نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی، دانش‌آموخته دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار برنامه‌ریزی و آموزش، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشیار برنامه ریزی درسی، گروه آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

4 دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه ارائة راهکارهای اعتلای شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان و تعیین اثربخشی آن‌هاست. بدین منظور از ترکیبی از پژوهش‌های کمی و کیفی استفاده شد. راهکارها از طریق مطالعه منابع معتبر داخلی و خارجی و بررسی نظرات صاحب‌نظران، استخراج و در چهار دسته بر اساس «معماری برنامه‌درسی تربیتِ معلم ایران» و تحت چهار عنوان شامل «شایستگی‌های معطوف به دانش موضوعی»، «شایستگی‌های معطوف به دانش تربیتی»، «شایستگی‌های معطوف به عمل تربیتی موضوعی» و «شایستگی‌های معطوف به دانش عمومی» طبقه‌بندی شدند. نظرات چهار گروه استادان دانشکده‌های علوم تربیتی، استادان تربیت‌معلم، معلمان خبره و دانشجومعلمان در خصوص وضعیت و اولویت اثربخشی راهکارها، جمع‌آوری و تحلیل شد. میانگین امتیازات راهکارها، از نظر همه گروه‌های پاسخگو در همه موارد (به‌استثناء دو مورد) یکسان بوده است. این نتایج نشان می‌دهد که نوعی مشابهت (دست‌کم بر اساس تحلیل آماری)، بین نظرات متخصصان (استادان دانشگاه‌ها) و ذینفعان (معلمان و دانشجو معلمان) دربارة راهکارهای شناسایی‌شده وجود دارد. این موضوع همسویی عرصه‌های «نظر» و «عمل» را نشان می‌دهد که موجب سهولت بیشتر برنامه‌ریزی رشد حرفه‌ای معلمان می‌گردد. همچنین راهکارهای «کسب شایستگی‌های معطوف به دانش موضوعی» با کسب میانگین 84/15 بالاترین قابلیت و راهکارهای «کسب شایستگی‌های معطوف به عمل تربیتی موضوعی» با کسب میانگین 52/95 دارای کمترین قابلیت هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How to Promote Professional Competencies of Teachers & Determine their Effectiveness

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Sadat Vaghoor Kashani 1
  • Gholamreza Haji Hossein Nezhad 2
  • Neamatollah Mousapour 3
  • Issa Ebrahimzadeh 4

1 PhD of Curriculum Development, Educated in Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Planning and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor of Curriculum Development, Farhangian University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor of Distance Education Planning and Management, Payam e Noor University.

چکیده [English]

The purpose of this paper is to provide solutions for improving the professional competencies of teachers and determine their effectiveness. In this mixed method study, the strategies were extracted through the study of authoritative internal and external resources and the review of the views of the experts. They were classified in four categories based on "Teacher Education Curriculum Architecture in Iran". They were classified under four headings: Competencies related to subject knowledge, Competencies related to educational knowledge, Competencies related to subject-oriented training, and Competencies related to general knowledge. The views of some people of four groups including faculty members, teachers of teacher training students, outstanding teachers, student teachers about the status and priority of the effectiveness of the solutions were collected and analyzed. The average solution rates for all responses were the same in all cases (with the exception of two cases). These results show that there is a similarity (at least on the basis of statistical analysis), about the identified strategies, between the views of experts (university professors) and stakeholders (teachers and student teachers). This shows the alignment of the fields of "opinion" and "action" which makes it easier to plan the professional growth programs for teachers. Also, the "acquisition of competencies related to subject knowledge" strategies with the highest average of 84/15 have the highest ability and the "acquisition of competences in the subject-oriented training" with the average of 52/95 have the least ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers’ Professional Competencies
  • Qualified Teacher
  • Teachers practice
  • Strategies of Teacher Efficiencies
Adib, Yousof; Fathi Azar, Eskandar; Einipour, Javad (spring 2015). Teachers' Perceptions of Effective Teaching Features; A Phenomenological Study, Research in curriculum planning, Vol 12, No 17 (continuous 44), [Persian].
Behrangi (Berenji), Mohammad Reza (2002). Application of Management Theories in Planning and Monitoring, Kamale Tarbiat Publishing, [Persian].
Bourgonje, Paloma R., Tromp Rosanne (2015). Quality educators, an international study of teacher, competences and standards, translated by Samad Izadi, and Saeed Ghazi, Solar Publishing, [Persian].
Bowman, Lacey (2013). A Study of Teacher Effectiveness Evaluation Models in American Schools, Purdue University, Open Access Theses. Paper 20.
Chalmers, Denise; Gardiner, Di (2015). The Measurement and Impact of University Teacher Development Programs, Educar, vol. 511 38-80.
 
