نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

به نظر می‌رسد انتقادات وارد بر غفلت نسبت به حوزۀ هنر و زیبایی­شناسی در کشور بیشتر ناظر به بحث آموزش فعالیت‌های خاص هنری و جایگاه فرعی آن در برنامه درسی در جهت رشد استعدادهای هنری دانش­آموزان است. هرچند تربیت هنری به معنای فعالیت‌های خاص، درخور توجه است اما به نظر می‌رسد که تربیت زیبایی­شناختی به‌عنوان فرابرنامه­درسی در نظام آموزش‌وپرورش کشور مورد بی­توجهی افزون‌تری است و مفهوم‌پردازی جامعی از این نوع تربیت در نظام آموزش‌وپرورش کشور به‌خصوص از منظر اسلامی صورت نگرفته ­است. در این پژوهش با بررسی آراء فلسفی ملاصدرا؛ به رویکرد برگزیده وحدت‌گرای تشکیکی رسیده و با توجه به اینکه رویکرد دریافت احساس و معنا ناظر به رویکرد وحدت­گرای تشکیکی است، به تبیین ضرورت تغییر در رویکرد ساحت تربیت هنری و زیبایی‌شناسی به رویکرد دریافت احساس و معنا به‌منزلۀ رویکرد اصلی و رویکرد موضوع­محور به‌منزلۀ رویکرد مکمل، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An artistic and aesthetic education approach, a subject-based approach or an approach to feeling and meaning

نویسندگان [English]

  • S.Elham Aghaie Abrandabadi 1
  • Tayebeh Mahrouzadeh 2
  • Mohsen Imani Naieni 3

1 Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.

3 Faculty of Education and Psychology,Tarbiat modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

It seems that the critique of negligence in the field of art and aesthetics in the country tends to focus on the training of special artistic activities and its subordinate role in the curriculum for the development of students' artistic talents. Although artistic education implies certain activities, it seems that aesthetic education seems to have been overlooked as a phrasebook in the educational system of the country. A comprehensive conception of this kind of education in the country's educational system has not been made especially from the Islamic perspective. In this study, Mulla Sadra's philosophical views have come to be the subject of a unanimous approach. The approach of feeling and meaning is based on a linguistic unilateral approach. Therefore, in this research, the necessity of changing the approach of artistic education and aesthetics to the approach of feeling and meaning as the main approach and subject-centered approach is considered as complementary approach.
The necessity of changing the approach of artistic education and aesthetics to the approach of feeling and meaning as the main approach and subject-based approach as a complementary approach is explained. The research method is documentary and descriptive-analytical, critical and inferential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • approach
  • artistic education and aesthetics
  • feeling and meaning
  • subject-centered
Alamolhoda, Jamile (2007), Theoretical studies of the National Education Development Plan: The philosophy of formal education from the point of view of Islam.
Alamolhada, Jamile (2009), Islamic Theory of Education, Tehran, Publishing of Imam Sadiq University (AS).
Amini, Mohammad (2005), Artistic education in the field of education, Tehran, publication of AYJ.
Ayazi, Seyyed Mohammad Ali (2006), Aesthetic Principles and Principles of the Holy Qur'an, Qur'anic and Hadith Studies, No. 1.
Curtis, Thomas E. Speiker,Charles A (1998). Aesthetics in American Education: A Position Statement. Education alleader ship. Vol35.
Eisner, Elliot W.(1994). Cognition and curriculum reconsidered. 2nd ed. New York: Teachers College Press.
Fathi Vajargah, kurosh (2009), Study of the sociological basis of curriculum to determine the basic skills and attitudes desired in curriculum, Secretariat of National Curriculum Design.
Gall, Meredith, Borg, Walter and Gall, Joyce (2004), quantitative and qualitative research methods in education and psychology, Vol. 1, translation by Ahmad Reza Nasr et al., Tehran, publishing position.
Ghaffari, Khalil; Kazempour Esmaeil; Oghani Hamadani, Maryam (2017), The Effect of the Discipline-Based Art Education Curriculum on Artistic Education of Elementary Students, Research in Curriculum Development, Thirteenth, No. 25, pp. 98-110.
 
