نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، گروه علوم‌تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه علوم‌تربیتی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه علوم‌تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و پیش‌بینی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار است. روش پژوهش کمی است که با کاوش در مطالعات مرتبط با انتقال یادگیری و مبتنی بر روش فراتحلیل انجام شد. مستندات شامل 85 مقاله علمی و طرح پژوهشی از سال 1390 تا 1397 شمسی و از سال 1988 تا 2018 میلادی بوده که از میان آنها 27 سند با چک‌لیست انتخاب پژوهش‌های دارای ملاک‌های درون گنجی به دلیل تطابق با هدف اصلی پژوهش و شاخص‌ها به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار جامع فراتحلیل (CMA-2) و تفسیر نتایج نیز با بهره‌گیری از سیستم تفسیری کوهن (Cohen) انجام شد.نتایج حاصل از اندازۀ اثر عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری نشان داد: «عامل فردی (587/0ES=)1»، «عامل آموزشی (520/0ES=)» و «عامل سازمانی(448/0ES=)» بیشترین تأثیر را بر انتقال یادگیری داشته‌اند و مؤلفه‌های استعداد فردی، طراحی انتقال و بازخورد عملکرد با بیشترین اندازۀ اثر به‌عنوان مهم‌ترین و مؤلفه‌های خودکارآمدی عملکردی، محتوای آموزشی مرتبط و مقاومت در برابر تغییرات، کمترین اندازۀ اثر و کم‌اهمیت‌ترین مؤلفه‌های مؤثر در انتقال یادگیری به محیط کار بودند. نتایج نشان داد توجه به عوامل فردی و آموزشی، تأثیرگذاری مثبت و قوی در افزایش انتقال یادگیری به محیط کار خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the learning transfer as a major concern for the workplace

نویسندگان [English]

  • Maryam Hassanpour Roodbaraki 1
  • Mojgan Abdollahi 2
  • Alireza Araghieeh 3
  • Fatemeh Parasteh Ghambovani 2

1 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

2 Assistant Professor of Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

3 Associate Professor of Educational Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and predict the factors affecting learning transfer to the workplace. The research method is descriptive-analytical carried out by exploring studies which were related to learning transfer based on meta-analysis method. Documentation included 85 scientific articles and research projects from 1390 to1397 solar and from 1988 to 2018, of which 27 documents were selected through a checklist of research with intrinsic criteria owing to their conformity with the main purpose of the study and the indicators were selected through purposeful sampling.Data analysis was performed using Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA-2) and results were interpreted using Cohen's interpretive system. The results of measuring the effect of factors affecting learning transfer showed that "Individual factor (ES = 0.578)", "Educational factor (ES = 0.520)" and "Organizational factor (ES = 0.448)" had the most effect on learning transfer.Also, individual talent, transfer design and performance feedback components were reported with the most effect size were noticed as the most important.However, performance self-efficacy, training contents and resistance to change showed least effect size, and revealed the least important effect on the learning transfer to the workplace. The results showed that attention to individual and educational factors would have a positive and strong effect on increasing learning transfer to the workplace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning transfer
  • Transfer factors
  • meta-analysis
  • working environment
Abdullah, DNMA, & Suring, Jicky Chaong. (2011). The relationship between motivation to transfer, training design, transfer climate and transfer of training. Paper presented at the International Conference on E-business, Management and Economics, Dubai, United Arab Emirates.
Abili, Khodayar; Kharazi, Seyed Kamal; Sobhanninejad, Mehdi and Yuzbashi, Alireza. (2015). Developing an Effective Model of Learning Transfer to Return on Human Resource Development with Emphasis on Urban Management. Journal of Urban Economics and Management, 11, 98-79.
Ain Qureshi, Qurat-Ul, Bhutto, Arabella, & Tunio, Raza Ali. (2017). Factor affecting the transfer of training at the workplace: Case study of SSGC Ltd, Pakistan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(2), 2222-6990. doi: 10.6007/IJARBSS/v7-i2/2645
Almannie, Mohamed. (2015). Barriers encountered in the transfer of educational training to workplace practice in Saudi Arabia. Journal of Education and Training Studies, 3(5), 10-17.
Awais Bhatti, Muhammad, & Kaur, Sharan. (2010). The role of individual and training design factors on training transfer. Journal of European industrial training, 34(7), 656-672. doi: 10.1108/03090591011070770
Babkina, Marina. (2014). Training Transfer improvement at organizational level. (Lappeenranta Degree Programme in International Business Management, Master’s Thesis), Saimaa University of Applied Sciences Business Administration.
Baldwin, Timothy T, & Ford, J Kevin. (1988). Transfer of training: A review and directions for future research. Personnel psychology, 41(1), 63-105.
