نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس دکتر شریعتی، مازندران، ایران.

2 آموزگار ابتدایی، آموزش‌وپرورش شهرستان کاشان، ایران.

3 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، آموزش‌وپرورش شهرستان کرج، ایران.

چکیده

این پژوهش بر آن است تا در‌یابد که آیا تفاوتی بین میزان یادگیری و یادداری حاصل از آموزش به طریق کلاس فناوری چندرسانه‌ای، کلاس آزمایشگاهی، کلاس معکوس و کلاس سنتی در درس علوم پایة ششم ابتدایی وجود دارد. روش پژوهش حاضر از نوع شبه‌آزمایشی است. جامعة آماری پژوهش، شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی به تعداد 8304 نفر در پایة ششم دبستان‌های پسرانه در سال تحصیلی 96-95 در ناحیه 3 شهر کرج است. روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه­ای چندمرحله‌ای بوده است بدین‌صورت که ابتدا از مناطق چندگانه کرج ناحیه 3 به‌صورت تصادفی انتخاب شد و آنگاه یک مدرسه در آن ناحیه به‌صورت تصادفی انتخاب شده است. ابزار پژوهش از نوع آزمون‌های چندگزینه‌ای محقق‌ساخته که روایی آن 4 نفر از آموزگاران برتر کشوری تائید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد و اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS20 در دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که روش آموزش معکوس تأثیر مثبت و معناداری بر یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دارد؛ اما سایر روش‌های آموزش کلاس آزمایشگاهی، کلاس چندرسانه‌ای و کلاس سنتی تأثیری بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Learning and Reminder Levels of Multivariate Learning Classroom Technology and Inverted Classes and Elementary Classes

نویسندگان [English]

  • Alireza Badeleh 1
  • Hamed Mahmoodzadeh 2
  • Reza Kabirizadeh 3

1 Assistant Professor of Educational Department, Farhangian University, Dr. Shariati Campus, Mazandaran, Iran.

2 Primary School Teacher of Education Department, Kashan, Iran.

3 Master of Educational Technology, Education Department, Karaj, Iran.

چکیده [English]

The research seeks to find out whether there is a difference in the level of learning and reminder from training to multimedia classroom technology, classroom, reverse, and classroom classes in elementary sixth science. The research method is quasi-experimental. The sampling method was a cluster sampling, so that at first, several areas of Karaj district 3 were randomly selected and then a school in that area was selected randomly. The statistical population of the study includes all 8304 elementary school students in the sixth grade of boys' elementary schools in the academic year of 1996-96 in the 3rd district of Karaj. The research tool was a researcher-made multi-test, whose validity was confirmed by the outstanding Kishiyur professors and its reliability was 0.81 by Cronbach's alpha method. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics using SPSS version 20 software. The results showed that reverse learning method has a positive effect on students 'learning and learning, and other methods of classroom teaching, multimedia class, and traditional classes do not affect students' learning and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditional teaching
  • Laboratory training
  • Reverse learning
  • Multimedia education
Alexsander, G. & Van Wyk, M. (2012). Exploring the value of cooperative learning in enhancing teaching in integrated school environments of the Northern Cape province. Journal of Procedia Social and Behavioral, 47(1).
Alikhani, M. (2014). The Effect of Multimedia Education on the Level of Undergraduate Students' Undergraduate Degree, Master's Degree, University of Educational Sciences.
AliKhani, M. (2014). The Effect of Multimedia Training on the Students' Learning Levels in Primary Vocational Students, MSc, Semantic Education. ]Persian[
Arzani, Z. Soltani Asl, F. & Rohi, F. (2016). Comprehensive Book of Chemistry Lab, Tehran. School publishing.
Bergman, J. & Samos, A. (2016). Inverse Conversion Learning by Muhammad Attar and Maryam Farahmand Khaneghah. Tehran Merat Publishing House. ]Persian[
Chang, W. & Geo, C. (2008). An Empirical Assesment of Science intentions toward technology integration. Journal of computers in Mathematics and Science Teaching, 35(3).
Cheapness, Z. Soltani, A, & Farideh Rohi, F. (2016). Comprehensive Book of Chemistry Lab, Tehran. School publishing. ]Persian[
Chekhadi, E. & Asadi, S. (2012). Multilingual style teaching and its impact on learning and learning the English grammar structure. ICT, 4, 11-12. ]Persian[
Effandi, Z. & Zanaton, I. (2007). Promoting Cooperative Learning in Science and Mathematics Education: A Malaysian perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(1), 35-39.
Eghbadi, E. & Asadi, S. (2012). Multilingual style teaching and its impact on the learning and retention of the grammatical structure of English. Information and Communication Technology, 4(11). 9-17.
Fear, S. (2009). Study of the superior teaching methods in the "learning-learning" process and its impact on the study of non-syllabus
 
