نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های تدریس اثربخش اساتید رشته برنامه‌ریزی درسی از نظر دانشجویان بود. روش پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبائی بود. روش نمونه‌گیری هدفمند بود که در آن دانشجویانی که شرایط نمونه موردنظر را داشتند با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند و اکتشافی مورد مصاحبه قرار گرفتند و با رسیدن به اشباع نظری یافته‌ها تعداد نمونه پژوهش 21 نفر شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل موضوعی داده‌های 7 مرحله‌ای کلایزی (1987) استفاده شد. تحلیل محتوای دیدگاه دانشجویان در مورد مؤلفه‌های تدریس اثربخش اساتید منجر به شناسایی 328 کد اولیه،26 زیر مضمون و 6 مضمون اصلی شد که عبارت‌اند از ویژگی‌های علمی (تسلط بر موضوع؛ دانش علمی معتبر و به‌روز از موضوع تدریس؛ برقراری ارتباط بین نظر و عمل در موضوع؛ رویکرد پژوهشگری نسبت به تدریس موضوع)؛ مهارت‌های تدریس (بیان مطالب به زبان شیوا قابل‌فهم و منسجم؛ به‌کارگیری روش‌های مختلف تدریس؛ کاربرد روش‌های تدریس فعال؛ استفاده از امکانات و وسایل کمک‌آموزشی)؛ مدیریت کلاس (مدیریت زمان؛ داشتن طرح درس؛ قواعد و قوانین کلاسی انعطاف‌پذیر؛ سبک مدیریت تعاملی؛ مهارت برقراری ارتباط)؛ ویژگی‌های اخلاقی (روحیه انتقادپذیری؛ توجه و احترام به دانشجو؛ شوخ‌طبعی؛ وقت‌شناسی؛ عشق و علاقه به تدریس و دانشجویان؛ عدالت)؛ انگیزش (استفاده از منابع گوناگون انگیزشی؛ ترغیب شاگردان به یادگیری؛ توجه به تفاوت‌های فردی دانشجویان؛ ایجاد شور و هیجان در فرایند آموزش) و ارزشیابی (کاربرد روش جدید و متنوع ارزشیابی؛ تناسب روش ارزشیابی با موضوع درسی؛ تأکید بر ارزشیابی فرایند مدار).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective teaching component of teachers in curriculum planning

نویسندگان [English]

  • Saber abdolmaleki 1
  • Hasan maleki 2
  • Faeze Asadi 3

1 Ph.D Student of Curriculum studies, Department of Curriculum studies, Faculty of Department of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran.

2 Professor, Curriculum studies, Department of Curriculum studies, Faculty of Department of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran.

3 Ph.D Student of Curriculum studies, Department of Curriculum studies, Faculty of Department of Educational Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Teach a focal point for all training activities and enhance the quality of teaching and learning strongest professors at the university. The importance of quality teaching and it is such an important topic in today's higher education landscape is transformed. The aim of this study was to identify elements of effective teaching professors of curriculum planning qualitative research with phenomenological approach was used. For this purpose, 21 students of Tehran and Allameh Tabatabaei University curriculum planning conditions had given samples using semi-structured interviews were exploratory study. Data collected, recorded and coded and classified into main categories Grdyd.thlyl content curriculum the students about the components of effective teaching professors led to the identification code 328 primary, 26 sub themes and features 6 original scientific content (mastery of, scientific knowledge valid and up to date teaching the subject, the relationship between theory and practice in the subject, researcher approach to teaching); teaching skills (expression Shiva understandable and coherent, different teaching methods, active teaching methods, use of facilities and Tools Kmkamvzshy) classroom management (time management to lesson plans, classroom rules more flexible, interactive management style, communication skills) moral qualities (the spirit of criticism, attention and respect for students, humor, punctuality, love to teach and students; justice), motivation (the use of different sources of motivation, encouraging students to learn, attention to individual differences of students, creating excitement in the training process) and evaluation (using new and varied methods of assessment, fitness evaluation method to subject; the emphasis on process evaluation circuit was).