Bansal, Anjali, & Thakur, Mahima. (2013). The impact of perception of organizational transfer climate factors and trainees’ characteristics on training transfer: The context of mergers and acquisitions. Journal of International Business and Economics, 1(1), 51.
Barnard, Stephen. (2013). Barriers to employee transfer of learning. (Dissertation Submitted in fulfilment of the requirements for the degree Master of Philosophy in human resource development in the faculty of management at the University of Johannesburg).
Blume, Brian D, Ford, J Kevin, Baldwin, Timothy T, & Huang, Jason L. (2010). Transfer of training: A meta-analytic review. Journal of management, 36(4), 1065-1105.
Brinia, Maria Vasiliki, & Efstathiou, Maria. (2013). Relationships between factors affecting the transfer of vocational safety training in the workplace: The case study of aluminium of Greece. Journal of Technical Education and Training, 5(2).
Bron, Rike. (2012). Transfer of & for Learning; A Study on a new transfer component & its influencing factors. University of Twente,Enschede.
Chiou, Hawjeng, Lee, Yi-Hsuan, & Purnomo, Sutrisno Hadi. (2010). The influences transfer of training on relationship between knowledge characteristic of work design model and outcomes. International Journal of Innovation, Management and Technology, 1(2), 116.
Çifci, Orhan Sinan. (2014). Transfer System Factors on Training RAINING with Regard to Trainee Characteristics & Contextual Variables: A Case of the Central Bank of the Republic of Turkey. A Thesis Submitted to the Graduated School of Social Sciences of Middle East Technical University, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Educational Sciences.
De Rijdt, Catherine, Stes, Ann, Van Der Vleuten, Cees, & Dochy, Filip. (2013). Influencing variables and moderators of transfer of learning to the workplace within the area of staff development in higher education: Research review. Educational Research Review, 8, 48-74.
Donohue, Marguerite Mary. (2010). Transfer of learning from the classroom to the cooperative education workplace in a baccalaureate program in an Ontario college of applied arts and technology. Thesis Submitted in Conformity with the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Theory & Policy Studies in Education University of Toronto, Copyright by Marguerite Donohue.: University of Toronto.
Farhad, Sanaz and Jafari, Parish. (2016). Factors Affecting the Transition of Training to the Workplace to Increase Human Resource Productivity in Tehran Oil Refinery Company. Human Resource Management in the Oil Industry, 7(28), 81-102.
Ghanbari, Sirous & Khalil, Zand. (2017). Designing a Systematic Model of Factors Affecting Learning Transition to Work Environment (A Model for Improving the Productivity of Organizational Training). Productivity Management, 12(45), 115-151.
Grossman, Rebecca, & Salas, Eduardo. (2011). The transfer of training: what really matters. International Journal of Training and Development, 15(2), 103-120.
Hassanpour Roudbaraki, Maryam; Abdollahi, Mojgan; Iraqie, Alireza and Parasteh Ghambvani, Fatemeh. (2018). Investigating Individual Factors Affecting Transfer of learning Quarterly Journal of Human Resource Education and Development, 19, 126-103.
Heydari, Hamed; Naghshbandi, Tahsin; Tavassoli, Davood & Alipour, Rahman. (2014). Pathology of In-Service Training Courses of Shahid Beheshti University Personnel Based on Halton Model,. Second National Conference on Organizational Pathology of Organizational Training with Applied Approaches Based on Executive Experience in Organizations.
Holton III, Elwood F, Bates, Reid A, & Ruona, Wendy EA. (2000). Development of a generalized learning transfer system inventory. Human resource development quarterly, 11(4), 333-360.
Ismaili, Amena, Taheri, Morteza, & Younes, Galilee. (2014). Facilitating the Transition of Learning from the Path of Professionalism: Peer-to-Peer Support. Quarterly Journal of Human Resource Education and Development, 1(1), 31-45.
of applied arts and technology. Thesis Submitted in Conformity with the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Theory & Policy Studies in Education University of Toronto, Copyright by Marguerite Donohue.: University of Toronto.
Farhad, Sanaz and Jafari, Parish. (2016). Factors Affecting the Transition of Training to the Workplace to Increase Human Resource Productivity in Tehran Oil Refinery Company. Human Resource Management in the Oil Industry, 7(28), 81-102.
Ghanbari, Sirous & Khalil, Zand. (2017). Designing a Systematic Model of Factors Affecting Learning Transition to Work Environment (A Model for Improving the Productivity of Organizational Training). Productivity Management, 12(45), 115-151.
Grossman, Rebecca, & Salas, Eduardo. (2011). The transfer of training: what really matters. International Journal of Training and Development, 15(2), 103-120.
