نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استاد دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 دانشیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

5 استادیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، دستیابی به چارچوب برنامه درسی آموزش سواد حقوقی بود. این پژوهش کیفی و به روش مطالعه موردی است. رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب بر اساس رویکرد بازآفرینی بافت- محوراست. مشارکت‌کنندگان در پژوهش متشکل از 15 نفر از قضات، وکلا و متخصصین رشته حقوق و برنامه درسی بودند؛ که با رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و روش نمونه‌گیری معیار انتخاب شدند. معیار کفایت تعداد مشارکت‌کنندگان، اشباع نظری بود. ابزار گردآوری داده‌های کیفی پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه‌ساخت‌مند بود. اعتباریابی داده‌های ‌کیفی از طریق اعتبارپذیری و اعتمادپذیری با استفاده از تکنیک همسوسازی داده‌ها صورت گرفت. با توجه به روش کیفی پژوهش از شیوة تحلیل مضمون (شامل مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر) با استفاده از نرم‌افزار N-Vivo11 برای تشکیل شبکه مضامین برنامه درسی آموزش سواد حقوقی استفاده شد. نتایج پژوهش، بیانگر وجود نه مضمون سازمان دهنده در حوزة عناصر نه‌گانه برنامه درسی (هدف، محتوا، فعالیت یادگیرنده، منابع و مواد کمک‌آموزشی، راهبردهای یاددهی- یادگیری، زمان آموزش، فضای آموزش، گروه‌بندی فراگیران و ارزشیابی) بود و مضمون‌های مذکور دارای حدود 31 مضمون پایه بودند که ‌باید در دستیابی به چارچوب برنامه درسی آموزش سواد حقوقی، مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

legal literacy education curriculum in secondary schooling system of Islamic republic of Iran: a qualitative approach

نویسندگان [English]

  • Kamal Mohammadzadeh 1
  • Rahmatallah Marzooghi 2
  • Mohammad Hadi Sadeghi 3
  • Mehdi Mohammadi 4
  • Mohammad Hassan Karimi 5

1 curriculum PhD of Shiraz University, Fars, Iran.

2 Professor of Department, Educational Planning and Administration, Shiraz University, Shiraz, Iran.

3 Associate Professor, Law & Political faculty, Shiraz University, Fars, Iran.

4 Associate Professor, Educational faculty, Shiraz University, Fars, Iran.

5 Associate Professor, Educational faculty, Shiraz University, Fars, Iran.

چکیده [English]

This aim of study was to develop a curriculum framework for legal literacy education in secondary schooling system. Research approach was a qualitative case study method. Analytical approach of the study was based on the re-contextualization technique. research participants were 15 judges, lawyers, Law and curriculum specialists which selected by a purposeful sampling and Criterion-based method. Criterion for participants adequacy was theoretical saturation. Research tool for qualitative data gathering was a semi-structured deep interview. Validation of qualitative data was studied through credibility and reliability by applying triangulation technique. Whith regard to qualitative method of research,thematic analysis method was applied and thematic network of the legal education curriculum framework based on basic, organizing and global themes,by using N-Vivo software was formed. Findings showed that there are nine organizing themes in nine curriculum components (goals,content, learning activity,materials, teaching-learning strategy,time, space, grouping and evaluation) and 31 basic themes that should be considered in the curriculum framework of legal literacy education in the secondary schooling level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • legal literacy
  • Secondary Schooling
Ebrahim Kafoori, k, Maleki,H., and khosravi, AL, (2015). Investigating the role of kleincurriculum in lack education in the first– grade Math from viewpoint of curriculum partnership. research in curriculum planning, 17(44): 50 – 62.. [Persian]
Eskandari z (2007) Social Factors Related to Citizenship Awareness among Students of Tabriz Azad University, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences.. [Persian]
Fathi vajargah, koroush. (2009). principles and concepts of curriculum planning. Tehran: Ball publishing. [Persian]
Fathi vajargah, koroush. (2002). citizenship Education curriculum: Hidden Priority for the Education system, Research journal of the Humanities University of Isfahan. [Persian]
George Pulikuthiyil. (2012). Legal Literacy: Social Empowerment for Democracy and Good Governance, Jananeethi & Jananeethi Institute, Mannuthy Post, Thrissur 680651, Kerala, India.
Katouziyan Nasser. (1998). Philosophy of law, part one. Tehran: publishing joint company. [Persian]
Klein, M. F. (1991). Aconceptual framework for curriculum decision making in the politics for curriculum decision making. NY: state university of New York press.
Nezafat payani and arasteh (2010) A Survey of Students' Knowledge of Citizenship Rights with Emphasis on the Role of the Curriculum, Journal of Curriculum Studies,spring page 53-67.. [Persian]
Philip H. Wagner (2007).an evaluation of the legal literacy of education and the implication for teacher preparation programs.Education Law Association,Annual Conference,San Diego, California
Pinar, W. F. (1995). Understanding Curriculum. (With William Reynolds, Patrick Slattery and Peter Tubman). New York: Peter Long.
Power, S., & Allison, G. (Eds). (2000). Realizing human rights: Moving from inspiration to impact. Palgrave Macmillan.
S.S.Patil and Lavanya. (2012). A Study On Legal Literacy Among Secondary School Students, Volume 2, Indian Streams Research Journal, Issue.7, Aug 2012, ISSN:-22307850-
Saeid Mazbouhi, Mohsen Hajitabar Firouzjaee, badrosadat daneshmand. (2018). Key Curriculum Questions with a Focus on Schwab's View, Research in Curriculum Planning,vol15,no31, page1-17
Saket, Mohammmad hossein (2008). Jurisprudence.Tehran: Sales press
Shahramnia and molaye (2010)Teachers' Knowledge of Political Rights Literacy, Journal of Political Science, Sixth Year, Number One,page 135-165.. [Persian]
Sheybani, Malihe. (2002), Sociological Analysis of status of citizenship in Lorestan. Journal of sociology Of Iran, part four, No
Shybani, Maliheh (2002). Citizenship and social welfare, Quarterly Journal of social Walfare, first year No. 4
Shybani, malihe. Dadvandi Tahereh. (2010). An analysis of knowlegde about citizenship rights among students. Quarterly of journal of welfare and social development planning, No. 5
Soltani (2010) Assessment of faculty members' viewpoints on science education curriculum based on the nature of science. Journal of Research and Planning in Higher Education page 1-17.. [Persian]
 
w.laird hunter. (2010).legal literacy,law now magazin
Woolfolk, A. (2001). Educated Psychology. Boston: Allyn and Bacon.
Zohrevand, Razieh; Kiyamanesh, AliReza; Khosravi Zohre; Akhavan Tafti, mahnaz (2010). The relationship between school engagement with academic performance and tendency to leave school in secondary school. Quarterly Journal of education, 102(22): 49 – 70.