نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب‌شیر، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در پوچی برنامه درسی مدارس مقطع ابتدایی اداره آموزش‌وپرورش شهرستان مراغه است. برای این منظور عوامل مؤثر بر پوچی برنامه درسی مدارس مقطع ابتدایی با مطالعه مبانی نظری و ادبیات تحقیق پیشین در 26 عامل به‌صورت اولیه شناسایی گردید. جامعۀ آماری پژوهش، معلمان مدارس مقطع ابتدایی ادارۀ آموزش‌وپرورش شهرستان مراغه بود که تعداد آنها 1000 نفر بوده و حجم نمونۀ آماری با استفاده از فرمول کوکران 278 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه حکیم‌زاده و در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح استنباطی از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و در اولویت‌بندی عوامل مؤثر در پوچی برنامه درسی از آزمون فریدمن با نرم‌افزار spss و lisrel استفاده شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که از بین 26 عامل اولیه تمامی عوامل با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی شناسایی و در 3 گروه عوامل: عوامل مرتبط با نظام حاکم بر جامعه و عوامل مبتنی بر دانش‌آموزان و عوامل مبتنی بر آموزشگاه یا مدرسه دسته‌بندی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین عوامل بررسی شده اولیه، تمامی عوامل در سه گروه عوامل مرتبط با نظام حاکم بر جامعه و عوامل مبتنی بر دانش‌آموزان و عوامل مبتنی بر آموزشگاه در پوچی برنامه درسی مؤثر بودند ولی بر اساس یافته‌های تحقیق عدم بهره‌گیری مناسب از روش‌های یاددهی و یادگیری و محیط آموزشی و عوامل روان‌شناختی مانند استرس و ضعف در انتقال مناسب مطالب آموزشی از سوی معلمان برای دانش‌آموزان و باورهای غلط و سیاست‌های ناکارآمد بیشترین تأثیر را در پوچی برنامه درسی مدارس ابتدایی شهرستان مراغه را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and reviewing the effective factors in the absurdity of elementary school curriculum (case study of education area in Maragheh)

نویسندگان [English]

  • Zahra MohammadBonyad 1
  • mohamadali mojallal 2

1 Graduate of Educational Research, Islamic Azad University, Ajab Shir Branch, Iran.

2 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Bonab Branch, Iran.

چکیده [English]

The general purpose of this study is to identify and prioritize the factors affecting the emptiness of the curriculum of primary schools in the education department of Maragheh city. For this purpose, the factors affecting the emptiness of the primary school curriculum were initially identified by studying the theoretical foundations and literature of previous research in 26 factors. The statistical population of the present study is the primary school teachers of Maragheh Education Department, which number is 1000 people and the statistical sample size was estimated to be 278 people using Cochran's formula and was selected by stratified random sampling. Hakimzadeh questionnaire was used as a data collection tool and in the analysis of data at the inferential level, the technique of confirmatory factor analysis and prioritization of factors affecting curriculum emptiness were used. The results show that among the 26 primary factors, all factors are identified using factor analysis technique and group 3 factors: factors related to the governing system of the society and factors based on students and factors based on school or school category ‌closed. The results showed that among the factors studied initially, all factors in the three groups of factors related to the governing system of the society and factors based on students and school-based factors were effective in curriculum emptiness, but based on research findings lack of proper use. Teaching and learning methods, educational environment and psychological factors such as stress and weakness in the proper transfer of educational materials by teachers to students and misconceptions and inefficient policies have the greatest impact on the emptiness of the primary school curriculum in Maragheh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • curriculum emptiness
  • Elementary schools
Acker Sandra. (2011), The Hidden Curriculum of Disseration Advising. In: Margolis, Eric. Hidden Curriculum in Higher Education. Londan; UK.
Ausbrooks. R. (2000) What is school hidden curriculum teaching your child? www. parentingteens. com
Bloom. B. S(2007) All our children: a primer for parents teachers and other Education NC crow hin, York.
Coulby D(2000) Beyond the national curriculum. London: Routledge - Flamer.
 Badaghian, Mahmoud and Nateghi, Faezeh (2016) Skilled Citizenship Skills in Iranian Elementary Curriculum Curriculum Research Quarterly, Volume 13, Number 49, Pages 12-1.
Friendship of Hajiabadi Hooman; Fathi and the rent of Cyrus; Khorasani Abaselat (2017) Conceptualization of workplace curriculum discourse; Emerging or Missed Discourse Quarterly Journal of Research in Curriculum Planning Volume 14, Number 52, Spring, pp. 34-28
Lewy, Arich. (2012) International Encychlopedia of curriculum pergamon press
Sharifzadeh Abolghasem. (2014) Behavioral Consequences of Hidden Curriculum in Agricultural Higher Education, Agricultural Education Management Research Quarterly, No. 29, pp. 33-48
Safaei Movahed, Saeed(2014) Explicit curriculum (intended), Engineering Education Conference in 1404, p
 Gorchiyan.nadergoli (2013)An Analysis of the Continuing Curriculum, A New Discussion on Unknown Educational Dimensions, Tehran; Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education No. 5, pp. 5-10
Mohammadi Mehr, Mojgan (2013) Hidden Curriculum and Its Role in Higher Education, Journal of Educational Studies, Center for the Study and Development of Medical Education, Army University of Medical Sciences, First Year, Pre-Issue 2, Special Issue of the Beginning of the 2013-2014 Academic Year. PP.21-38
Mehr Mohammadi et al. (2008), Curriculum, Perspectives and Approaches, and Perspectives, Tehran 3rd Edition, Textbook Study and Editing Organization (Position) Astan Quds Razavi Publications Winter
Mehr Mohammadi, Mahmoud (2012) Hidden Curriculum, Absurd Curriculum, in the Curriculum of Perspectives, Approaches and Perspectives, Samat Publications
Marzooqi, Rahmatollah, (2004) Political Education, Theories, Methods and Curriculum First Edition, Shiraz, Mushkooh Publications
Nematollah, Moosapour (2008) Curriculum Neglect, Recognizing the Concept and Dimensions of the Unspoken Curriculum
Margolis,Eric. (2007). Hidden Curriculum in Higher Education. Londan;UK.
Eisner. E(1985) The Educational imagination, New york Macmilan pulishing. Co.
Eisner, Elliot (1998).Educational Imagination,On the Design and Evaluation of School Programs. Macmillan College Publishing. N. Y.