Hassanpour Roudbaraki, Maryam; Abdollahi, Mojgan; Iraqie, Alireza and Parasteh Ghambvani, Fatemeh. (2018). Investigating Individual Factors Affecting Transfer of learning Quarterly Journal of Human Resource Education and Development, 19, 126-103.
Heydari, Hamed; Naghshbandi, Tahsin; Tavassoli, Davood & Alipour, Rahman. (2014). Pathology of In-Service Training Courses of Shahid Beheshti University Personnel Based on Halton Model,. Second National Conference on Organizational Pathology of Organizational Training with Applied Approaches Based on Executive Experience in Organizations.
Holton III, Elwood F, Bates, Reid A, & Ruona, Wendy EA. (2000). Development of a generalized learning transfer system inventory. Human resource development quarterly, 11(4), 333-360.
Ismaili, Amena, Taheri, Morteza, & Younes, Galilee. (2014). Facilitating the Transition of Learning from the Path of Professionalism: Peer-to-Peer Support. Quarterly Journal of Human Resource Education and Development, 1(1), 31-45.
Kasim, Raja Suzana Raja, & Ali, Sharriffah. (2011). The influence of training design on training transfer performance among support staff of higher education institution in Malaysia. International Journal of Innovation, Management and Technology, 2(5), 377.
Khorasani, Abbasalt, Abbaspour, Abbas, & Vafaiezadeh, Mehdi. (2015). Investigating the Factors Affecting the Transfer of Education in the In-Service Training of Non-Academic Staff of Tehran University Using the Holton Model. Journal of Training and Human Resource Development,, 2(5), 1-25.
Khorasani, Abbasalt, Heydari, Hamed, Borbor, Atieh, & Salimi, Hamed (2016). Evaluating the Effectiveness of In-Service Training Courses by Refah Bank Employees Based on Halton's Transfer of Education Model. Fourth National Conference on Human Capital Education and Development, Tehran.
Khorasani, Abbasat; Shams Morkani, Gholamreza & Mokhtari, Zeinab. (2017). Assessing the Role of Individual Factor in Effective Transfer of In-Service Training to Workplace. Journal of Teaching and Learning Studies, 9(2), 109-128.
Kirwan, Cyril, & Birchall, David. (2006). Transfer of learning from management development programmes: testing the Holton model. International journal of training and development, 10(4), 252-268.
Madagamage, GT, Warnakulasooriya, BNF, & Wickramasuriya, HVA. (2014). Factors influencing motivation to transfer training: An empirical study of a government sector training program in Sri Lanka. Tropical Agricultural Research, 26(1), 12-25.
Maina, Rachel Ngesa. (2016). Predictors of Transfer of Learning from Education Management Training to the Workplace among Principals, Head Teachers and Deputy Head Teachers in Kiambu County, Kenya. Kenyatta University.
N.Mafuse, Muhau. E.M. Gwati & Manyumwa, D. (2012). Factors Influencing the transfer of Learning in Training Smallholder Farmers by Agricultural Extendionist Golobal Journal of Science Frontier Reasearch Agricultural and Vetrinary Sciences, 12(10).
Najafi, Ali; Taghavi Fard, Mohammad Taghi; Zarrin, Hamid Reza and Magnificent, Akba. (2017). Identifying Factors Influencing Education Transition Motivation in National Petrochemical Company and Prioritizing it with Group Hierarchical Process Management. Management and Scheduling in Educational Systems, 10(1(18)), 29-48.
Obaid, Tareq Fayeq, Alias, Rosima Bte, & Isa, Abdul Aziz Bin Mat. (2016). Role of training transfer and post-training on job performance in middle eastern countris:case of Palestine Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 1(2), 77-87.
Qurat-Ul-Ain, Qureshi, Bhutto, Arabella, & Tunio, Raza Ali. (2017). Factor Affecting the Transfer of Training at the Workplace: Case study of SSGC Ltd, Pakistan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(2), 2222-6990.
Rahimian, Hamid and Najafi, Ali. (2015). Explaining the Predictors of Education Transfer at National Petrochemical Company Using a Combined Research Plan. Management of Organizational Training, 4(2), 91-125.
Ratcliff Daffron, Sandra, Moore, Shelley, & Chicovsky, Tasha. (2015). Transfer of Learning for Health Care Workers, Theory-to-Practice, PAACE Journal of Lifelong Learning, 24, 49-66.
Rivière, Etienne, & Jouquan, Jean (2019). Debriefing for the Transfer of Learning:The Importance of Context. Academic Medicine, 94(6), 796-803.
Rohollahi, Ahmad Ali; Mahjub, Mehdi; Kheirandish, Mehdi and Mehri, Dariush. (2016). Investigating the Factors Affecting the Facilitation of Transition to Workplace from the Perspective of Organizational Environment. ournal of Training and Human Resource Development, 3(11), 21-48.
