نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌درسی، گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار سنجش آموزش، گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار برنامه درسی، گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

معلمان به‌عنوان مؤثرترین نیروی انسانی سازمان آموزش‌وپرورش در اجرای تغییرات محسوب می‌شوند. واکاوی در تجربه زیسته معلمان در تغییرات اخیر نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی، زمینه‌ای مناسبی را برای ارتقای کیفیت نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، فراهم می‌نماید. پژوهش حاضر، با هدف واکاوی واکنش‌های معلمان نسبت به تغییرات نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی انجام شده است. مطالعه حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری، با حضور 14 مشارکت‌کنندة معلم زن‌ومرد در منطقه دو شهر تهران به روش نمونه‌گیری هدفمند، با انجام مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده و به روش (Diekelmann, Allen and Tanner, 1989) تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد معلمان در کل، نسبت به ماهیت برنامه ارزشیابی توصیفی، نظر مثبتی ندارند. از دیدگاه معلمان تغییرات نظام ارزشیابی باعث شده انتظارات سیستم آموزشی از آنها زیاد شود که این مسئله منجر به شکل‌گیری ذهنیت منفی در معلمان شده است. واکنش معلمان در مقابل تغییرات نظام ارزشیابی در سه مضمون اصلی «صلاحیت‌های حرفه‌ای»، «مشکلات سیستم آموزشی»، «انتظارات سیستم آموزشی» و نُه زیرمضمون، شناسایی و طبقه‌بندی گردید. به‌نظر می‌رسد، تمرکز و علاقه‌مندی به ایجاد تغییر بدون توجه به شرایط تغییر و به‌ویژه تناسب تغییر با بلوغ سازمانی، چالش‌های متعدد و متنوعی را برای نظام آموزشی به همراه داشته است که تداوم آن می‌تواند تبعات مخربی را برای تمامی ارکان نظام آموزشی به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A phenomenological study to explore the experiences teacher̓s reactions toward the changes of evaluation system of educational achievement in primary schools

نویسندگان [English]

  • Shiva Goran 1
  • Keyvan Salehi 2
  • Mohammad Javadipour 3

1 MA student, Faculty of Education and Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Teachers are considered as the most effective human resources and forces of the Education Organization in the implementation of the aimed changes. Analyzing the teachers’ lived experiences from the recent changes created in the evaluation system of the educational achievements in the primary schools has provided a proper background to promote the evaluation system of the educational achievements. This study aims at exploring and analyzing the teachers' reactions to the changes created in the evaluation system of the educational achievements in the primary schools. The present study has been conducted on the basics and principles of the qualitative approach of the interpretive phenomenology, with the participation of 14 male and female teachers teaching in the district two in Tehran based on the purposeful sampling and through using the semi-structured interviews and was finally analyzed based on the method of Diekelman et al. (1989). The results showed that teachers generally have no positive attitude towards the nature of the descriptive evaluation. From the teachers’ point of view, the changes in the evaluation system has created a situation in which the education system has employed a demanding and increasing expectations on the teachers leading to the formation of the negative opinions towards the teachers in the society. Teachers' perceptions and reactions to these changes in the evaluation system has been summarized in three main theme: "professional competencies", "problems in the education system” and "expectations of the education system" and also in nine sub theme. It seems that the focus and interest in making changes, regardless of the conditions of change, and especially the appropriateness of change with organizational maturity, have brought various and varied challenges to the educational system and its continuity can have devastating effects on all components of the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers’ Perception
  • descriptive evaluation
  • Responding to Changes
  • primary school
  • interpretive phenomenology
Adib-Hajbaghery, M. Parvizy, S., & Salsali, M. (2014). Qualitative Research Methods. Tehran: Boshra.
 Alipour, A., & Muammar, J. (2014). Historical curriculum studies based on the characteristics of change. National Conference on Change in Curriculum of Education Courses. [In Persian].
Asefi, A., Hamidi, M., Farahani,M.,& Dehghan Ghahfarokhi, A. (2009). The Study of Participative Management and Resistance to Change in Physical Education Organization and Physical Education Department of Ministry of Education. Journal Of Sport Management, 1(3), 5-30. [In Persian].
Aslanpoor, S. (2012). Hnvestigation of the use of descriptive qualitative evaluation instruments by teachers Executive at schools In the city of Bandar Anzali (Master Thesis), Payame Noor University of Tehran. [in Persian].
Aydin, A., Sarier, Y., & Uysal, S. (2011). The effect of gender on organizational commitment of teachers: A Meta analytic analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 628-632.
Beyrami, M., Hasanabadi, H,A., & Kavossian,j. (2017). The Approaches and Obstacles to Providing Feedback to Students in the Descriptive Assessment Program. Journal of Measurement & Educational Evaluation Studies,6(16), 7-42. [In Persian].
Beyramipour, A., Sharif, M., Jafaree, E., & Moulavi, H. (2012). Identification and Ranking of Factors Affecting the Implementation of Descriptive Evaluation Model in Iranian Primary Schools. Journal of Curriculum Reserch, 1(2), 1-28. [In Persian].
Chi-kin Lee, J. (2000). Teacher receptivity to curriculum change in the implementation stage: the case of environmental education in Hong Kong. Curriculumstudies, 32(1), 95-115.
Constantinescu, M. (2014). Teacher̓s Attitudes toward Educational changes in Romania. Procedia- Social and Behavioral Sciences Journal,177,61- 64.
Daniyan‌Fard, H., & Kazemi, S.H. (2011). Interpretative research in organization - Phenomenology and selenography strategy. Tehran: Imam Sadiq University Press.
 
