نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور ،ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقدماتی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی نظریه هوش‌های چندگانة گاردنر در انتخاب رشتة تحصیلی در بین دانشجویان در سال 1394 بود. این پژوهش از نوع کمی به شیوة توصیفی و با رویکرد پیمایشی انجام شد. جامعة آماری پژوهش، همة دانشجویان علوم پایه و انسانی سال اول تحصیلی 1394 دانشگاه اصفهان بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 300 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامة هوش‌های چندگانة گاردنر به دست آمد. پایایی پرسشنامه با ضرایب آلفای کرونباخ در مورد انواع هوش گاردنر بین 76/0 تا 88/0 به دست آمد. روایی محتوای پرسشنامه توسط جمعی از اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. داده‌های به دست آمده با نرم‌افزار SPSS18 و در دو سطح توصیفی و استنباطی (T-Fisher-Anova) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد از بین 9 خرده‌مقیاس هوش‌های چندگانه، بهترین پیش‌بینی‌کننده‌ها بر اساس تحلیل گام‌به‌گام ضریب تشخیص و در سطح معناداری (01/0) عضویت در گروه علوم انسانی در خرده‌مقیاس‌های وجودگرا و در گروه علوم پایه در ریاضی-منطقی و درون‌فردی بوده است. همچنین بین هوش‌های چندگانة دانشجویان گروه علوم پایه و انسانی و دانشجویان دختر و پسر در سطح (01/0) تفاوت معنادار مشاهده شد. بر اساس نتایج توابع خطی فیشر در 73 درصد موارد می‌توان با توجه به هوش‌های 9گانه پیش‌بینی کرد که فرد در کدام گروه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Primary assessment of the predictive of Gardner’s multiple intelligences, in choosing major courses

نویسندگان [English]

  • maryam ansary 1
  • shaghayegh nikneshan 2

1 assistant of professor, department of educational science, Payam Noor University, Iran.

2 assistant of professor, department of educational science, Payam Noor University, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was Primary assessment of the predictive of Gardner’s multiple intelligences, in choosing major courses, among students in 2015. This research was done with survey approach. The population was all of students of first grade in basic and humanistic science and 300 students were selected b multi step cluster. The data were obtained by Gardner’s multiple intelligences questionnaire. Reliability of these questionnaire was between 0/76 until 0/88 by Cranach alpha. Data analysis has done by T, Fisher, Anova and by using spss 18. The findings showed that the best predictor in basic science group was logical-mathematical and interpersonal and for humanistic science was existential. According to fisher liner functions, in 73% of cases, can predicted that the person is placed in which group by multiple intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple intelligences
  • Gardner's theory
  • major course
Badii, E; Farajollahi, M. (2016). The Effect of designed content based on every Gardner,s Multip;e Intelligences in interactive gramut on students Learning in Conervatory School in Compound Education. Research in Curriculum Planning, 13(22):13-22. [Persian]
 
Chan, D. W. (2002). Assessing giftedness of Chinese secondary students in Hong Kong: A multiple intelligences perspective. High Ability Studies, 12, 215-234.
Dryden, L. M., & Morrone M. H. (1999). Language learning and self-discovery through multiple intelligence theo Proceedings of the Korea TESOL Conference.Retrieved at August http://www.kotesol.org/pubs/proceedings/1998/dryden.pdf.
Fasko, D. F. (2001). An analysis of multiple intelligences theory and its use with the gifted and talented. Roeper Review, 23(3), 126-130.
Gardner, H. (2004). Multiple lenses on the mind. Paper presented at the Expo Gestion Conference, Bogota, Colombia.173
Gardner, H., & Hatch, T. (1989). Multiple intelligences go to school: Education alimplications of the theory of multiple intelligences. Educational Researcher, 18(8), 4-9.
Gardner, H. (1999). Intelligence reframed. New York: Basic Books.
Gardner, H. (2003). Multiple intelligences after twenty years. Paper presented at the American Educational Reseah Association, Chicago, Illinois.
Gray, J. H., & Viens, J. T. (1994).The theory of multiple intelligences: Understanding cognitive diversity in school. National Forum (Electronic Journal), 74(1).
Loori, A. A. (2005). Multiple intelligences: A comparative study between the preferences of males and females. Social Behavior and Personality, 33(1), 77-88.
Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
Gen, R. (2000). Technology and multiple intelligences: The praxis of learning intelligences. Education at a Distance, 14(4). Retrieved at November 2006 from
http://www.usdla.org/ html/journal/MAY00_ Issue/story02.htm.
Gaines, D., & Lehmann, D. (2002). Improving student performance in readingcomprehension through the use of Multiple Intelligences. MA thesis, Saint XavierUniversity and Skylight Professional Development Field-based Master’s Program. ED467 51
Jenabi Haghparast, H. (1983). Factors affecting on the choice of field of study Economics. Tehran: University of Allame Tabatabaee. Theas of Master Science. [Persian]
McMahon, S. D., Rose, D. S., & Parks, M. (2004). Multiple intelligences and reading achievement: An examination of the Teele Inventory of multiple intelligences. The journal of Experimental Education, 73(1), 41-52.
McKenzie, W. (2002). Multiple intelligences and instructional technology: A manual forevery mind. Eugene, OR: International Society for Technology in Education.
Mehrmohamadi, M. (2006), The Theory of Multiple Intelligences and its implication in Curriculum, Journal of Education: 22(4):7-31. [Persian]
O'Conner, R. M. and Little, L.S. (2003). Revisiting the predictive validity of emotional intelligence: Self-report versus ability-based measures, Personality and Individual Differences, 35, 1893–1902.
Razmjoo SA, (2008). On the relationship between multiple intelligences and language Proficiency. The Reading Matrix. 8(2): 155-174.
Rezakhani, S. (2014), Construction and Standardization of Gardner's multiple intelligence test. Journal of Educational Measurement. 5(18): 179-205. [Persian]
Stanford, P. (2003). Multiple intelligence for every classroom. Intervention in School andClinic, 39(2), 80-85.174
Sternberg, R.J. (1996), Successful Intelligence. New York: Simon & Schuster.
Snyder, R. F. (2000). The relationship between learning styles/multiple intelligences and academic achievement of high school students. The High School Journal, 83(2), 11-20.
Yosefi, M. & Kazaee, K. (2012), Content analysis of biology book in second grade of high school based on Gardner,s theory of Multiple Intelligences, Research in Curriculum Planning, 2(2): 16-27. [Persian]
West.T. G. (1997). In the minds eye. Amherst. NY: Prometheus books.