students in Islamic Azad University. New Thoughts in Education, Fourth Year, Second Edition, 47-29.
Fischer, S. & Shachar, H. (2004). Cooperative Learning and the achievement of motivation and Perceptions of student in 11th grade chemistry classes. Journal of Learning and Instruction, 14(2), 69-87.
Gharibi, F. & Zarei Zavarki, I. (2011) Multivariate educational effect on the level of learning and maths memory of the distinguished students of the mentally retarded girl of the fourth grade of Arak city. Quarterly Journal of Exceptional Psychology, 5, 19-1. ]Persian[.
Gillies, R M. (2003). The Effect of Cooperative Learning on Junior High School Student during Small Group. Journal of Learning and Instruction, 14, 197-213.
Gokkurt, B. Dundatr, S. Soylu, Y. & Akgun, L. (2012). The effects of Learning Together Technique which is based on cooperative Learning on student’s achievement in mathematics class. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, 3431-3434.
Golzari, Z. & Attararn, M. (2016). Teaching Reverse Method in Higher Education: The Story of a University Lecturer, Two Quarterly Journal of Theory and Practice in Curriculum, 4(7), 81-136. ]Persian[
Islamiyan, H. & Saeedi Rezvani, M. (2013). Comparison of the Effects of Group Discussion Teaching Methods and Speech on Students Learning. ]Persian[
Jozani, K. Saadipour, I. (2013). The Effects of Traditional and Active Education Methods on the Motivation of Secondary High School Students in English Lessons. ]Persian[
Kia Hosseini, Z. Dusti, W. & Kia Hosseini, N. (2016). Reverse class. Miyad Andesh Publications.
Kiahosani, Z. & Dusti, W. (2015). Comparison of the Effect of Inverse Conversion Classroom Education and the Common Method of Teaching on Elementary Vocational Students in Mathematics. Fourth International Conference on Psychology and Social Sciences. ]Persian[
Kiahosseini, D. Friendship, W. Kiahosseini, N. (2016). Reverse Classroom of Majad Andesh Publications. ]Persian[
Maleki, S. Rastegarpour, H. & Kian, M. (2015). How does the reverse learning method affect the learning of work and technology, national psychology of education and social sciences. ]Persian[
Mayer, R. & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive liad in multimedia learning. Educational psychologist. 38(1), 43-52.
Nourian, M. Taleb, Z. & Hassanzadeh, F. (2013). Comparison of the Effect of Intelligent Education and Traditional Learning on the Level of Learning and Remaking of Primary Math. 5th National Conference on Electrical and Electronic Engineering of Iran. ]Persian[.
Nowroozi, D. Ahmadzadeh Baniani, A. & Aqa Barati, N. (2011). The effect of multimedia education on learning and learning the mathematical lessons of male students. Psychology section of ordinary people, 1(4), 23-51. ]Persian[
Rasuli, Y. Salmabadi, M. Panahi, GH. (2015). The Impact Scale of the Method of Reminder Reminder by the Traditional Method (Lecture) on Students' Academic Achievement and Creativity. The Journal of Educational Psychology, 11(19), 115-134. ]Persian[
Razavi, S. (2007), Collection and Transformation of New Issues in Educational Technology, Tehran ]Persian[.
Richardson, D. (2006). Methods of teaching progress. Translated by Dr. Hashem Fardash Tehran: Publication. ]Persian[
Safavid, A. (2003). Methods of teaching techniques and teaching patterns. Ministry of Culture and Islamic Guidance publications. ]Persian[
Saif, A. (2009). New psychoanalysis. (Sixth edition). Tehran: Awareness. ]Persian[.
Sanguogh, A. & Joybari, L. (2015). Inverted Class; New and Appropriate Method for Research Method Lessons. Medical Education Magazine, 15(55), 442-443. ]Persian[
Sayyid, S. Ahmadi, F. Nasri, S. & Sadr Alashuri, M. (2012). Investigating the Effect of Laboratory Hands on the Quality of Physical Education. Science Teaching Technology Research, 7(2). ]Persian[
Seidi, S. Ahmadi, F. Nasri, S. & Sadrolashrafi, M. (2012). Investigating the Effect of Applied Laboratories on the Quality of Physical Education. Educational Technology Research. 7(2).
Shabani, H. (2017). Educational skills (methods and teaching techniques). Publication side. ]Persian[
Sharifi, T. & Karrami, KH. (2015). Reverse Classroom Roundtable Report. School Growth Tomorrow, 12(2), 6-8. ]Persian[
Shirzadi, A. Abedi Safa, M. (2013). Multimedia impact on learning and learning the science course. International Management Conference, Challenges and Solutions. ]Persian[
Stewar, N. Gholami Azad, S. & Ashgabadi, J. (2014). The Effect of Classified Education on Knowledge, Metacognition and Learning Skills of Mathematical Lessons. ]Persian[
Strange, F. & Zarei Zavarki, I. (2011) Effect of multimedia education on the learning and learning of math students of the fourth-grade mentally retarded girl of Arak city. Psychology Quarterly, (5), 1-19. ]Persian[
Thoughts, S. (2009). Study of the superior teaching methods in the learning-learning process and its impact on the study of non-teaching books among students of Islamic Azad University. New Thoughts in Education, Fourth Year, Second Edition, 47-29. ]Persian[
Travis, R. (2014). Student perceptions toward flipped learning: New methods to increase
Yazidianpour, N. Yousefi, A. & Haghani, Fariba. (2010). Effect of Education through Interaction with Student Achievement Achievement in Foolad Shahr Empirical Basis. Journal of Science and Research, (22). ]Persian[
Zanganeh, H. & Khomeherdi, H. (2017). The Effect of Teaching Methods on Participatory Foundations on Students' Learning and Learning in the 9th Mathematical Math. Quarterly Journal of Teaching, 1(1), 47-63. ]Persian[
Zarei, I. (2011). The Comparison of the Effect of Teaching Methods and Problem Solving on Students' Learning and Attitude toward Learning in Empirical Sciences of the Fifth Elementary School in Sharvan City in the academic year of 2010-2011. Master thesis, Allameh Tabataba'i University. ]Persian[
Joshghan nejad, F. Bagheri, M. (2018). The Effect of Flipped-Classroom on Students’ Achievement Motivation and Learning in Computer Course. Research in Curriculum Planning, 15(31), 95-107.
Jamali tazekand, M. Fathi vajarga, K. & Arefi, M. (2017). Beyond E-learning Conceptualizing Web 2 and its indication for introducing a pattern of E-learning curriculum. Research in Curriculum Planning, 13(24), 1-20.