نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی اجرایی برنامه درسی دانشگاه کلاس جهانی در آموزش عالی ایران بر مبنای نظریه داده بنیاد انجام شد. در این پژوهش از روش کیفی داده بنیاد و با رویکرد سیستماتیک منسوب به اشتراوس و کوربین و منطق پارادایمی استفاده شد. حوزۀ این پژوهش شامل همۀ متون و گزارش‌های موجود به سازمان ملل در مورد کشورهایی از قبیل مالزی، قطر، عربستان و چین برای درخواست بررسی و راه‌اندازی دانشگاه در سطح جهانی بوده است. نمونه‌گیری از روش نظری و با توجه به نوع کدگذاری صورت گرفت. تحلیل داده‌ها بر مبنای سه مرحلۀ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. یافته‌ها با 137 مفهوم در 46 مقوله فرعی و 19 مقولۀ اصلی دسته‌بندی شد. درنهایت نظریۀ اولیه الگوی اجرایی برنامه درسی دانشگاه کلاس جهانی برای آموزش عالی ایران به‌صورت الگوی مفهومی و خط سیر داستان تدوین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a World Class University Curriculum Implementation Model in Iranian Higher Education Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Nozhatozaman Moshfeghi 1
  • mahammadali nadi 2

1 PhD Student in Educational Management, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor of Educational Management, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran (Corresponding Author).

چکیده [English]

The purpose of this study was to design an executive model of the world class university curriculum in Iranian higher education based on Grounded Theory. In this study a qualitative method with a systematic approach to Strauss and Corbin and paradigmatic logic was used. The scope of this research includes all available texts and reports to the United Nations from Malaysia, Qatar, Saudi Arabia and China to launch a world-class university. Theoretical sampling was done according to the type of coding. Data analysis was performed based on three stages of open coding, axial coding and selective coding. The findings were categorized with 137 concepts into 46 subcategories and 19 main categories. Finally, the basic theory of the world-class university curriculum model for higher education in Iran was formulated as a conceptual model and story line.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Class University
  • Grounded Theory
  • Curriculum
  • Paradigm Model
  • Storyline
Alavi, S.H.R. (2012) Nature, its Principles and Educational Supplies in the Holy Quran and Nahjul Balagheh, Ma'rifat, 176(21), 15-31.
Altbach, P. G. (1993).The Dilemma of Change in Indian Higher Education, Higher Education Perspectives on Higher Education in India, 26(1), 3-20.
Altbach, P. G. (2004). The costs and benefits of world-class universities. Academe, 90(1), 20-23.
Bazargan, A. (2004) Educational Evaluation (Fourth Edition). Tehran: samt.
Behrang, MR. (2002). Educational and school management, seventh edition, Tehran:Amal Tarbiat.
Boostani, D., Mohammadpur, A. (2009). Meaning Reconstruction of Young Men's Gender Orientation toward Young Women (A Grounded Theory Study). Women's Strategic Studies, 11(44), 142-172.
Danaeifard, H.; Emami, S.M. 2007, Strategies of Qualitative Research: A Reflection on Grounded Theory, 1(2), 69-97.
Fathi Najafi T, Latifnejad Roudsari R. (2016), the Role of Observation in Grounded Theory: A Narrative Review. Journal of Qualitative Research in Health Sciences; 5 (2), 221-229.
Hazelkorn, E. (2013). World-class universities or world class systems? Rankings and higher education policy choices.
 
Iman, M. T.; Mohamadian, M. (2008), Grounded Theory Methodology, 14(56), 31-54.
Nazarzadeh Zare, M.; Pourkarimi, J.; Zaker Salehi, G.; & Rezaeian, S. (2016). In search of a world-class university in Iran. Journal of Applied Research in Higher Education, 8(4), 522-539.
Salmi (2013). Daring to Soar: A Strategy for Developing World-Class Universities in Chile, Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana, 50(1), 30-146.
Soltani, A., Mahdipour N.(2015) Application of Applied, National, Global, Theoretical and Curriculum Components in Humanities Curriculum from the Viewpoints of Faculty Members )Case Study: Shahid Bahonar University of Kerman(,Curriculum Research Scientific Research Association Iran Curriculum, 5(2),47-71.
Soltani, A., Sharif, M., Roknizadeh, R. (2010). A survey of faculty members' viewpoints on the nature of science education curriculum. Research and Planning in Higher Education, 56, 1-17.
Straus A.; Corbin J (2008). Basics of Qualitatvie Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Third Edition, Los Angeles: Sage Publications.
Strauss, A.; Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications, Inc Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. Sage.
Williams, R.; Van Dyke, N. (2007) “Measuring the International Standing of Universities with an Application to Australian Universities.” Higher Education, 53 (6), 819–41.
Yung Chi Hou, A.; Morse, R. and Chiang Ch.L. (2012), An analysis of mobility in global rankings: making institutional strategic plans and positioning for building world-class universities, Higher Education Research & Development, 31(6), 841–857.