Daneshfard, K., & Rashidi, Z. (2012). The study of the quality of in-service training centers of Islamic Azad University (case study of district units of ten Islamic Azad universities). Journal of Management(Researcher),8(22),36-50. [In Persian].
Davoodi, K., Nateghi, F., & Faghihi, A. (2015).The Effectiveness of Descriptive Evaluation Plan from the Point of View of Sixth Grade Teachers. European Online Journal of Natural Social Sciences, 2, 401- 413.
Diekelmann, N., Allen, D., & Tanner, C. (1989). The national league for nursing criteria for appraisal of baccalaureate programs: A critical hermeneutic analysis. New York: NLN Press.
 Ebadi, S. H. (2013). The Problems of Qualitative- Descriptive Evaluation in Relation to the Curriculum Elements. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(11), 796-812.
 Entehayi, A. A., Hasani, M., & Shekari, A. (2015). The Study of the feedback of the Teachers, Administering the descriptive-quantitative evaluation. Research in Curriculum Planning, 11(16),119-131. [In Persian].
Farahani, A., Asadi, H.,& Aghajani, A. (2010). The Relationship between Participative Management and Resistance of Physical Education Teachers to Change. Journal Of Sport Management, 2(7), 61-71. [In Persian].
Faizha, A. M. (2011). School based Assessment in Malaysian school: The concerns of the English Teachers. Journal of us-china Education Review, 8(10), 393-402.
 Gall, M., Borg, W., & Gall, J. (2005). Educational research: an introduction(Volume2). translated by Nasr Esfahani &et al, Tehran: Shahid Beheshti University. [In Persian].
Ghasemi Roshnavand, J.,& Khoshbakhti, J. (2014). The Relationship of employees’ participation, resistance to change and staff burnout in youth and sport administration of great Khorasan. Applied Research Of Sport Management, 3(9), 73-84. [In Persian].
Gholtash, A., Ojinejad, A., & Dehghan Mongabadi, A. (2015).The Pathology of Descriptive Evaluation Model in Order to Present an Appropriate Model for Elementary Levels. Research in School and Virtual Learning, 3(10), 7-16. [In Persian].
Gorozidis, G., & Papaioannou, A. G. (2014). Teachers’ motivation to participate in training and to implement innovations. Teaching and Teacher Education, 39, 1-11.
Hasani,R. (2014). Experiences of Elementary School Teachers on Implementing the Descriptive Evaluation Plan. Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies, 4(7), 33-60. [In Persian].
Hasani,M. (2004). Descriptive Evaluation Implementation Guide. Tehran: Preschool Education Office.
 Hashemi,SH. (2007.) The Role of Individual and Collective Alliances in Promoting Innovations in Education. Journal of Educational Innovations, 5(15), 115-149. [In Persian].
Kalyal H. J., & Saha S, K. (2008). Factor affecting commitment to organization change in a public sector organization. Journal of Business and Econamics, 1(1).
Karamalian, H., Jafari harandi, R.,& Ebadi, H. (2013). A study of the qualitative descriptive evaluation problems from Primary School teacher's and manager's point of view.New Educational Approaches, 8(2), 73-92. [In Persian].
Kemp, J., & Toperff, S. (1998). Guidelines for portfolio assessment in teaching English. London: Ministry of Educatio.
Keshtiaray, N., Karimi Alavijeh, A., & Foroughi Abari,A. (2014). Identifying the barriers and challenges in performing the descriptive evaluation plan. Research in Curriculum Planning, 10(12), 53-68. [In Persian].
Khoshkholgh, I.Sharifi, H. (2010). Report the results of the evaluation of the implementation Descriptive evaluation test in some of the country's educational areas. Tehran: Research Center Education studies.
Klein, K.J., Conn, B.,& Sorra, J.S. (2001). Implementing computerized technology: An organizational analysis. Journal of Applied Psychology, 86(5), 811-824.