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective teaching
  • Learning
  • Curriculum
  • Higher Education
Agha Hosseini, T. (2005). A Theory and the Importance of a Classroom Management Review, Journal Amozeh, No. 27. (Persian)
Ahmadi,S; Khezri,H. (2011). Comparing the Teaching Skills of Graduate Teachers from Government, Azad and Payam-Noor University. Research in Curriculum Planning,Vol 8. No 1,2 (Continuous No. 28, 29)(Persian)
Amin Khandaghi M, Saifi G A. (2013). Effective capabilities and skills needed for college teaching. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education.; 19 (3):121-147. (Persian)
Arasteh H, Mahmoodi-Rad M. (2004). Effective teaching: an approach based on evaluation of
 
instruction by students. koomesh.; 5 (2):1-8. (Persian)
Asadi, M; Gholami, K. (2016). Synthesis Research on Effective Teaching Patterns in Higher Education, Quarterly Journal of Educational Planning, Vol. 5, No. 9, Pages 144-113. (Persian)
Asady,M  ; Gholami,K; Bolandhematan,K. (2015). The Fundamental Components of Effective Teaching in Higher Education from the Perspective of Students and Faculty Members at University of Kurdistan.Quarterly Journal of New Thoughts on Education. Volume11, Issue 1,, Page 123-149. (Persian)
Asgari F, Mahjoob Moadab H. (2010). Comparing Characteristics of an Effective teaching from Teachers’ and Students’ Point of View, Guilan University of Medical Sciences. The Journal of Strides Dev Med Educ. 7 (1):26-33. (Persian)
Azizi ,N. (2010). Professional Ethics in Higher Education; A Reflection on Strategy of Improvement of Ethical Standards in University Education. The Journal of Management System. Volume 3, Issue 8-9, Winter 2010, Page 173-201. (Persian)
Babasafari,M; Marzoghi.R.U; Faqih,N; Torkzadeh,J; Yousefi,F. (2013). Evaluation of the Professional Ethics of Professors at Shiraz University from Postgraduate Students’ Perspectives and its Training Implications for Curriculum Planning.Journal of Curriculum Research. Volume 3, Issue 1, Page 67-86. (Persian)
Badeleh M T, Charkazi A, Hosseini S A, Rouhi G, Sanagoo A, Jafari S Y. (2013). The Viewpoint of Students about The Influential Factors of Teacher’s Performance in Theoretical Courses in Golestan University of Medical Sciences’ Students.; 9 (2):56-64. (Persian)
Baghcheghi N, Kouhestani H, Rezaei K. (2010). Comparison of the Effect of Teaching through Lecture and Group Discussion on Nursing Students' Communication Skills with Patients. Iranian Journal of Medical Education.; 10 (3):211-218. (Persian)
Bahadori, M; rajabi Vasokolaee,G; Raadabadi, M; Yaghoubi,M. (2014).Analysis of the Systematic Relationships between Influencing Factors on Effective Teaching from the Perspective of Graduate Students Using Graph Theory. journals of Educational Developement of Jundishapur. Volume 5, Issue 1, Page 28-35. (Persian).