Sadat Molai, Fereshteh. (2013). Pathology of Learning Transfer System (LTSI). (Master of Science Degree in Public Administration in Human Resource Management, Allameh Tabataba'i University, Campus of Partial Education).
Shams, Gholamreza & Abbasi Kasai, Hamed. (2017). The Pathology of Education and the Effectiveness of Learning Transfer to the Workplace (Based on the Holton Education Transition Model). Human Resources Education and Development Quarterly, 13, 58-27.
Shams Murakani, Gholamreza & Daneshmandi, Somayeh. (2014). Investigating the Role of the Most Important Environmental Factors in Staff Training Transfer: A Case Study. Management on Organizational Training, 3(1), 9-44.
Subedi, Bhawani Shankar. (2004). Emerging Trends of Research on Transfer of Learning. International education journal, 5(4), 591-599.
Suhepi, Achmad & Ramhat Syah, Tantri Yanuar. (2018). The influence of training desing,individual characteristics & work environment on training transfer & its impact on employee’s performance. International Journal of Economics, Commerce and Management, VI(3).
Suleiman, Wasilu, Dassanayake, Mudiyanselage Saman, & Othman, Abang Ekhsan Abang. (2016). Roles of Trainee Characteristics and Work Environment in Training Transfer: A Conceptual Extension of Baldwin and Ford Model with Job Attitude Factors in Nigerian Context. Journal of Training and Development, 1(1), 20-31.
Taghavi Fard, Mohammad Taghi; Rahimian, Hamid and Najafi, Ali. (2015). Investigating the Status of Training Transfer and Prioritizing its Factors in the Petrochemical Industry by Group Hierarchical Process Technique. Journal of Human Resource Education and Development, 2(6), 75-101.
Today, Employment. (2018). Tactical Training,Workplace Learning.
Tonhäuser, Cornelia, & Büker, Laura. (2016). Determinants of transfer of training: A comprehensive literature review. International journal for research in vocational education and training, 3(2), 127-165.
Tumendemberel, Tumentsogtoo. (2013). Factors affecting the training transfer of civil servants in Mongolia: Doctoral Philosophy, National Institute of Development Administration.
Vyas, Brijmohan, & Mistry, Chandrika K. (2015). A study on Effectiveness of Training and Development in Cement Industry. International Journal of Business and Management Invention, 4(6), 1.0.
Waldow, Florian. (2017). Exploring educational transfer, the faculty of social sciences. university of Oslo.
Wen, Melody Ling-Yu, & Lin, Danny Yung-Chuan. (2014). Trainees' characteristics in training transfer: The relationship among self-efficacy, motivation to learn, motivation to transfer and training transfer. International Journal of Human Resource Studies, 4(1), 114.
Xhomaqi, Brikena, Todd, Andrew, Boivin, Pauline, & Báez, Juanma (2019). 21st century learning environments (pp. 1-34). With the financial support of the European Union: Lifelong Learning Platform (LLLP)- Position paper.
Zhao, Xinyuan, & Namasivayam, Karthik. (2009). Posttraining self-efficacy, job involvement, and training effectiveness in the hospitality industry. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 8(2), 137-152. doi: 10.1080/15332840802269767
 
 
staff of higher education institution in Malaysia. International Journal of Innovation, Management and Technology, 2(5), 377.
Khorasani, Abbasalt, Abbaspour, Abbas, & Vafaiezadeh, Mehdi. (2015). Investigating the Factors Affecting the Transfer of Education in the In-Service Training of Non-Academic Staff of Tehran University Using the Holton Model. Journal of Training and Human Resource Development,, 2(5), 1-25.
Khorasani, Abbasalt, Heydari, Hamed, Borbor, Atieh, & Salimi, Hamed (2016). Evaluating the Effectiveness of In-Service Training Courses by Refah Bank Employees Based on Halton's Transfer of Education Model. Fourth National Conference on Human Capital Education and Development, Tehran.
Khorasani, Abbasat; Shams Morkani, Gholamreza & Mokhtari, Zeinab. (2017). Assessing the Role of Individual Factor in Effective Transfer of In-Service Training to Workplace. Journal of Teaching and Learning Studies, 9(2), 109-128.
Kirwan, Cyril, & Birchall, David. (2006). Transfer of learning from management development programmes: testing the Holton model. International journal of training and development, 10(4), 252-268.
Madagamage, GT, Warnakulasooriya, BNF, & Wickramasuriya, HVA. (2014). Factors influencing motivation to transfer training: An empirical study of a government sector training program in Sri Lanka. Tropical Agricultural Research, 26(1), 12-25.
Maina, Rachel Ngesa. (2016). Predictors of Transfer of Learning from Education Management Training to the Workplace among Principals, Head Teachers and Deputy Head Teachers in Kiambu County, Kenya. Kenyatta University.
