriculum in International of Educational”.Second Edition.
Gordon, David (1982)" The Concept ofTheHidden Curriculum." ".Journal of Philosophy of Education.Vol.16, No.2.
Hadad Alavi. (2005).Hidden Curriculum: a case study of the implicit school impact on the development of scientific attitude.Journal of education summer.v 23.pp 33-66. [Persian].
Haji, Samrand. (2008). Investigate the role of hidden curriculum on students’ disciplinary behavior of elementary school principals view of the city of Mahabad. Thesis MS, unpublished curriculum planning martyr Beheshti University. [Persian].
Hosseini, S., & et al (2013), Review of correlation relationships and explanatory contribution of components of hidden curriculum with dimensions of research comprehensive approach of educational sciences students of Tehran public universities, Journal of Research in Curriculum Planning, Volume 11, Number 14. [Persian].
Hosseini Yazdi, A., (2014); The Correlation Studies and Share Explaind of Hidden Curriculum with Comprehensive Research Aspects of Educational Science Students in Tehran Universities, Journal of Research in Curriculum, Vol. 2, No.14. [Persian].
Ian, A. (2009).Does practical work really motivate? A study of the affective value of practical work in secondary school..International Jornal of science Education,v31n17p -2335-2353.
Jackson, P. (1968).Life in Classrooms.Retrieved november 25, 2005 from: http://www.kdpoorg/images/Jackson.jpeg
Kazempour, P., & et al (2015), The relationship between hidden curriculum and gender inequalities between university students, Journal of Research in Curriculum Planning, Year (2015), Volume 12,Number 20. [Persian].
 
Loizou, E. (2009). In-service early childhood teachers reflect on their teacher training program: reconceptualizing the case of Cyprus.
Mahram, B. Saketi, P. Masuodi, A. Mehrmohammadi.M. (2007). The role of the hidden curriculum on science identity of student (Case Study: Ferdowsi University of Mashhad.). Curriculum Studies.v3.p3-29. [Persian].
Maleki, H., (2007); Curriculum Guide to Action, Payam Andishe Publishing. [Persian].
Margolis, E. (2001).The hidden curriculum in higher educationhttp://books.google.com
Mehrmohammadi, M., (2002); Curriculum: Theories, Approaches and Perspectives, Astan Qods Razavi Publishing. [Persian].
Mesr Abadi, J., (2015); The Role of Teaching Styles on Indiscipline of Students, Journal Rahyaftno in Management Education, Vol.6, No.2. [Persian].
Myles, B.S.and Andreon, D. (2001).Asperger syndrome and adolescence: practicul solutions for school successshawneemission, ks.autism asperger publishing co.
Noruzi, A., (2014); The Relationship between Hidden Curriculum and National Identity of High School Students, Journal Research in Curriculum. [Persian].
Noruzi, B., (2010); The Effect of Hidden Curriculum on Disciplinary Behaviour of Students from the Perspective of Managers & Teachers of Primary Schools in Shiraz, M.A. Thesis, Allame Tabatabaee University. [Persian].
Noruzi, F., & et al (2011), The relationship between the components of national identity hidden curriculum high school students, Journal of Research on Curriculum, Year (2014), Volume II, Number 15. [Persian].
Redish, E,F. (2009).the hidden curriculum: what do we really want our students to learn?http://www.sociologyindex.com
Rowe,Fand Stewart,D. (2009). Promoting connectedness through wholeschool approaches: a qualitative study.Health Education, V 109 n5 p396-413
Santrock, J. W. (2006). Educational Psychology. McGraw-Hill, Higher Education.
Sharif Jafari, M., (2016); View of Students in Bushehr Medical University about Role of Hidden Curriculum in transferring Professional Features, Journal of Yazd Medical Educational Development Center, Vol. 11, No. 1. [Persian].
Silver & Alexander (2009); Curriculum for Teaching and Better Learning, Dr. Khoy Nejad, Gh. Translations, Beh Nashr Astan Qods Razavi Publishing.
Smith, A.and Montgomery, A. (2008).Values and hiddencurriculum.http//: Cain web.service.Thornberg ,R (2008) .It’s not fair voicingpupilscriticisms of school rules.Children&society.V22 N6 P418-428.
Tabber, T., Robert. (2006); The Alphabet of Classroom Management, Strategies for Effective Education, Translating Sarkarani, M.R., Tehran.
Taghi Pour Zahir, A., (2008); Curriculum for Primary Schools in Third Millenium, Tehran, Agah Publishing. [Persian].
Weber, S. (2009).Curriculum development: A political act.
Wiki answer (2008).schoolcurriculum: Hidden curriculum.
Yaghobi, I., & et al (2014), The relationship between hidden curriculum and students’ instructional burnout, Journal of Research in Curriculum Planning, Year (2015), Volume 12, Number 18. [Persian].
Yamani, N. Changiz, T. Adibi, P. (2012).Professionalism and hidden curriculum in medical education. Centre for Research in Medical Education.Isfahan. [Persian].