Bakhtiar Nasrabadi, H. A;Norouzi, R.A. (2003).New Educational Strategies in the Third Millennium., Sama Cultural Institute Publications. Qom. (Persian)
Bakhtiar Nasrabadi, Hasan Ali, Norouzi, Reza Ali (2003), New Educational Strategies in the Third Millennium, Qom, Sama Cultural Institute Publications. (Persian)
Banidavoodi S. (2014). The Comparison of Characteristics of Effective Teaching from Students’ Perspective in Ahvaz Jundishapur. University of Medical Sciences.; 2 (2):7-13. (Persian)
Behriani Kashani, R; Bagheri, K. (2008).The Principles and Principles of Teaching Ethics Based on the Philosophy of Islamic Ethics, Journal of Psychology and Educational Sciences, Years Thirty-Eighth, No. 3, pp. 135-115. (Persian)
 brahiee,f. (2012). An Investigation Into Students’ Attitude Toward The Characteristics of Successful Teacher In Shiraz University.Scientific journals of Educational Research, Volume 7, Issue 32, Page 1-24. (Persian)
Carr and et al. (2006), advanced teaching methods, Hashem Fardashan translation, Tehran, Kavir Publishing. (Persian)
Endaleb B, Ahmadi G. (2007). A Study of the Amount of Applying Teaching Effectiveness Criteria in Khorasgan Islamic Azad University from the Veiw point of Students in 2006-2007. Research in curriculum planning. 2007; 1 (15):67-82(Persian).
Endaleb, B; Ahmadi,G. (2007). A Study of the Amount of Applying Teaching Effectiveness Criteria in Khorasgan Islamic Azad University from the Veiw point of Students in 2006-2007. Research in curriculum planning. 1 (15):67-82. (Persian)
Eslamian H, Jafari Sani H, Goodarzi Z, Eslamian Z. (2014). Study the relationship between emotional intelligence and how to apply the standards of effective teaching by faculty Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education.; 14 (8):685-694. (Persian)
Esmaili,M. (2014). Exploring internet based outside curriculum at Khorramdarreh high schools: a mixed method study. Thesis submitted for Master of Curriculum Degree. Faculty of Psychology and Educational Sciences. University of Tehran. (Persian)
Abbaszadeh,M. (2012). Validity and reliability in qualitative researches.Journal of Applied Sociology. Volume 23, Issue 1, Page 19-34(Persian)
Fallahi, V;  Rostami,R. (2012). On the Role of Emotional Intelligence in Secondary Teachers’ Teaching Effectiveness. Journal Management System, Volume 3, Issue 9, Page 167-188. (Persian)
Faramhini Farahani, M; Behnam Jam, L. (2012).The Study of the Observance of the Components of the Professional Ethics of Education in Faculty Members of Shahed University, Journal of Ethics in Science and Technology, Year 7, No. 1, pp. 57-48. (Persian)
Farhadian, F; Tootoonchi, M; Changiz,T; Haghani,F; Oveis Gharan, S. (2007). Faculty Members' Skills and Educational Needs Concerning Clinical Teaching Methods in Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 7 (1):109-118. (Persian)
Fasihi Harandi, T; Azizzadeh Forozi,M; Mohammad Alizadeh, S; Ghazanfari Moghaddam, Z. (2008). Effective Factors on Theoretical Class Attendance according to Nursing and Midwifery Students’ Point of View, Kerman Razi School of Nursing and Midwifery. Journal of Strides in Development of Medical Education. 4 (2):100-107. (Persian)
Fathi Azar, E (2015). Teaching methods and techniques. Tabriz University of Tabriz Publications. (Persian)
Ghadami, A; Salehi, B;Sajadi,S;Naji, H. (2007). Students' Points of View Regarding Effective Factors in Establishing Communication between Students and Faculty Members. Iranian Journal of Medical Education. 2007; 7 (1):149-154. (Persian)
Ghaderi, M. (2014). The history of curriculum education in the world, the Encyclopedia of Iranian Curriculum, published electronically. (Persian)