N.Mafuse, Muhau. E.M. Gwati & Manyumwa, D. (2012). Factors Influencing the transfer of Learning in Training Smallholder Farmers by Agricultural Extendionist Golobal Journal of Science Frontier Reasearch Agricultural and Vetrinary Sciences, 12(10).
Najafi, Ali; Taghavi Fard, Mohammad Taghi; Zarrin, Hamid Reza and Magnificent, Akba. (2017). Identifying Factors Influencing Education Transition Motivation in National Petrochemical Company and Prioritizing it with Group Hierarchical Process Management. Management and Scheduling in Educational Systems, 10(1(18)), 29-48.
Obaid, Tareq Fayeq, Alias, Rosima Bte, & Isa, Abdul Aziz Bin Mat. (2016). Role of training transfer and post-training on job performance in middle eastern countris:case of Palestine Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 1(2), 77-87.
Qurat-Ul-Ain, Qureshi, Bhutto, Arabella, & Tunio, Raza Ali. (2017). Factor Affecting the Transfer of Training at the Workplace: Case study of SSGC Ltd, Pakistan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(2), 2222-6990.
Rahimian, Hamid and Najafi, Ali. (2015). Explaining the Predictors of Education Transfer at National Petrochemical Company Using a Combined Research Plan. Management of Organizational Training, 4(2), 91-125.
Ratcliff Daffron, Sandra, Moore, Shelley, & Chicovsky, Tasha. (2015). Transfer of Learning for Health Care Workers, Theory-to-Practice, PAACE Journal of Lifelong Learning, 24, 49-66.
Rivière, Etienne, & Jouquan, Jean (2019). Debriefing for the Transfer of Learning:The Importance of Context. Academic Medicine, 94(6), 796-803.
Rohollahi, Ahmad Ali; Mahjub, Mehdi; Kheirandish, Mehdi and Mehri, Dariush. (2016). Investigating the Factors Affecting the Facilitation of Transition to Workplace from the Perspective of Organizational Environment. ournal of Training and Human Resource Development, 3(11), 21-48.
Sadat Molai, Fereshteh. (2013). Pathology of Learning Transfer System (LTSI). (Master of Science Degree in Public Administration in Human Resource Management, Allameh Tabataba'i University, Campus of Partial Education).
Shams, Gholamreza & Abbasi Kasai, Hamed. (2017). The Pathology of Education and the Effectiveness of Learning Transfer to the Workplace (Based on the Holton Education Transition Model). Human Resources Education and Development Quarterly, 13, 58-27.
Shams Murakani, Gholamreza & Daneshmandi, Somayeh. (2014). Investigating the Role of the Most Important Environmental Factors in Staff Training Transfer: A Case Study. Management on Organizational Training, 3(1), 9-44.
Subedi, Bhawani Shankar. (2004). Emerging Trends of Research on Transfer of Learning. International education journal, 5(4), 591-599.
Suhepi, Achmad & Ramhat Syah, Tantri Yanuar. (2018). The influence of training desing,individual characteristics & work environment on training transfer & its impact on employee’s performance. International Journal of Economics, Commerce and Management, VI(3).
Suleiman, Wasilu, Dassanayake, Mudiyanselage Saman, & Othman, Abang Ekhsan Abang. (2016). Roles of Trainee Characteristics and Work Environment in Training Transfer: A Conceptual Extension of Baldwin and Ford Model with Job Attitude Factors in Nigerian Context. Journal of Training and Development, 1(1), 20-31.
Taghavi Fard, Mohammad Taghi; Rahimian, Hamid and Najafi, Ali. (2015). Investigating the Status of Training Transfer and Prioritizing its Factors in the Petrochemical Industry by Group Hierarchical Process Technique. Journal of Human Resource Education and Development, 2(6), 75-101.
Today, Employment. (2018). Tactical Training,Workplace Learning.
Tonhäuser, Cornelia, & Büker, Laura. (2016). Determinants of transfer of training: A comprehensive literature review. International journal for research in vocational education and training, 3(2), 127-165.
Tumendemberel, Tumentsogtoo. (2013). Factors affecting the training transfer of civil servants in Mongolia: Doctoral Philosophy, National Institute of Development Administration.
Vyas, Brijmohan, & Mistry, Chandrika K. (2015). A study on Effectiveness of Training and Development in Cement Industry. International Journal of Business and Management Invention, 4(6), 1.0.
Waldow, Florian. (2017). Exploring educational transfer, the faculty of social sciences. university of Oslo.
Wen, Melody Ling-Yu, & Lin, Danny Yung-Chuan. (2014). Trainees' characteristics in training transfer: The relationship among self-efficacy, motivation to learn, motivation to transfer and training transfer. International Journal of Human Resource Studies, 4(1), 114.
