نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، تدوین الگوی جامع ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید با روش پژوهشی توصیفی-پیمایشی بود. جامعة آماری را اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت استخدام شده در دانشگاه رازی تشکیل دادند (224=N). برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و کاربرد جدول بارتلت (132n=) بهره گرفته شد. روایی ابزار با پانل متخصصین و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (83/0). در تحلیل داده‌ها، از آماره‌های میانگین و انحراف معیار و روش‌های آماری استنباطی شامل تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام توسط نرم‌افزار SPSS14 استفاده شد. نتایج نشان داد که اساتید دانشگاه رازی از کیفیت موجود ارزشیابی چندان خرسند نیستند. مهم‌ترین تهدیدکنندة ارزشیابی، سخت‌گیری یا آسان‌گیری استاد، جدی نگرفتن فرم‌ها و عدم دقت دانشجویان بود. روش و زمان مناسب ارزشیابی، افراد باصلاحیت برای ارزشیابی و شیوة مناسب در انعکاس نتایج، مهم‌ترین پیشگوکننده‌های کیفیت ارزشیابی بودند. پنج مقوله مناسب ارزشیابی شامل رفتار مدرس، مدیریت تدریس، خصوصیات شخصیتی، نوآوری در تدریس، توانایی پرورش روحیات، از تحلیل عاملی استخراج گردید. درنهایت، الگوی جامع کیفیت تدریس ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a comprehensive model for teaching quality evaluation of faculty members: the case of Razi University

نویسندگان [English]

  • amir hossein alibeygi 1
  • shahrzad barani 2
  • mehdi karami dehkordi 3

1 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Ph.D student of Rural Development, Razi University, Kermanshah, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Rural Development, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study was to design a comprehensive model for teaching quality evaluation through descriptive-survey. The statistical population was comprised of full-time faculty members at Razi University (N = 224). Simple random sampling method and Bartlett's table were used (n = 132).Validity of questioniare were calculated with a panel of experts and its reliability by Cronbach's alpha coefficients (0/83). In data analysis, mean and standard deviation and inferential statistical methods including factor analysis and stepwise regression analysis using SPSS14 software were used. Based on findings, Razi university faculties were not so satisfied from the existing quality of evaluation. The most important threatening factors of evaluation were strictness or leniency of the scoring, a serious failure of forms, and accuracy of students. Appropriate method and time of evaluation, competent persons for executing evaluation, and appropriate method of feedback were most important elements of evaluation quality system. The most important factors of evaluation of teaching quality in factor analysis were behaviors of professor, teaching management, personality characters, innovation in teaching, and ability of raising mentalities. Finally, a comprehensive model of teaching quality was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive model
  • Faculty
  • Performance Evaluation
  • teaching quality
Abrami, P. C. & Apollonioa, S. & Cohen, P. A. (1990). Validity of student's ratings of instruction: what we know and what do not, Journal of Education Psychology, Vol (82), No 2, pp 219-231.
Adhami, A., & Haghdust, A. A., & Darvish Moghadam, S., & Shakibi, M. R., & Nuhi, E. (2001). Determining valid criteria for evaluating clinical and theoretical teaching faculty of Kerman University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol (1), No 2, pp 24-30. [Persian]
Alaghband, S. (1997). Collaborative university teaching and learning. Journal of Educational Research, Vol (5), No 1,2, pp 59-76. [Persian]
Alibeygi, A. H., & Karami dehkordi, M. (2008). Design model for evaluating the quality of teaching from the perspective of faculty members mystery, Kermanshah: Razi University. [Persian]
 