Gholami, K; asady, M. (2014).The Professors’s professional experience in relation to effective teaching phenomen in higher education. Journal of Theory Practice in Curriculum.1 (2):5-26. (Persian)
Hossein Nejad, G; Aakhsh, S. (2013), The Study of the Effectiveness of University Professors in Active Teaching Methods, Quarterly Journal of Police Police of the Capital, No. 17, Sixth, Pages: 20-7. (Persian)
i,M; Bahadoran,P; Abedi,H.A. (2009).The quality of postpartum care from mothers’ viewpoint. Hakim Health Sys Res. 2009; 12 (1):27-40. (Persian)
Imanipour M. (2012). Ethical principles in education. ijme.; 5 (6):27-41. (Persian)
Isaniyan, H. (1394). Compilation of Effective Teaching Components and Indicators for Use by Professors of the University of Police, Quarterly Journal of Management Studies on Police Training, Vol. 8, No. 3, Successive (31), pp. 114-93. (Persian)
Islameyan, H. (2014). Elemental components and effective teaching indicators for application by professors of the University of Police, Journal of Management Studies on Police Training, Vol. 8, No. 3, (31), pp. 114-93. (Persian)
Jafari Sani H, Balochzade F, Bahmanabadi S. (2013). Relationship between skill oriented and performance oriented perceived class evaluation and self-direction on learning from the viewpoint of nursing and midwifery students of Mashhad University of Medical Sciences. The Journal of Medical Education and Development.; 7 (4):41-51. (Persian)
Kadivar, Parvin (2011), Educational Psychology, Samt Publishr, Tehran. (Persian)
kaviani H, Nili M R. (2016). Meta-analysis of Factors Affecting Effective Teaching in Medical Education. Iranian Journal of Medical Education. 16:9-20. (Persian)
khaghanizade M, malaki H, abbasi M, abbaspour A, Mohamadi E. (2012). Faculty-Related Challenges in Medical Ethics Education: A Qualitative Study. Iranian Journal of Medical Education; 11 (8):903-916. (Persian)
Khalkhali,ASoleymanpour,J; Fardi,M. (2009). Presenting a Conceptual Model for Establishing Healthy Classroom Management. Journal Educational Psychology. Volume 1, Issue 2,Page 55-66. (Persian)
khoftehdel,M; adibnia, A; mohajer, Y. (2015).The comparison of the effect of cooperative teaching method and E5 teaching method on academic achievement and social skills: considering the fifth grade male elementary school students in empirical science course. Research in curriculum planning. 2 (19):90-103. (Persian)
Khojasteh Mehr R, Daniali Z, Shirali Nia K. (2015). Married students' experiences regarding marriage readiness:. Journal of Family Psychology,2 (2):39-50. (Persian)
Kian M. (2014).Challenges of Virtual Education: A Report of What Are Not Learned. Journal of Media. 2014; 5 (3):11-21. (Persian)
Kian, Maryam. (2014). The Challenges of Virtual Education: The Narrative of What is Not Learned in a Virtual University, Journal of Electronic Learning, 5 (3), pp. 21-11. (Persian)
 Kord nowghabi,R;  seyf, A.A. (2006). The effect of teacher knowledge of subject content and teaching on the wording of student learning, Journal OF Educational Psychology. Volume 1, Issue 2, Page 13-33. (Persian)
Liyaghatdar, M.J Shah Nazari, J; Moslemi, M. (2008).The study of the scientific, professional and personality characteristics of the professors of the general lessons of Islamic sciences from the viewpoint of the students of Kerman city, Islamic Revolutionary Research Journal, seventh year, issue 15, pp. 84-57. (Persian)
Lotf Abadi, Hossein (2010), Educational Psychology, Samt Publishr, Tehran. (Persian)
Mahmoudi,F  ;  Abdollah Zadeh, M.T; Mansourzadeh,M. (2016). Process-Oriented Evaluation at Elementary Schools (a Case Study of Mamaghan Region Education Office), Journal of Instruction and Evaluation. Volume 9, Issue 34, Page 51-6. (Persian)