Kian, Marjan, Mehmohammadi, Mahmoud (2013), Identifying the Fundamentals and
 
Dimensions of the Curriculum of Art in Primary, Research and Education, Vol. 20, No. 3, pp. 1-18.
Kian, Marjan, (2013), Application of the New Approach to Disciple-Driven Artistic Training in Art Education for Fifth-grade Students in Primary Schools, Teaching, First Year, No. 1, pp. 95-109.
Lerkian, Marjan, Mehr Mohammadi, Mahmood, Maleki, Hassan and Mofidi, Farkhondeh (2011), Design and Validation of the Ideal Model for the Curriculum in the Art of the First Period of Iran, Curriculum Studies, Vol. 6, No. 21, pp. 123-163.
L. Elias, John (2006). Philosophy of Education (Old and Contemporary), Translation by Abdolreza Zarabi, Qom, Imam Khomeini Institute of Education and Research.
Rabiei, Hadi (2009), Essays on Islamic Art, First Office, Tehran, Writing, Translating and Publishing Works.
Saberi, Reza, Kizoori, Amir Hossein, Mohibi Amin, Sikineh, Pour Karimi, Hosseini, Mojtaba, (2015), Design of the curriculum for public education (primary and secondary), Curriculum Studies, No. 39, pp. 133-154.
Saberi, Reza; Akbari Burang, Mohammad; Shokouhi Fard, Hossein, Ajam, Ali Akbar (2013), Finding the Approach Position in the Curriculum of Art Education, Education (Shahid Chamran University of Ahwaz), No. 98, pp. 131-150..
Saberi, Reza (2017), Evaluation the art education system in primary schoole with approach of major areas and content structure: a study of teachers, principals and experts’ views, Research in Curriculum Planning, Thirteenth, No. 24, pp. 75-86.
Sadr al-Din Shirazi, Mohammad ibn Ibrahim (1989), Asfar Arbia, Qom, Mostafavi Publishing.
Safari, Esmaeil, Nazarzadeh Zare, Mohsen (2015), The study of the pathology of Art Book in the Aspects of Design, Implementation and Evaluation, Research in Curriculum Planning, Year 11, No. 16, pp. 84-94.
Sharafi, Hasan (2013), Integrated Approach to the Curriculum of Empirical Sciences and Arts Education (Practical Strategies Based on Theoretical Foundations), Curriculum Studies, No. 29, pp. 135-161.
Sharafi, Hasan (2011), The Possibility of Applying the Approach of Combining Artistic Production and Concepts of Empirical Sciences on Art Education, Educational Innovations, No. 39, pp. 119-150.
Sharafi, Hasan (2011), Designing and compiling an art curriculum based on the integration of art and science with the emphasis on the concept of artistic production in the fourth and fifth grade elementary schools, Education, No. 106, pp. 105 to 130.
Sharafi, Hasan; Selsbili, Nader (2010), Effectiveness of Learning Opportunities, Interaction between Theory and Practice of Curriculum and Art Education, Culture Studies - Communications, No. 11, pp. 71-96.
Shariatmadari, Ali (2006), Islamic Education, Tehran, Amir Kabir Publishing.
Mahmoudi, Nooruddin (2011), Transcendent Creation and Creation in Education, Tehran, Kalk Zarrin Publishing.
Marshall, Catherine and Rassman, Gretchen (1998), Qualitative research method, translation Ali Parsayian and Seyyed Mohammad Arabi, Tehran, Cultural Research Bureau.
Mehrmohammadi, Mahmoud (2011), Explaining Aesthetic Rotation in Education: Lessons from the Wisdom and the Great to Improve the Quality of Education, Inspired by the Art, Education, No. 105, pp. 11-34.
Mehmohammadi, Mahmoud (2004), General Education of Art, Tehran, School Publishing.
Ministry of Education, (2007), National Curriculum Document.
Ministry of Education (2011), Theoretical Foundations of the Transformation of the Education System.
Motahari (Alhami), Mojtaba (2006), Qudsi Art, Tehran, Information publication.
Motahari, Morteza (2011), Introduction to the Quran, Tehran, Sadra Publishing.
Taslimian, Naser; Sarmadi; Mohamad Reza; Seifi Mohamad (2017); definition of aesthetic position in mind sublimity of learners and provide a conceptual model for the arts curriculum; Research in Curriculum Planning, Year 14, No. 28, pp. 75-90.
Yazdanpanahe Nozari, Ali (2006), Curriculum Pattern Design for Student Thinking, Ph.D., Tehran University, Tarbiat Modarres University.