Coggshell, Jane G.; Rasmussen, Claudette; Colton, Amy; Milton, Jessica; Jacques, Catherine (2012). The Role of Job-Embedded Professional Learning in Teacher Evaluation, National Comprehensive Center for Teacher Quality, a Research & Policy Brief.
Cooper, Harris; Hedges, Larry V.; Valentino, Jeffery C. (2009). The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis, Published by Russell Sage Foundation.
Darling-Hammond, Linda (2010). Evaluating Teacher Effectiveness, How Teacher Performance Assessments Can Measure and Improve Teaching, Center of American Progress.
Ebrahimzadeh, Isa (2005). New Illiteracy, a New Challenge for Educational Institutes, Peyke Noor Publishing, [Persian].
Fathi Hafashjani, Farshideh; Arefi, Mahboobeh; Fathi Vajargah, Kourosh (spring 2018). The Relationship between Teaching Methods and Promoting the Attitudes of Students in Elementary Schools in Tehran, Research in curriculum planning, Vol 14, No 59 (continuous 56), [Persian].
Fathi-vajargah, Kourosh, Vajari, Talat Diba (2005). Evaluating the Effectiveness of Training Courses, Aeezh Publishing, Tehran, [Persian].
General Directorate of Public Relations (2014). The Annual Performance of the University of Farhangian named Mehr, published by Farhangian University, [Persian].
Haerizadeh, Kheyrieh Beigom and Leily, Mohamad Hossein (2007). Effective Teacher Features, Ghatreh Publishing, Tehran, [Persian].
Hajihossein Nejad, Gholam Reza and Baleghi Nejad, Soosan (2002). Gardner's Multiple Intelligence Theory and Its Application in Education, Academic Jahad Publishing of Teacher Training University, [Persian].
High Council for Educational Planning (2015). Major design or architecture of Teaching Teacher Training Program of the Islamic Republic of Iran, published by Farhangian University, Tehran, [Persian].
Hosseini Bidokht, Mohsen (2014). Professional Development of Teacher, Tarbiat Dabir Rajaee University Publishing, [Persian].
Koeppen, Karoline; Hartig, Johannes; Klieme, Eckhard; and Leutner, Detlev (2008). Current Issues in Competence Modeling & assessment, Journal of Psychology, Vol. 216(2): 61-73.
Koleini, Mahboobeh (2010). The Role of Knowledge Management in Empowering Teachers, Educational, Analytical and Informational Monthly Journal, published by Research and Planning Organization, Educational Aid Publishing office, [Persian].
Mehrmohammadi, Mahmood (2004). Standardization of the Process of Teaching and Empowering Quality: Illusion of Reality? Standard and Standardization in Education, Samt Publishing, Tehran, [Persian].
Mehrmohammadi Mahmood (2013). Recognition of Technological Education as part of the Neglected Curriculum and a Necessity in the Islamic World, Journal of Planning Studies, seventh year, No. 28, [Persian].
Mousapour, Nematollah (2013). About University Teaching, Imam Sadegh University Publishing, Tehran, [Persian].
Mousapour, Nematollah (2018). 44 Months Effort for Quality Instruction, Farhangian University Publishing, Tehran, [Persian].
Moosapur Nematollah, Ahmadi Ameneh (2016). Master Design of Teacher Training Program, published by Farhangian University, [Persian].
National Competency–Based Teacher Standards (NCBTS) (2006). A Professional Development Guide for Filipino Teachers, Republic of the Philippines Department of Education.
Niemi, Hennele & Lavonen, Jari (2011). “Evaluation for Improvements in Finnish Teacher Education”, University of Helsinki.
Professional Learning and Leadership Development Directorate (2008). Quality Teaching to Support the NSW professional Teaching Standards, Development Directorate, State of NSW, Department of Education and Training.
Rezayat, Golam Hossein, Yamanidoozi Sorkhabi, Mohammad, Kiamanesh, Ali Reza, Naveebrahim Abdolrahim (2011). Competency Pattern Architecture: Presentation of Conceptual Framework, published by Human Resources Management Research Journal of Imam Hossein University, third year, No.2, [Persian].
Roelofs, Erik; Sanders, Piet (2007). Towards a Framework for Assessing Teacher Competence, European Jornal of Vocational Training, no 40.
Ross, Denise E.; Singer-Dudek, Jessica; Geer, R. Douglas (2005). The Teacher Performance Rate and Accuracy Scale (TPRA): Training as Evaluation, Education and Training in Developmental Disabilities, 40(4).
Sarkararani, Mohammad Reza (2002). Japan's Learning Culture, Curriculum, and Learning Process in Elementary Education in Japan, Negar Publishing, Tehran, [Persian].
Shabani, Hasan (2005). Educational Skills (Teaching Methods and Techniques), Samt Publishing, Tehran, [Persian].
Short, Edmund C. (2017). Forms of Curriculum Inquiry, translated by Mahmood Mehrmohammadi, Samt Publishing, fifth edition, Tehran, [Persian].
State Board of Education, Department of Public Instruction, (2015). Teacher Evaluation Process, Public Schools of North Carolina.
Stigler, James W, Hubbert, James (2004). The Teaching Gap: Best Ideas Form the World's Teachers for Improving Education in the Classroom, translated by Mohammad Reza Sarkararani, and Ali Reza Moghaddam, Madreseh Publishing, Tehran, [Persian].
Supreme Council for Cultural Revolution (2011). Theoretical Foundations of the fundamental transformation in formal and general education system of The Islamic Republic of Iran, Secretariat of the Cultural Revolution Council, Tehran, [Persian].
Yesil Yurt, Etem (2014). Teacher’s Competency and Self-Efficiency Beliefs as the Predictor of Attitude towards Teaching Profession, Mevlana International Journal of Moral and Values Education (MIJMVE), Vol. 1(2), pp 1-20.
Yu, Ji Hyun; Yan Sun, Yi; Strobel, Johannes (2012). A Conceptual k-6 Teacher Competency Model for Teaching Engineering, SciVerse ScienceDirect, Procedia, Social and Behavioral Sciences 56, 243 -252.