نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به آموزش بین‌رشته‌ای حقوق کودک در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی کشور ایران انجام گرفته است. در این پژوهش از روش کیفی جهت مشخص نمودن مؤلفه‌ها و ویژگی‌های آموزش حقوق کودک و از روش تحلیل محتوا به‌منظور بررسی و تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی استفاده شده است. جامعة آماری آن در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی کشور بود که از این جامعه، برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم در سال 1395-1394 به روش هدفمند انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه تحلیل اهداف، سیاهه تحلیل محتوای کتب درسی و سیاهه تحلیل محتوای کتب راهنمای معلم بود که پس از مطالعة مبانی نظری و بسترهای قانونی، طرح پیشنهادی تهیه و تدوین شد و روایی آن توسط تعدادی از متخصصان علوم تربیتی و حقوق و کارشناسان مربوطه تعیین گردید. در این پژوهش از روش آنتروپی شانون برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مقایسه ضرایب آن‌ها استفاده شد و واحد تحلیل، جملات مندرج در متن کتب درسی، متن اهداف مصوب و متن راهنمای معلم بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی در بخش اهداف بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حقوق آموزشی (274/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق بهداشتی (0) و دادرسی (0)، در بخش کتاب‌های درسی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حقوق بهداشتی (205/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق دادرسی (15/0) و در بخش راهنمای معلم بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حمایت‌های خاص (243/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق دادرسی (0) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Primary School Social Studies Curriculum in Terms of Attention to Child Rights Education

نویسندگان [English]