Xhomaqi, Brikena, Todd, Andrew, Boivin, Pauline, & Báez, Juanma (2019). 21st century learning environments (pp. 1-34). With the financial support of the European Union: Lifelong Learning Platform (LLLP)- Position paper.
Zhao, Xinyuan, & Namasivayam, Karthik. (2009). Posttraining self-efficacy, job involvement, and training effectiveness in the hospitality industry. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 8(2), 137-152. doi: 10.1080/15332840802269767
 
Kasim, Raja Suzana Raja, & Ali, Sharriffah. (2011). The influence of training design on training transfer performance among support staff of higher education institution in Malaysia. International Journal of Innovation, Management and Technology, 2(5), 377.
Khorasani, Abbasalt, Abbaspour, Abbas, & Vafaiezadeh, Mehdi. (2015). Investigating the Factors Affecting the Transfer of Education in the In-Service Training of Non-Academic Staff of Tehran University Using the Holton Model. Journal of Training and Human Resource Development,, 2(5), 1-25.
Khorasani, Abbasalt, Heydari, Hamed, Borbor, Atieh, & Salimi, Hamed (2016). Evaluating the Effectiveness of In-Service Training Courses by Refah Bank Employees Based on Halton's Transfer of Education Model. Fourth National Conference on Human Capital Education and Development, Tehran.
Khorasani, Abbasat; Shams Morkani, Gholamreza & Mokhtari, Zeinab. (2017). Assessing the Role of Individual Factor in Effective Transfer of In-Service Training to Workplace. Journal of Teaching and Learning Studies, 9(2), 109-128.
Kirwan, Cyril, & Birchall, David. (2006). Transfer of learning from management development programmes: testing the Holton model. International journal of training and development, 10(4), 252-268.
Madagamage, GT, Warnakulasooriya, BNF, & Wickramasuriya, HVA. (2014). Factors influencing motivation to transfer training: An empirical study of a government sector training program in Sri Lanka. Tropical Agricultural Research, 26(1), 12-25.
Maina, Rachel Ngesa. (2016). Predictors of Transfer of Learning from Education Management Training to the Workplace among Principals, Head Teachers and Deputy Head Teachers in Kiambu County, Kenya. Kenyatta University.
N.Mafuse, Muhau. E.M. Gwati & Manyumwa, D. (2012). Factors Influencing the transfer of Learning in Training Smallholder Farmers by Agricultural Extendionist Golobal Journal of Science Frontier Reasearch Agricultural and Vetrinary Sciences, 12(10).
Najafi, Ali; Taghavi Fard, Mohammad Taghi; Zarrin, Hamid Reza and Magnificent, Akba. (2017). Identifying Factors Influencing Education Transition Motivation in National Petrochemical Company and Prioritizing it with Group Hierarchical Process Management. Management and Scheduling in Educational Systems, 10(1(18)), 29-48.
Obaid, Tareq Fayeq, Alias, Rosima Bte, & Isa, Abdul Aziz Bin Mat. (2016). Role of training transfer and post-training on job performance in middle eastern countris:case of Palestine Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 1(2), 77-87.
Qurat-Ul-Ain, Qureshi, Bhutto, Arabella, & Tunio, Raza Ali. (2017). Factor Affecting the Transfer of Training at the Workplace: Case study of SSGC Ltd, Pakistan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(2), 2222-6990.
Rahimian, Hamid and Najafi, Ali. (2015). Explaining the Predictors of Education Transfer at National Petrochemical Company Using a Combined Research Plan. Management of Organizational Training, 4(2), 91-125.
Ratcliff Daffron, Sandra, Moore, Shelley, & Chicovsky, Tasha. (2015). Transfer of Learning for Health Care Workers, Theory-to-Practice, PAACE Journal of Lifelong Learning, 24, 49-66.
Rivière, Etienne, & Jouquan, Jean (2019). Debriefing for the Transfer of Learning:The Importance of Context. Academic Medicine, 94(6), 796-803.
Rohollahi, Ahmad Ali; Mahjub, Mehdi; Kheirandish, Mehdi and Mehri, Dariush. (2016). Investigating the Factors Affecting the Facilitation of Transition to Workplace from the Perspective of Organizational Environment. ournal of Training and Human Resource Development, 3(11), 21-48.
Sadat Molai, Fereshteh. (2013). Pathology of Learning Transfer System (LTSI). (Master of Science Degree in Public Administration in Human Resource Management, Allameh Tabataba'i University, Campus of Partial Education).
Shams, Gholamreza & Abbasi Kasai, Hamed. (2017). The Pathology of Education and the Effectiveness of Learning Transfer to the Workplace (Based on the Holton Education Transition Model). Human Resources Education and Development Quarterly, 13, 58-27.
