نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تجربة زیسته دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی از درس مطالعات اجتماعی بود. روش پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی بود. حوزه پژوهش دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس شهر ارومیه بود. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و نمونه‌گیری تا حد اشباع داده‌ها ادامه یافت که درنهایت با تعداد 15 نفر دانش‌آموز این اشباع حاصل شد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختارمند و اکتشافی استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل موضوعی داده‌های 7 مرحله‌ای کلایزی (1987) استفاده شد. تحلیل دیدگاه دانش‌آموزان در 3 حوزة موضوعی (فرهنگ و هویت، نظام اجتماعی، منابع و فعالیت‌های اقتصادی) درس مطالعات اجتماعی به شناسایی 311 کد اولیه،30 زیر مضمون و 6 مضمون اصلی منجر شد که عبارت‌اند از ویژگی‌ها فرهنگی اسلامی (فرهنگ انتخاب دوست، پوشش اسلامی-ایرانی، فرهنگ تصمیم‌گیری)؛ تفکر انتقادی (مقایسه فرهنگی ایران با کشورهای همسایه، مقایسه فرهنگی مناطق مختلف ایران، وجود ادیان مختلف دینی در کشور)؛ درک و فهم مسائل جامعه (مشارکت اجتماعی، وجود هماهنگی و نظم در رژه نظامی، اتحاد در برگزاری نماز جماعت، حقوق اجتماعی، وجود مرز بین کشورها برای داشتن امنیت اجتماعی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی)؛مسئولیت‌پذیری در قبال خود (حقوق فردی، برنامه‌ریزی روزانه، داشتن نظم در انجام کارها، رعایت معیارهای انتخاب دوست، رعایت معیارهای تصمیم‌گیری درست)؛ شناخت استعدادهای کشور (منابع فسیلی، منابع و میدان‌ها نفتی، پالایشگاه گاز، انرژی‌های نو، توربین‌های بادی، نیروگاه‌های خورشیدی، توربین‌های آبی)؛ استفاده بهینه از منابع (صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی، تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The experiences of students in Sixth Basic elementary school of social studies

نویسندگان [English]

  • Robabeh Rahimi 1
  • Roghayyeh Vahdat 2
  • javad keyhan 2

1 Ph.D. student in Education Management, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.

2 Assistant professor, Department of Educational Studies, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

the goal of this research, The study of the living experience of the sixth grade students was a lesson in social studies. The method of qualitative research was using the phenomenological approach. The statistical population of the study was 6th grade elementary school students in Urmia. The sampling method was purposeful and continued to saturation data, which eventually saturated with 15 students. Semi-structured and exploratory interviews were used to collect data. For analyzing the data, a 7-step subject analysis Collaizzi method was used. Analyze Students' Perspective in 3 Subject Area(Culture and identity, social system, resources and) economic activities led to the identification code 311 primary, 30 sub themes and features 6 orginal themes Islamic Cultural Features (The culture of choosing a friend, the Islamic-Iranian cover, the culture of decision-making), Critical Thinking (Cultural comparison of Iran with neighboring countries, cultural comparison of different regions of Iran, existence of different religious religions in the country), Understanding community issues (Social participation, coordination and order in the military parade, unity in holding congregational prayers, social rights, The existence of a border between countries for having social security, driving traffic rules), Responsibility for yourself (personal rights, daily planning, having an order in doing things, Observe the criteria for choosing friends, respecting the right decision criteria), Understanding the talents of the country (fossil resources, resources and oilfields, gas refinery, new energy (Wind turbines, solar power plants, water turbines), Optimal use of resources (saving power, Solar energy conversion to electrical energy).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Experience
  • phenomenology
  • The Sixth Primary
  • Social Studies
  • Students
Abbaszadeh,M. (2012). Validity and reliability in qualitative researches.Journal of Applied
 