  • Rahman Paryad 1
  • Ahmad Salahshoori 2
  • Mohammadreza Yosofzade chosari 3

1 Ph.d student of philosophy of Education, Department of Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 2Associate Professor, Department of Philosophy of Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the interdisciplinary attention to children's rights education in the curriculum of elementary school social studies have been conducted in Iran. In this study, a qualitative method to identify the components and characteristics of child rights education also content analysis to analyze the elementary school social studies curriculum has been used. The population in the content analysis was the country’s social studies curriculum in primary schools among which the country’s social studies curriculum third, fourth, fifth and sixth in the year of 2015-2016 has been selected intentionally. In order to collect information, check lists was analysis objectives analysis check list, textbook content check list, and teacher's textbooks content check list. For the analysis of the data, Shannon’s entropy method was used to obtain the credibility ratings of each component and to compare their coefficients. After the study of literature and legal framework, the proposal was developed and its validity was confirmed by a number of experts in education, law and other relevant experts. The findings showed that in the social studies curriculum of primary education in the objectives most credibility rating is related to educational rights (0.274) and less to health rights (0) and justice component (0), among The textbooks most credibility rating was related to health rights (0.205), and less to procedural law component (0.15), and amongThe teacher's textbooks most credibility rating was related to specific support (0.243) and less to procedural law component (0).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rights education
  • Curriculum
  • The rights of the child
  • Primary education
  • Social Studies
Aliasgari M, charbashlu H, Ataran A. (2014). The Position of the human rights components in the contents of Iran elementary education Textbooks. Theory and practice in the curriculum. Vol [1], No 1, pp 147-168. [Persian]
Amirarjmand A. (1999). Human Rights Education. Journal of Legal Research. Vol [25], No 11, pp 25-26. [Persian]
Andreopoulos, G. J., & Claude, R. P. (Eds.). (1997). Human rights education for the twenty-first century. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Azar A. (2001). Extension of the Shannon entropy method for processing data in content analysis. Journal of Humanities (Alzahra). Vol [11], No 38, pp 8-12. [Persian]
Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. Educational Researcher. Vol [3], No 37, pp 129-139.
Bodaghian M, nateghi F. (2016). Identifying Citizenship’s Skills losses in the Primary School Curriculum. Research in curriculum planning. Vol [13], No 22, pp 1-12. [Persian]
Borg, W. R., Gall, M. D., & Gall, J. P. (2006). Educational research: An introduction (8th Ed.). Boston, MA: Pearson/Allyn & Bacon.
Breen, C. (2005). Age discrimination and children’s rights: Ensuring equality and acknowledging difference. Boston, MA: Brill Academic Publishers.
Brock-Utne, B. (2000). Peace education in an era of globalization. Peace Review. Vol [1], No 12, pp 131-138.
Cheraghi K, Bagherzadeh Z, Ghoreishi S. (2005). The first step for human rights education. Tehran: SHORA Press.
Conde, H. V. (2004). A handbook of international human rights terminology. Lincoln: University of Nebraska Press.
De La Caba Collado, M., & López Atxurra, R. (2006). Democratic citizenship in textbooks in Spanish primary curriculum. Journal of Curriculum Studies. Vol [2], No 38, pp 205-228.
Delavar. A. (2004). Theoretical and practical research in the humanities and social sciences. Tehran: ROSHD Press.
Detrick, S., & Vlaardingerbroek, P. (1999). Globalization of child law: The role of the Hague conventions. Netherlands: Brill Academic Publishers.
Ebrahimi M. (2007). Prophet and children's rights. Figh Pajhuhan. Vol [1], No 27, pp 34-66. [Persian]
Eide, A., Krause, C., & Rosas, A. (2014). Economic, social, and cultural rights: A textbook (2nd Ed.). Dordrecht: M. Nijhoff Publishers.
Fathi Vajargah K, Shams morkani G, Luraee M, Aghili R. (2014). Analysis of components of human rights in elementary school textbooks.Quarterly Journal of Educational Innovations. Vol [13], No 49, pp 7-24. [Persian]
Fergusson, D. M., & Lynskey, M. T. (1997). Physical punishment/maltreatment during childhood and adjustment in young adulthood. Child Abuse & Neglect. Vol [7], No 21, pp 617-630.
Fineman, M. A. (2009). What is right for children? The competing paradigms of religion and human rights. Farnham, England: Ashgate Publishing.
Flowers, N., Bernbaum, M., Rudelius-Palmer, K., & Tolman, J. (2000). The human rights
education handbook: Effective practices for learning, action, and change. Minneapolis: Human Rights Resource Center.
Flowers, Nancy et al., (۲۰۰۲). The human Rights Education Hand book, Effective Practices for learning, Action and change, www server. Law. Wits. As za /humanrts /edumat /pdf /hreh. Pdf, p. ۱.
Ghaedi Y, charbashlu H, ataran A. (2014). Children’s Rights Components in “Social Education” and “Heavenly Gifts” Textbooks: A Quantitative Content Analysis. Thinking and children. Vol [1], No 5, pp 81-104. [Persian]
Gholtash A, salehi M, farrokhinezhad P. (2010). Evaluation according to the human rights components in middle school civics books. Quarterly Journal of Educational Psychology, Islamic Azad University of tonekabon Branch. Vol [1], No 3, pp 50-61. [Persian]
Jafari, M. (2006). According to the evaluation of human rights education in the curriculum of elementary school. Thesis of M.A. Islamic Azad University of Central Branch. (Persian).
John, M. (2003). Children’s rights and power (children in charge series #9): Charging up for a new century. Philadelphia: Kingsley, Jessica Publishers.
Joyce, B. R., Weil, M. (2008). Models of teaching (8th edition) (8th Ed.). Boston: Pearson/Allyn and Bacon Publishers.
Kepenekci, Y. K. (2010). Children’s social rights in social studies textbooks in Turkish elementary education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol [2], No 2, pp 576-581.
Lee, W.O (1998). Measuring Impact of Social Value and Chang. New Hamsphire: Hollis Publishing Company.
LIN, J. (2007). Love, peace, and wisdom in education: Transforming education for peace. Harvard Educational Review. Vol [3], No 77, pp 362-365.
Maleki H. (1989). Introduction to children's rights. Tehran: Aeeizeh.
Ministry of Education. (2004). Lesson plans in the field of human rights education in primary and secondary. Tehran: HCHR Press.
Mirmohammadi M. (2014). The rights of the child: A Comparative Study of Islam and international instruments (A collection Papers). QOM: Mofid University Press - UNISEF.
Mohammad Jani E. (2016). The position of Global citizen in “social studies” curriculum of the sixth grade of elementary school. Research in curriculum planning. Vol [13], No 21, pp 82-92. [Persian]
Momeni M. (2010). New topics Operations Research. Tehran: University of Tehran Press.
Moosa-Mitha, M. (2005). A Difference-Centred alternative to Theorization of children’s citizenship rights. Citizenship Studies. Vol [4], No 9, pp 369-388.
Navvab Daneshmand F. (2007). Some of the methods of human rights education. International Journal of Law. Vol [37], No 24, pp 129-167. [Persian]
Nekoee M. (2009). Human rights education in schools. Thesis of M.A. Payam-e-noor University. [Persian]
Peyvandi, G. (2011). The rights of child. Tehran: OIFICAT.
Poorasghari H. (2012). Analysis of the evolution of the concept of citizenship in the context of primary school civics books based on Oxfam’s view. Thesis of M.A. University of Allame Tabatabae. [Persian]
Prior, W. (2000). What it means to be a “Good Citizen” in Australia: Perceptions of teachers, students, and parents. Theory & Research in Social Education. Vol [2], No 27, pp 215-247.
Ramirez, Francisco; Suarez, David. (2003). Human Rights and Citizenship: The Emergence of Human Rights Education", p.18, in: http:// iis- db.stanford.edu
Rezaee F. (2008). The analysis of the content of textbooks fourth and fifth grade elementary school based on peace and human rights education components. 8th Conference of Curriculum Studies Association. Mazandaran University.
Rivelli, S. (2010). Citizenship education at high school a comparative study between Bolzano and Padova (Italy). Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol [2], No 2, pp 4200-4207.
Straus, M. A. (2000). Corporal punishment and primary prevention of physical abuse. Child Abuse & Neglect. Vol [9], No 24, pp 1109-1114.
Symonides, J. (1998). Human rights: New dimensions and challenges - UNESCO manual on human rights. Aldershot, England: Ash gate Publishing.
UNESCO. (2002). Chair of Human Rights, Peace and Democracy. The International Bill of Human Rights, Volume I, Part I, World documents Tehran: Shahid Beheshti University Press.
United Nations Children, Fund, & Fund, U. N. P. (2008). Human rights based approach to education for all, a: A framework for the realization of children’s right to education and rights within education. New York, NY: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Wade, C. (2011). Human Rights Education in The Primary School, The fourth grade students meet curriculum based on human rights and democratic social activities. The Elementary School Journal. Vol [103], No 2, pp 28-41.
Westin, l. (2004). Education and democracy in Bosnia and herzegovin. International journal of educational development, vol 24, No 5, pp 495-509.
Zaid Soleiman, A. (2010). Human rights principles and the social teachings in the elementary textbooks. International Forum of Teaching and Studies. Vol [1], No 6, pp 47-59.
Zarinpoosh F. (1987). Moral education in primary school. Thesis of M.A. Tarbiat Modares University. [Persian]
Zeynalpour H, Talebzadeh M, Fathi K, (2015). Contently analyzing the social science textbooks: regarding the human rights concepts. Research in curriculum planning. Vol [12], No 18, pp 42-53. [Persian]