نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی ،واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تأثیر شیوه تدریس پژوهش‌محور بر تفکر نقادانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‌ها «نیمه آزمایشی» و از نظر هدف «کاربردی» می‌باشد. جامعة آماری، تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری می‌باشند که تعداد آن‌ها برابر با 210 نفر است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. در این پژوهش از پرسشنامه آزمون استاندارد مهارت‌های تفکر انتقادی California form b (CCTST-B)(1990) استفاده شده است. به‌منظور تعیین روایی محتوایی و صوری، پرسشنامه مورد بررسی چند تن از متخصصین و متجربین و اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که همگی بر روا بودن پرسشنامه برای انجام پژوهش تأکید داشتند. به‌منظور اطمینان بیشتر از پایا بودن آن‌ها، تعداد 30 پرسشنامه قبل از اجرای نهایی، به‌طور تصادفی اجرا گردید و ضریب آلفا کرونباخ آن 78/0 برآورد شده است. لازم به ذکر است واحد درسی روش تدریس پیشرفته در برنامه هفتگی دانشگاه آزاد واحد ساری به‌صورت یک روز در هفته برگزار می‌گردید. در جلسه اول اجرای پرسشنامه‌های مهارت تفکر انتقادی فرم ب و خلاقیت کامکاری به‌عنوان پیش‌آزمون در هر دو کلاس آزمایش و شاهد (گواه) اجرا گردید د.ر طی مدت اجرا تدریس پژوهش‌محور (با تأکید بر استفاده از روش تدریس کاوشگری) به‌عنوان متغیر مستقل، محقق به‌طور کامل با استاد مورد نظر در ارتباط بوده و در کلاس آزمایش حضور داشتند و هنگام رویارویی مشکل راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌کرد و سپس در پایان جلسه هشتم همان پرسشنامه‌ها به‌عنوان پس‌آزمون در هر دو کلاس آزمایش و شاهد (گواه) اجرا گردید. در این تحقیق از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق و نشان دادن فراوانی و نمودارهای مربوط به آن و همچنین از آمار استنباطی به‌منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق استفاده می‌گردد. نتایج نشان داده است که تدریس پژوهش محور بر متغیر «تفکر نقادانه» مؤثر بوده است. همچنین تدریس پژوهش محور در بین مؤلفه‌های تفکر نقادانه (مهارت‌های تفسیری، مهارت‌های ارزشیابی، مهارت‌ها استنباطی، مهارت‌های قیاسی و مهارت‌های استقرایی)، فقط بر مؤلفه مهارت‌های تفسیری تأثیر نداشته است و بر دیگر مؤلفه‌ها تأثیری داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Research-Based Teaching Method on Critical Thinking of Students of Master Degree in Educational Planning at Azad University of Sari

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahbobeh Jafari Rostami, Mohammad Hajizad 1
  • Seyedeh Mahbobeh Jafari Rostami 2