Burden, P. (2007). “ELT Teacher Views on the Appropriateness for Teacher Development of End of Semester Student Evaluation of Teaching in a Japanese Context”. System, Vol (36), pp 478–491.
Chen, Y. & Hoshower, L. B. (2003). “Student Evaluation of Teaching Effectiveness: An Assessment of Student Perception and Motivation”, Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol (28), No 1, pp 71-88.
Clayson, D. E. (1999). “Students’ Evaluation of Teaching Effectiveness: Some Implications of Stability”, Journal of Marketing Education, Vol (21), No 1, pp 68-75.
Dee Fink, L. (2006). “Improving The Evaluation of College Teaching”. Retrieved April 21, 2006, from: www.ou.edu
Farokhnejad, KH., & Pirdadian (2011). Quality assurance of the quality of teaching and learning in the university system, Fifth International Conference on "Quality Assessment of the University System of" Tehran University - College Campus, may 2011.
Fathi azar, A. (2003). Methods and techniques of teaching. Tabriz: Tabriz University Press. [Persian]
Greenwald, A. G. (1997). Validity concerns and usefulness of student ratings instruction, American Psychology, Vol (52), No 11, pp 1182-1186.
Grussing, P. G. (1994). “Sources of Error in Student Evaluation of Teaching”, American Journal of Pharmaceutical Education, Vol (58), pp 316-318.
Idaka I. I., M. T. Joshua & W. A. Kritsonis (2006), “Altitude of Academic Staff in Nigerian Tertiary Educational Institution To Student Evaluation of Instruction (SEI)”; National Forum of Educational Administration and Supervision Journal, Vol (23), No 4, pp 1-9.
Jirovec, R. L. & Ramanathan, C. S. & Alvarez, A. R. (1998). Course evaluations: what are social work students telling us about teaching effectiveness? Journal of Social work education, Vol (34), No 2, pp 229-237.
Karamdust, N. (2004). Examine of the relationship between evaluations of students’Psychology and Educational Sciences from teaching professors with scores of the lesson in 1998-1999 and 2000-2001 years, Journal of Psychologyand Educational Sciences, Vol (34), pp 57-76. [Persian]
Kitchel, T., R. J. Shane & J. Charles Cordell (2007), “College of Agriculture Course Evaluation Patterns in Overall Value of Course and Quality of Teaching”; NACTA Journal, Vol (52), P 3.
Ramsden, P. (1998). Learning to Teaching in Higher Education. London: Routledge.
Nobakht, M., & Rodbary, M. (2012). Assessment of students from teaching quality of faculty in university of Tehran, Medicineand Refinement1, pp 22-26.
Rajabi, S., & Papzan, A. H. (2010). Combining qualitative and quantitative methods in order to design a tool for evaluating faculty; Case study of Agriculture faculty, Razi University of Kermanshah, Iran Journal of Higher Education Association, Vol (3), No 1, pp 151-169. [Persian]
Sarchami, R., & Salmanzade, H. (2005). Iran University faculty views about the impact evaluation to improve teaching, Journal of Medical Science University – Qazvin, Vol (34), pp 67-71. [Persian]
Seldin, P. (1993). The use and abuse of student ratings of professors, The chronicle of Higher Education, Vol (39), p 40.
Seyf, A. A. (1991). student evaluations of professors, how can it be trusted? Psychological Research, Vol (1), pp 1,2. [Persian]
Shabani Varaki, B., & Hossein gholi khani, R. (2006). The quality of teaching at the university, Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol (39), pp 1-21. [Persian]
Sobhani Nejad, M., & Zamani manesh, H. (2012). Identifying Dimensions of Effective Teacher and Validating its Components by High School Teachers in Yasooj, Research in Curriculum Planning, vol (2), No 5, pp 68-81.
Spooren P. & Mortelmans, D. (2006). “Teacher Professionalism and Student Evaluation of Teaching: Will Better Teachers Receive Higher Ratings and Will Better Students Give Higher Ratings?” Educational Studies, Vol (32), No 2, pp 201–214.
Tutunchi, M, & Changiz, T, & Aliour, L., & Imani, N. (2006). University faculty views toward teacher evaluation, Iranian Journal of Medical Education, Vol (6), No 1, pp 23-31. [Persian]
Wachtel, H. K. (1998). “Student Evaluation of College Teaching Effectiveness: A Brief Review”, Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol (23), No 2, pp 191-212.
Zari, J., Emam Jomea, M.R., & Ahmad, Gh.A. (2017). Presenting a model for effective teacher and considering its proportionality with upper documents implications of Iran education system. Research in Curriculum Planning, vol (14), No 28, pp 1-14.