Management. Management and Scheduling in Educational Systems, 10(1(18)), 29-48.
Obaid, Tareq Fayeq, Alias, Rosima Bte, & Isa, Abdul Aziz Bin Mat. (2016). Role of training transfer and post-training on job performance in middle eastern countris:case of Palestine Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 1(2), 77-87.
Qurat-Ul-Ain, Qureshi, Bhutto, Arabella, & Tunio, Raza Ali. (2017). Factor Affecting the Transfer of Training at the Workplace: Case study of SSGC Ltd, Pakistan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(2), 2222-6990.
Rahimian, Hamid and Najafi, Ali. (2015). Explaining the Predictors of Education Transfer at National Petrochemical Company Using a Combined Research Plan. Management of Organizational Training, 4(2), 91-125.
Ratcliff Daffron, Sandra, Moore, Shelley, & Chicovsky, Tasha. (2015). Transfer of Learning for Health Care Workers, Theory-to-Practice, PAACE Journal of Lifelong Learning, 24, 49-66.
Rivière, Etienne, & Jouquan, Jean (2019). Debriefing for the Transfer of Learning:The Importance of Context. Academic Medicine, 94(6), 796-803.
Rohollahi, Ahmad Ali; Mahjub, Mehdi; Kheirandish, Mehdi and Mehri, Dariush. (2016). Investigating the Factors Affecting the Facilitation of Transition to Workplace from the Perspective of Organizational Environment. ournal of Training and Human Resource Development, 3(11), 21-48.
Sadat Molai, Fereshteh. (2013). Pathology of Learning Transfer System (LTSI). (Master of Science Degree in Public Administration in Human Resource Management, Allameh Tabataba'i University, Campus of Partial Education).
Shams, Gholamreza & Abbasi Kasai, Hamed. (2017). The Pathology of Education and the Effectiveness of Learning Transfer to the Workplace (Based on the Holton Education Transition Model). Human Resources Education and Development Quarterly, 13, 58-27.
Shams Murakani, Gholamreza & Daneshmandi, Somayeh. (2014). Investigating the Role of the Most Important Environmental Factors in Staff Training Transfer: A Case Study. Management on Organizational Training, 3(1), 9-44.
Subedi, Bhawani Shankar. (2004). Emerging Trends of Research on Transfer of Learning. International education journal, 5(4), 591-599.
Suhepi, Achmad & Ramhat Syah, Tantri Yanuar. (2018). The influence of training desing,individual characteristics & work environment on training transfer & its impact on employee’s performance. International Journal of Economics, Commerce and Management, VI(3).
Suleiman, Wasilu, Dassanayake, Mudiyanselage Saman, & Othman, Abang Ekhsan Abang. (2016). Roles of Trainee Characteristics and Work Environment in Training Transfer: A Conceptual Extension of Baldwin and Ford Model with Job Attitude Factors in Nigerian Context. Journal of Training and Development, 1(1), 20-31.
Taghavi Fard, Mohammad Taghi; Rahimian, Hamid and Najafi, Ali. (2015). Investigating the Status of Training Transfer and Prioritizing its Factors in the Petrochemical Industry by Group Hierarchical Process Technique. Journal of Human Resource Education and Development, 2(6), 75-101.
Today, Employment. (2018). Tactical Training,Workplace Learning.
Tonhäuser, Cornelia, & Büker, Laura. (2016). Determinants of transfer of training: A comprehensive literature review. International journal for research in vocational education and training, 3(2), 127-165.
Tumendemberel, Tumentsogtoo. (2013). Factors affecting the training transfer of civil servants in Mongolia: Doctoral Philosophy, National Institute of Development Administration.
Vyas, Brijmohan, & Mistry, Chandrika K. (2015). A study on Effectiveness of Training and Development in Cement Industry. International Journal of Business and Management Invention, 4(6), 1.0.
Waldow, Florian. (2017). Exploring educational transfer, the faculty of social sciences. university of Oslo.
Wen, Melody Ling-Yu, & Lin, Danny Yung-Chuan. (2014). Trainees' characteristics in training transfer: The relationship among self-efficacy, motivation to learn, motivation to transfer and training transfer. International Journal of Human Resource Studies, 4(1), 114.
Xhomaqi, Brikena, Todd, Andrew, Boivin, Pauline, & Báez, Juanma (2019). 21st century learning environments (pp. 1-34). With the financial support of the European Union: Lifelong Learning Platform (LLLP)- Position paper.
Zhao, Xinyuan, & Namasivayam, Karthik. (2009). Posttraining self-efficacy, job involvement, and training effectiveness in the hospitality industry. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 8(2), 137-152. doi: 10.1080/15332840802269767
 
 
Management on Organizational Training, 3(1), 9-44.