Matlabi Fard, A; Naveh Ibrahim, A; Mohsenzadeh, F. (2011).Investigation and identification of professional and ethical markers in the teaching and teaching of graduate students' disadvantages. Journal of Ethics in Science and Technology, Vol. 6, No. 4, pp. 9-1. (Persian)
Mazloomy Mahmood Abad, S; Rahaei, Z; Ehrampoush, M; Soltani, T. (2010). The characteristics of an expert faculty member based on view points of medical students – Yazd, Iran - 2008. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences, 14 (3):226-233(Persian)
Mehdi Nejad, V. (2013).A Viewpoint of Secondary Teachers on Classroom Discipline among Students and Improvement in Classroom Management, Quarterly Journal of Educational Research (Daneshvar Behavior), Year 20, New Volume No. 3, pp. 242-231. (Persian)
Mehr Mohammad, Mahmoud; Mossapour, N;Attaran, M; Fazeli, N; Maroufi, Y; tallay; E; Dadras; M; El Hussein, F; Khakbaz, A. (2013). Introduction to Teaching in Higher Education. Toward Teacher Training, Tehran: Tarbiat Modares University Press. (Persian)
Mehr Mohammadi, M; Mossapour, N; Attaran, M; Fazeli, N;Maroufi, Y; Talay; E;Dadras; M; El Hussein, F; Khakbaz, A. (2013). Introduction to Teaching in Higher Education. Toward Teacher Training, Tehran: Tarbiat Modares University Press. (Persian)
Mehrabi Nia, Mina. (2013). Effective Factors in Effective Teaching from the Viewpoint of Successful and Unsuccessful Students Based on the Founding Method of Birjand University Baccalaureate Theory, Master's Degree Program in Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Birjand University.. (Persian)
Miller, John (2014), Curriculum Theories, Translation by Mahmoud Mehrmohammadi, Samt Publishr, Tehran. (Persian)
Miller, WR, Miller, Marie. F (2007), Teaching Guide at Universities, Translation Vida Miri, Samt Publishr, Tehran. (Persian)
Mirmohammadi Meybodi, S. J.;Mazlomi Mahmoud Abadi,S.S, Sharifpour,Z, Shahbazi, H, Mohammad A. (2013).The Characteristics of Effective Teaching Based on Viewpoints of Shahid Sadoqi University of Medical Sciences. J Med Edu Dev.5 (9):52-62. (Persian)
Mirshah Jafari, S.E; Sharif, M; Ghasemi Tajvani, S. (2011). Evaluation of the relationship between classroom assessment in two models of teacher's mechanical and organic communication with students' academic performance, Quarterly Journal of Educational Approaches, Year 6, Number 2, Successive Number (14), pp. 82-61. (Persian)
Moezi,M; Shirzad, H;Zamazad, B; Rohi,H. (2010). Evaluation process in viewpoints of academic staff and students in Shahrekord University of Medical Sciences. J Shahrekord Univ Med Sci. 11 (4):63-75. (Persian)
Mohaddesi, H; Feizi, A; Salem, R. (2012).  A Comparison of teachers and students opinions toward effective teaching standards in Urmia University of Medical Sciences. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 9 (6) (Persian)
Mohammadi,B. (2016). Study the opinions of occupational health students about the characteristics of effective teaching. Biannual Journal of Medical Education Education Development Center (edc) Babol University of Medical Sciences, 4 (2):7-12. (Persian)
Mohammadi Khanaghani,M; Hossein Zadeh, O. A. (2015). Elaboration and Validation of Effective Teaching Model for Faculty Members of Tabriz University, Educational and Evaluation Journal, Vol. 8, No. 31, pp. 91-77. (Persian)
 Mohammadi Khangah,M;  Hosseinzadeh,O.A. (2016). Presenting and Verifying an Effective Teaching Model for Teachers at Tabriz University, Journal of Instruction and Evaluation,Volume 8, Issue 31, Page 77-91. (Persian)
MoosaPoor, N. (2011). About University Teaching, Tehran, Imam Sadeqh University Press.