1 Department of Education, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran.

2 Ph.D. Student of Educational Management, Faculty of Education Sciences, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The main goal of this research is to study the effects of the research-oriented teaching method on critical thinking of graduated students in educational planning at sari-based Islamic Azad University. The present survey is semi experimental in term of data collection and applied in term of the goal. The statistical community includes all educational planning graduated students of Sari-based Islamic Azad University as 210 ones. The sampling method is simple random. In the present study, the standard test questionnaire of California Form B critical thinking skills (CCTST-B)(1990) (1990)have been employed. In order to determine the content and formal validity, the study questionnaires have been presented to some field-related exports, masters, guides and advisors to be reviewed that all of them confirmed the questionnaires’ validity to be used for the study. To further guarantee their reliability, 30 questionnaires have been executed before the final run randomly and their alpha-Cronbach has been estimated at 0.78 level. It should be noted that the course of advanced teaching method in the weekly program of Azad University of Sari was held one day a week and Wednesdays. In the first session, the implementation of critical thinking questionnaire Form B and Comic creativity was completed as a pre-test in both experimental and control classes. During the implementation period, the teaching-driven teaching with emphasis on the use of the teaching method of exploration as an independent variable, the researcher was fully associated with the professor and was present in the test class and when faced with the problem, he provided the necessary guidance, then at the end of the eighth session, the same questionnaires were completed as a post-test in both experimental and control classes. Research-based teaching has influenced the variable "critical thinking". Also, teaching-driven research among critical thinking components (interpretive skills, assessment skills, inferential skills, deductive skills, and inductive skills) did not only affect the component of interpretive skills and affected other components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • research-oriented
  • critical thinking
Adibnia, A., Mohajer, y. & Sheykhpoor, S. (2013).“Comparison of the effect of problem-solving problem-teaching method with exploratory stabilization method on social problems solving skills of the faculty in social science, fifth elementary school”. Research in curriculum planning, No. 9.
Badri, G. R. & Fathi, A. E. (2008).” Comparison of the effect of group-based learning and traditional learning on student's critical thinking”. Journal of educational studies & psychology, pp 4-27.
Eslami, H. (2010). “Presentation of a model for designing and implementing a critical reading program and its impact on critical thinking and analytical writing”. Doctoral thesis. Tehran: Tarbiat Moallem University.
Eisner.W.Elliot. (1998).The Kind Of Shools We Need.Officesand Agend.
Einstein, Albert. (2007).”Inquiry-Based Approaches to Sciens Education, Theory and Practice”. Journal of Research in Science Theaching.Nov 68.
Exline,Joe. (2008).What Is Inquiry-Based Learning.available at:www.Sagepublice.ac.ir.
 
Fathi, A. E. & Badri, G. R. (2007).” Comparing the effect of group-based learning and learning based on students' critical thinking thinking based on learning”. Educational studiesand psychology.
Hosseini, S. A. & Bahrami, M. (2009). “Comparing critical thinking in first year students and graduate students”. Iranian journal of medical educational, No. 6, pp 21-26.
Jahani, J. (2008). “Teaching creative thinking for teens: A research-driven approach”. New educational thoughts quarterly, No. 2, pp 29-54.
Joyce, Bruce, Will, Marsh & Calhoun, Emilly. (2004). “Teaching patterns (translated by Behrangi, M. R. 2008)”. Tehran: Kamal Tarbiat.
Kolahdozi, A. & Kosari, M. (2011). “Principles and patterns of
Mehrinejhad, A. & Pashasharifi, H. (2005). “Investigating the effectiveness of teaching in problem solving and evaluation based on researchers' indices in growing the spirituality of education”. Quarterly journal of educational novel, No. 14.
Paul, R. C. (1997). Teacher’s of teachers: examining preparation for critical thinking. Annual Meeting of the American Educational Research Association (March 24-28, Chicago, IL).
Research-based education at Imam Hossein University”. Quarterly Journal of Research on Islamic Education, No. 12,168-139.
Salighedar, L. (2012). “Our concepts of research”. Quarterly journal of primary education growth, No. 1.
Shabani, H. (2010). “Traning and education skills(in teaching method and technique)(first volume)”. Tehran:Samt.
Shojanoori, Sabah, F., Tohidi, M. & Shokri, F. (2012). “Comparative comparison of samarrae's learning method with research-based learning”. Cultural & Engineering magazine,No 71&72.
Safarzadeh, S. (2016). “Critical thinking and metacognitive relationship with learning styles and academic achievement in students at Islamic Azad University of Ahwaz”.Research in Curriculum Planning, No. 24.
Samadi, P. & Mehmandost, Gh. Z. (2011). “Research-based approach in the first year of high school books and comparison with the educational goals of the books”. Iranian Studies Curriculum Quarterly, No. 20,p 80-115.
Taylor, & partners (2007). “Intergrate traning and evaluation (translated by Rastgar, T. (2012))” New science publishing (2012).
Youngblood, N. and Beitz, J. M. (2001). Developing critical thinking with active learning strategies. Nurse Educator, 26, 39-42.