Sociology. Volume 23, Issue 1, Page 19-34(Persian)
Abdolmaleki, S. Maleki, H. & Asadi, F. (2018).Effective teaching component of teachers in curriculum planning. Research in Curriculum Planning. Volume 15, No 32, Page 95-114.
Asadollahi, F, Ghasemi zad, A, & Dehghani, Y. (2016). Analysis of the Sixth Grade Social Studies Text book Contents on the Basis of the Component (national identity, moral, life rules and skills). Research in Curriculum Planning. Volume 13, No 23, Page 79-88.
Ahmadi, g. A., imam, j. S. M. R., & alizade, k. L. (2016). Contently analyzing the primary-school textbooks: regarding the components of financial and economical literacy. Research in curriculum planning. Volume 12, No 20, Page 179-192.
Akhavast, A. (2010). Educational games and its impact on the learning and learning of students. Exceptional Education. Vol 91, Page 40-47.
Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA) (2012). The Shape of the Australian Curriculum: Economics and Business.
Bandeira, M. (2006). Social skills and siciodemographic variable in elementary school. Students.Psicol.estud[online],Vol 11, No 3, Page 541-549.
Bodaghian M, nateghi F. (2016). Identifying Citizenship’s Skills losses in the Primary School Curriculum. Research in curriculum planning. Vol [13], No 22, pp 1-12. [Persian]
DEHGHANI, M. (2018). Content analysis of business and technology, Social studies, Persian and Quran sixth grade books based on WiLiam Romey technique Research in Curriculum Planning. Volume 14, No 28, Page 124-146.
Eini, A. Yazdani, H. & Sadeghi, A. (2018). a content analysis of social Science Textbooks of 4th, 5th, 6th grades within the items of multicultural education. Research in Curriculum Planning. Volume 15, No31, Page 136-151.
Fozoni Shirje, R. Piri, M. & Asadiyan, S (2016).The Challenges of Social Sciences Curriculum in Primary School Regarding Citizenship-Social Education based on Tyler Model. Journal of Theory & Practice in Curriculum.Vol 7, No 4, Page 55-80.
Gholtash, A. Salehi, M, & Mirzayi, H. (2013). Content analysis of social studies curriculum in terms of considering the characteristics of a global citizen. Research in curriculum planning. Vol 2, No 8, Page 117-131.
Hashemi, Z. Ghorbanalizade, M. (2015). National Identity in Elementary Social Studies. Journal of Scientific Studies. No 60, Page 49-72.
Jafari, M. (2006). According to the evaluation of human rights education in the curriculum of elementary school. Thesis of M.A. Islamic Azad University of Central Branch. (Persian).
Khademi, M. Mohammadi, M. Jahromi, N. & Mansoury, S. (2017). Content analysis of the sixth elementary school curriculum in terms of components social skills. Journal of Education.No 126, Page 113-130
Mehrmohamadi, M. (2001). Currculum theories approaches and perspectives. 1st ed. Mashhad: Astane Ghodse Razavi.
Ministry of Education (2013). Educational Research and Development Organization. Teachers' School Social Studies Course
Mohammad Jani, E. (2016).The position of Global citizen in “social studies” curriculum of the sixth grade of elementary school. Research in Curriculum Planning. Volume 13, No 21, Page 82-92.
Otter, D. (2010). Teaching Financial Literacy In K-12 Schools: A Survey Of Teacher Belifs And Knowledge, The University of New Mexico.
Paryad, R. Salahsho1ori, A. & Yosofzadeh-chosari, M. (2018). Content Analysis of Primary School Social Studies Curriculum in Terms of Attention to Child Rights Education. Research in Curriculum Planning. Vol 15, No 32 (continus 59), Page 151-165.
Piri, M. Mesrabadi, J. & Azizi, H. (2017). The Effectiveness of Concept Map Based Instruction on Concept Retention and Comperhension in Science and Social Lessons in the Elementry Sixth Grade. Research in Curriculum Planning. Vol 14, No 28 (continus 55), Page 91-99.
Rashid, T. (2010). Development of social skills among children at Elementary level. Bulletin of Education and research, Vol 32, No 1 Page 69-78.
Samanci, O. (2008). Teacher views on social skills Development in Primary school students. Education, Vol 131, No 1, Page 147-157.
Roos, V. Chiroro, P. Van Coppenhagen, C. Smith, I. Van Heerden, E. Abdoolah, R. Robertson, K. & Beukes, C. (2005). Money Tehran. [Persian]. Adventures: Intruducing economic concepts to preschool children in the South African context. Jornal of Economic Psychology. Page 243-254
Tanhayi, A. (2013). Theoretical Sociology. Bahman Borna Publishing. First Edition.