Mortazavi Zadeh, Heshmatollah (2010), Teaching Guide (Techniques and Skills), Tehran, Abed Publication. (Persian)
Mosaddegh, H; Beironi Kashani, R; Pourkarimi, J; Abdollahi, B. (2014). Regarding Professional Ethics Among Professors at Tehran University and Imam Khomeini Institute from Learners Point of View.Irainian Journal of Culture In The Islamic University, Volume 3, Issue 9, Page 705-735(Persian)
Mozafari,N; Mohammadi,M A; Dadkhah,B. (2011). Characteristics of Effective Teaching from Students' Viewpoint in Ardabil University of Medical Sciences. Journal of Health and Care.12 (1). (Persian)
Nami, K. (2011).A Study on the Relationship Between Faculty Membership Using Information and Communication Technology and Teaching-Learning Quality in Faculty of Psychology, Education Sciences and Social Sciences, University of Tehran, Master's Degree in Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences.University of Tehran. (Persian)
Nami, K; Safari; S. (2011). A review of some factors related to the quality of teaching faculty overview on previous research, Fifth Quality Assessment Conference in the College System, College of Engineering, University of Tehran, May. (Persian)
Norouzinia, R; Noorisepehr,M; Heidari, A; Kabir,K. (2014). Communication skills of Academic members and it’s relation with theri evaluation outcome in Alborz university of Medical Sciences. 1 (1) :64-71. (Persian)
Piri,M; Salman Oghli Khayavi,F. (2016). A Comparative study of instructional and educational performance of teachers participating in three scholastic courses from maneger’s point of viwe in Ardabil province.Journal of Instruction and Evaluation. Volume 4, Issue 14, Page 75-90. (Persian)
Pourjavid,S  ; Alibeygi,A. (2013). Teaching Effectiveness of Faculties: the Case of Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University. Journal of Higher Education Letter.Volume 5, Issue 20, Winter 2013, Page 61-80. (Persian)
raadabadi M, sadeghifar J, Bahadori M, dargahi H, Fourozanfar F, Hamouzadeh P et al. (2013). Prioritizing the Factors Influencing Effective Teaching from the Viewpoint of Students: The Use of Analytical Hierarchy Process (AHP). Iranian Journal of Medical Education.12 (11):817-825. (Persian)
Ramsden,P. (2014). Learning to teach in Higher Education.Translation of Abdul Rahim, Navehebraham. Farhangian University Press. Tehran. (Persian)
Raoufi S, Seikhian A, Ebrahimzade F, Tarahi M, Ahmadi P. (2010). Designing a novel sheet to evaluate theoretical teaching quality of faculty members based on viewpoints of stakeholders and charles E. Glassick's scholarship principles. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.14 (3):167-176. (Persian)
Rasouli Bago, E. (2010). Studying the Relationship between Students 'Opinions about the Quality of Teaching of Academic Members of the Students' Academic Achievement at the Faculty of Psychology and Educational Sciences of Tehran University, Master's Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. (Persian)
S.E. Jafari , S.E; Sharoff, M; Ghassemi Tadvani,S. (2011). Study the relation between class evaluation in two models of mechanistic and organic by teacher with students performance. Journal of New Eduvational Approaches. Volume 6, Issue 2, Page 61-82. (Persian)
Sadeghi, A; Hosseini, F. (2008).Student Views on Good Teaching in Guilan University, Quarterly Journal of Higher Education, Volume 1, Issue 2, Pages 148-123. (Persian)
Sadigh Maroufi,S;Mohammadi, A; Mousavi,M; Raadabadi, M. (2014). study of most important factors influencing the effectiveness of teaching from viewpoint of graduate students: AHP model approach. jmed. 2014; 9 (3):58-66. (Persian)
Sadigh Maroufi, S;Mohammadi, A;Mousavi, M; Raadabadi,M. (2014). study of most important factors influencing the effectiveness of teaching from viewpoint of graduate students: AHP model approach. The Journal of Medical Education and Development. 9 (3):58-66. (Persian)