Lachiver, R., & Taradif, G. (2002). Teacher evaluation, student self evaluation. Journal of Learning Disabilities, 13(5).
Leahy, S., Lyon, C., Thompson, M., & William, D. (2005). Classroom assessment Minute by minute, day by day. Educational Leadership, 63(3),18-24.
Leithwood, K. (2005). Teacher working condition that matter. Toronto: Elementary Teachers Federation of Ontario.
Mirarab Razi, R. (2014). Explaining the role of Teacher culture in the face of change and innovation in curriculum. PhD thesis, University of Tarbiat Moalem. [In Persian].
Mirarab Razi, R., Fardanesh, H.,& Talaee,E. (2012). Teacher Culture: An important factor in realization or non-realization of reforms in schools curriculum. Journal of Curriculum Studies,7 (26), 83-104. [In Persian].
Mirza Mohammadi,H. (2011). Identifying the problems and obstacles of descriptive qualitative evaluation in primary schools In Zanjan province and providing recommendations for improving their qualities. Department of Education Research Council Zanjan. [In Persian].
Mohammadi Far, M., Najafi, M., Razm Ara, S.,& Mohammad Zadeh, A. (2012). The effects of formative and traditional evaluation types on academic achievement and test anxiety in the students of second grade of primary school in Tehran. Journa of Educational Psychology, 7(20), 33-49. [In Persian].
Mosa Pour, N. (2012). Changes approaches in education and Curriculum system at Iran: From engineering approach to cultural approach. Strategy For Culture, 5(17), 243-273. [In Persian].
Nasri, N,. Roslan, N., Iskandar Sekuan, M., Abu Bakar, K., & Nor Puteh, Sh. (2010). Teachers’ Perception on Alternative Assessment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 7, 37-42.
Ornstein, A., & Hunkins, F. (2013).Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Boston: Pearson.
Parsa, A. (2008). The survey on attitudes and behavioral tendencies of teachers in the advancement of new curriculum. Journal of curriculum Studies, 1(4),103-138. [In Persian].
Rocha, R. (2011). The search for legitimacy and organizational change: The agency Of subordinated actors. Scandinavian Journal of Management, )27(, 261- 272
Salehi, K., Bazargan,A., Sadeghi,N.,& Shokoohi-Yekta,M. (2015). Representing the Teachers' Perceptions and Lived Experiences of the Possible Damages for Implementing the Descriptive Evaluation Scheme in Primary Schools. Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies, 5(9), 59-99. [In Persian].
Salimi,j., & Ramezani, G. (2015). Identification of the Components of Effective Teaching and Assessment of Teaching Case Study: University of Applied Science of Kurdistan Province). Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies, 4(8), 33-61. [In Persian].
Tushman, M., O'Reilly,C. (2009). Winning Through Innovation. translated by Rezainejad, Tehran: Rasa Cultural Service Institutions.
Yamtim, V., & Wongwanich, S. (2014). A Study of Classroom Assessment Literacy of Primary School Teachers. Procedia-Social and Behavioural Sciences,116, 2998-3004.
Yousefi, A.,& Tabei, A. (2011). An Empirical Phenomenological Study of the Meaning of Death: A Case Study of Women in Mashad City.Strategy For Culture,4(15), 39-51. [In Persian].
Zahed Babelan,A., Farajollahi, M., & Hamrang, M. (2013). Effective Factors in Applying Descriptive Evaluation from Primary School Teachers’ Point of View. Journal of Technology Of Education, 7(1),45-54. [In Persian].
Zamani Fard, F., Keshti Aray, N., & Mirshah Jafari,E. (2010). The investigation of elementary schools teachers in Isfahan of the descriptive assessment program. Research in Curriculum Planning(Knowledge & research in educational sciences), 25,39-52. [In Persian].
Zimmerman, J. (2006). Why some teachers resist change and what principals can do about it. Nassp Bulle-tin, 90(3), 238-249.