Subedi, Bhawani Shankar. (2004). Emerging Trends of Research on Transfer of Learning. International education journal, 5(4), 591-599.
Suhepi, Achmad & Ramhat Syah, Tantri Yanuar. (2018). The influence of training desing,individual characteristics & work environment on training transfer & its impact on employee’s performance. International Journal of Economics, Commerce and Management, VI(3).
Suleiman, Wasilu, Dassanayake, Mudiyanselage Saman, & Othman, Abang Ekhsan Abang. (2016). Roles of Trainee Characteristics and Work Environment in Training Transfer: A Conceptual Extension of Baldwin and Ford Model with Job Attitude Factors in Nigerian Context. Journal of Training and Development, 1(1), 20-31.
Taghavi Fard, Mohammad Taghi; Rahimian, Hamid and Najafi, Ali. (2015). Investigating the Status of Training Transfer and Prioritizing its Factors in the Petrochemical Industry by Group Hierarchical Process Technique. Journal of Human Resource Education and Development, 2(6), 75-101.
Today, Employment. (2018). Tactical Training,Workplace Learning.
Tonhäuser, Cornelia, & Büker, Laura. (2016). Determinants of transfer of training: A comprehensive literature review. International journal for research in vocational education and training, 3(2), 127-165.
Tumendemberel, Tumentsogtoo. (2013). Factors affecting the training transfer of civil servants in Mongolia: Doctoral Philosophy, National Institute of Development Administration.
Vyas, Brijmohan, & Mistry, Chandrika K. (2015). A study on Effectiveness of Training and Development in Cement Industry. International Journal of Business and Management Invention, 4(6), 1.0.
Waldow, Florian. (2017). Exploring educational transfer, the faculty of social sciences. university of Oslo.
Wen, Melody Ling-Yu, & Lin, Danny Yung-Chuan. (2014). Trainees' characteristics in training transfer: The relationship among self-efficacy, motivation to learn, motivation to transfer and training transfer. International Journal of Human Resource Studies, 4(1), 114.
Xhomaqi, Brikena, Todd, Andrew, Boivin, Pauline, & Báez, Juanma (2019). 21st century learning environments (pp. 1-34). With the financial support of the European Union: Lifelong Learning Platform (LLLP)- Position paper.
Zhao, Xinyuan, & Namasivayam, Karthik. (2009). Posttraining self-efficacy, job involvement, and training effectiveness in the hospitality industry. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 8(2), 137-152. doi: 10.1080/15332840802269767
 
Shams Murakani, Gholamreza & Daneshmandi, Somayeh. (2014). Investigating the Role of the Most Important Environmental Factors in Staff Training Transfer: A Case Study. Management on Organizational Training, 3(1), 9-44.
Subedi, Bhawani Shankar. (2004). Emerging Trends of Research on Transfer of Learning. International education journal, 5(4), 591-599.
Suhepi, Achmad & Ramhat Syah, Tantri Yanuar. (2018). The influence of training desing,individual characteristics & work environment on training transfer & its impact on employee’s performance. International Journal of Economics, Commerce and Management, VI(3).
Suleiman, Wasilu, Dassanayake, Mudiyanselage Saman, & Othman, Abang Ekhsan Abang. (2016). Roles of Trainee Characteristics and Work Environment in Training Transfer: A Conceptual Extension of Baldwin and Ford Model with Job Attitude Factors in Nigerian Context. Journal of Training and Development, 1(1), 20-31.
Taghavi Fard, Mohammad Taghi; Rahimian, Hamid and Najafi, Ali. (2015). Investigating the Status of Training Transfer and Prioritizing its Factors in the Petrochemical Industry by Group Hierarchical Process Technique. Journal of Human Resource Education and Development, 2(6), 75-101.
Today, Employment. (2018). Tactical Training,Workplace Learning.
Tonhäuser, Cornelia, & Büker, Laura. (2016). Determinants of transfer of training: A comprehensive literature review. International journal for research in vocational education and training, 3(2), 127-165.
Tumendemberel, Tumentsogtoo. (2013). Factors affecting the training transfer of civil servants in Mongolia: Doctoral Philosophy, National Institute of Development Administration.
Vyas, Brijmohan, & Mistry, Chandrika K. (2015). A study on Effectiveness of Training and Development in Cement Industry. International Journal of Business and Management Invention, 4(6), 1.0.
Waldow, Florian. (2017). Exploring educational transfer, the faculty of social sciences. university of Oslo.
Wen, Melody Ling-Yu, & Lin, Danny Yung-Chuan. (2014). Trainees' characteristics in training transfer: The relationship among self-efficacy, motivation to learn, motivation to transfer and training transfer. International