Sajjadiyeh, N. S; Madanifar, F. (2014).Teaching Ethics from the Perspective of the Islamic Theory of Practice, Fourth National Conference on Ethics and the Life of Life, Department of Philosophy, University of Zanjan, May 18-19. (Persian)
Salimi,J  ; Ramezani,G. (2015). Identification of the Components of Effective Teaching and Assessment of Teaching Case Study: University of Applied Science of Kurdistan Province). Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies. Volume 4, Issue 8, Page 33-61. (Persian)
Salmanzadeh, P;Farhadi, A. (2015). Academic Ethics of Teaching, The First Scientific Conference on Psychology, Educational Sciences and Community Pathology, Electronic Publishing, Green Gold Corporation, Peace Association. (Persian)
Samadee,P  ;  Rajaa'eepoor,S;  Aaghaahosainee,T;  Falaavandee,H. (2008). Classroom atmosphere and management by guidance teachers of Oroomiyeh. The Journal of New Thoughts on Education. Volume 4, Issue 1, Page 155-176. (Persian)
Sattari,S. (2014). Assessment of effective teaching, components based on the students viewpoints. Research in Curriculum Planning Vol 10. No 12 (continus 39), Pages 134-146. (Persian)
Seraji,F  ; Movahedi,R ; SiahatKhah,M. (2015). An Investigation of Iranian Virtual Universities Teachers’ Skills in Teaching These Courses.Journal of Technology of Education,  Volume 9, Issue 1, Winter 2015, Page 37-25. (Persian)
Sha`bani,H. (2016). Instructional Skills (Methods and Techniques of Teaching), Samt Publishr, Tehran. (Persian)
Shabani Varaki, B; Gholizadeh Radvand,H. (2006). Evaluation of College Teaching Qualities. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 12 (1):1-21. (Persian)
Shah Talebi, S; Tasdigh, F;; Nasr,A. R. (2015).You should know that what the challenges of teaching at the university are?!. Research in curriculum planning. 2 (17):15-25. (Persian)
Sharifian, F; Nasr, A.R; Abedi L. (2006). Developing Effective Teaching Indicators in Universities and Higher Education Institutions and its Accomplishment in Isfahan University. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 11 (3):25-52. (Persian)
Sheikhzadeh, M; Sameri, S. (2010). The Study of Teaching Methods of University Teachers in Islamic Azad University of the Province of West Azarbayjan. Journal of Educational Administration Research Quartery. Volume 1, Issue 3, Page 71-94. (Persian)
Soltani Arabshahi, S; Ghaderi A. (2001). compile effective teaching criterion characteristics of Effective teaching wiewed  Iran University of Medical Sciences and Health Services. Razi Journal of Medical Sciences Iran University of Medical Sciences, 7 (22):279-287. (Persian)
Somayeh Shah Talebi,S; Tasdighi,F; Nasr,A.R. (2015).You should know that what the challenges of teaching at the university are?!. Journal of Research in curriculum planning. 2015; 2 (17):15-25. (Persian)
Taherizadeh, Z; Salimi,G; Salehizadeh, S. (2011).The Relationship between Teachers 'Communication Skills with their Students' Viewpoints, Leadership Quarterly and Educational Management at Islamic Azad University, Garmsar Branch. Year 5, No. 2, pp. 116-95. (Persian)
Tofoghiyan T, Monadi H, Nasrollahi S, Rakhshani MH. (2015). Prioritization of the Effective Teaching Parameters Comparing the Viewpoints of Students and Teachers of Sabzevar University of Medical Sciences. Educ Strategy Med Sci.; 8 (1):1-6. (Persian)
yaghobi,Y;Gholipour Moghaddam, F. (2012). Characteristics of Effective Teaching from the Perspective of Nursing, Midwifery and Paramedical Students of Langerood Faculty. Research in Medical Education. 4 (2):34-40. (Persian)
Zoofan,S. (2016). Applications of New Technologies in Teaching, Samt Publishr, Tehran. (Persian).