نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج‌وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 170 دانشجویان رشته علوم تربیتی-گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک و نمونه تحقیق دانشجویانی بودند که درس آموزش مبتنی بر سیستم‌ها را انتخاب کرده بودند به‌منظور انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. تعداد حجم نمونه 30 نفر بود که به‌صورت تصادفی در دو کلاس 15 نفره جای گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته بود، روایی محتوایی و صوری از طریق اساتید و متخصصین در حوزه علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن نیز با فرمول کودر-ریچاردسون 20، 54/0 به دست آمد. این آزمون‌ها با روش پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل برای هر دو گروه در شرایط یکسان اجرا شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل واریانس برای اندازه‌گیری‌های مکرر (Repeated measure ANOVA) استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی موج‌وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان تأثیر معنادار داشته است (p<0/05).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Training Based on Pebble in the Pond Instructional Design Model on Learning and Retention of Students

نویسندگان [English]

  • somayyeh abdoli 1
  • Mohsen Bagheri 2
  • saeed Moosavi pour 3

1 M.Sc. Dept. of Educational Sciences and Psychology, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran.

3 Associate Professor, Dept. of Educational Sciences and Psychology, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of education based on Pebble in the Pond instructional design model on learning and retention of the students. The research population in this study included 170 students of Educational Sciences oriented in Educational Technology at Arak university, and the study samples were students who have chosen the system- based instruction course. Purposive sampling was used for selecting the samples.Total sample size was 30 subjects randomly divided into two 15-person classes. The researcher-made instrument used in this study was learning and retention test. The validity of test consist of formal, content validity was confirmed by professors of the education sciences and its reliability with Kuder-Richardson 20 Formula was measured as 54%. This test used pretest and posttest and it was conducted for both experimental and control groups in the same condition. For data analysis, repeated measure ANOVA was used. The results showed that the method of teaching based on Pebble in the Pond instructional design model had significant effect (p <0/05) on learning and retention of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • First principles of instruction
  • task-center strategy
  • pebble in the Pond model
  • Learning
  • retention
Barzegar, R and Aliabadni. Kh, Nili. M. (2014). Comparison of effectiveness of instructional design based on Gagne and Dick and Carey in learning, retention and achievement motivation. Educational new ideas. 1, 97-118. [Persion].
Barzegar, R and Aliabadni, kh. (2013). Investigating effect of Gagne and Briggs instructional design model on learning, retention and achievement motivation of student in science. Inquiry in curriculum. 11, 24-36. [Persion].
De Houwer, J., Barnes-Holmes, D., & Moors, A. (2013). What is learning? On the nature and merits of a functional definition of learning. Psychonomic Bulletin & Review, 20(4), 631–642.
Emamian Kheshti, M, Ghasemi. M, Mehraji. N, Banihashem. K and Badali, M. (2016). Effect of blending Merill’s basic principals of education and team based learning on retention and application in medicine students. Medicine education, 1, 62-71[Persion].
Fardanesh, H. (2011). Instructional Technology principals. Samt publication. Tehran. [Persion].
Gustafson, K.L and Branch, R.M. (2007). What is instructional design? New trends and issues in instructional design and technology. Translated by Mohamadreza Vahdani, Hossein Eskandari and darush Noroozi. Avaye noor publication, Tehran. [Persion].
Javad, M, Eng, S.L.,Mohamad, A. R. (2015). Developing Reading Comprehension Modules to Facilitate Reading Comprehension among Malaysian Secondary School ESL Students. International Journal Of Instruction, 2, 139-154.
Mendenhall, A. M. (2012). Examining the Use of First Principles of Instruction by Instructional Designers in a Short-Term, High Volume, Rapid Production of Online K-12 Teacher Professional Development Modules. Unpublished Doctoral Dissertation, Florida State University.
Merrill, M. D. (2009). Finding e3 (effective, efficient and engaging) Instruction. Educationalnal Technology, 49(3), 15-26.
Merril, M.D. (2007). Basic principles of instruction: one syntaxes. New trends and issues in instructional design and technology. Translated by Mohamadreza Vahdani, Hossein Eskandari and darush Noroozi. Avaye noor publication, Tehran. [Persion].
Merrill, M. D. (2007a). First principles of instruction: a synthesis. In R. A. Reiser & J. V. Dempsey (Eds.), Trends and Issues in Instructional Design and Technology, (2nd Edition), 2, 62-71. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
Merrill, M. D. (2007b). A task-centered instructional strategy. Journal of Research on Technology in Education, 40(1), 33-50.
Merrill, M. D. (2002a). "First principles of instruction". Educational Technology Research and Development, 50(3), 43-59.
Merrill, M. D. (2002b). A pebble-in-the-pond model for instructional design. Performance Improvement, 41(7), 39-44.
Olson, M.H, Hergenhan, B.R. (2016), Introduction to learning theories. Translated by Seif (2016), Doran publication, Tehran. [Persion].
Rosenberg-kima, R. B. (2012). Effects of Task-Centered vs. Topic-Centered Instructional Strategy Approaches on Problem Solving:
Learning to Program in Flash. Unpublished Doctora Dissertation, Florida State University.
Seif, A. (2013). Modern educational psychology: Learning psychology and education. Doran publication, Tehran. [Persion].
Shabani, H. (2011). Educational and Instructional skills (Teaching technique and methods). Samt Publication, Tehran. [Persion].
Zarei Zavaraki, S. (2013). Instructional and learning environments based on blended paradigm. Critics on past models and present new model. Educational psychology journal. 24, 27-48. [Persion].