نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

یکی از مسائلی که در جامعۀ ما به‌ویژه در بین سوادآموزان نهضت سوادآموزی وجود دارد، نبود فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی است. هدف اصلی پژوهش، بررسی طرح نهضت سوادآموزی خواندن با خانواده به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی برنامه درسی نهضت سوادآموزی در استان هرمزگان بود. در این پژوهش، روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل استقرایی با نظام کدگذاری داده‌ها استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهشی شامل کارشناسان، آموزشگران و سوادآموزان نهضت سوادآموزی استان هرمزگان و نمونه شامل 24 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبۀ عمیق و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تحلیل استقرایی بود. یافته‌ها و نتایج نشان داد، هشت مقولۀ مرکزی در بخش آسیب‌های طرح شامل نبود منابع مالی، ضعف نظام نظارت، ضعف در محتوا، عدم جامعیت طرح، ضعف دست‌اندرکاران طرح، عدم تناسب طرح با عوامل تأثیرگذار، ضعف انگیزشی و نبود حمایت کافی نهادی رسانه‌ای وجود دارد. هشت مؤلفۀ حمایت مالی و تقویت نظام ارزیابی و نظارت از طرح، توسعه نگرشی و آموزشی دست‌اندرکاران طرح، تقویت نظام ستادی و گستره طرح، تقویت بعد انگیزشی، تقویت حمایت نهادی و رسانه‌ای از طرح، تدوین و آموزش کتب طرح بر مبنای اصول علمی راهکارهای بهبود طرح خواندن با خانواده هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the challenges and strategies for improving the reading plan with family: A case study of Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • mokhtar zakeri 1
  • mahmoud sabahizade 2

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian U niversity, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor department of Educational Administration, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

چکیده [English]

One of the problems in our society, especially among literate students of the literacy movement, is the lack of a culture of reading. The main purpose of this study was to investigate the plan of reading plan with family as one of the main parts of the curriculum of literacy movement in Hormozgan province. In this study, qualitative research method was used with data coding system‌. The research population included experts, educators and literacy students of Hormozgan province literacy movement and the sample consisted of twenty-four people who were selected using purposive sampling method. Also, the data collection tools, in-depth interviews and data analysis methods were inductive analysis. Findings and results showed that eight central categories There is in the project damage section include lack of financial resources, weakness of the monitoring system, weakness in the content, lack of comprehensiveness of the plan, weakness of the project managers, incompatibility of the plan with influential factors, lack of motivation and lack of sufficient institutional media support. Eight components of financial support and strengthening the evaluation and monitoring system of the project, developing the attitude and training of project stakeholders, strengthening the headquarters system and scope of the project, strengthening the motivational dimension, strengthening institutional and media support of the project, compiling and training project books based on scientific principles Reading with family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • literacy
  • reading plan with family
  • Reading and writing skills
Atashak, M. (2006). 30 years of fighting illiteracy. Weekly of Curriculum, No. 190, pp. 30-27. (Persian)
Bolucky.J. (2003). Another movement for the literacy movement. Geographical Perspective in Human Studies, Ninth Year, No. 96, Pages 31 -12. (Persian).
Ebrahimzadeh, Jesus (1992). Adult Education. Tehran: Payame Noor Publications. (Persian)
Jacques.D (1996). Training for tomorrow. UNESCO Message, No. 311, July 2, p
Maykut, P & Morehouse, R(1992). Beginning Qualitative Research A Philosophic and Practical Guide. London: The Farlmer Press
Mehr Alizadeh, Javad (1991). The Impact of Material and Spiritual Poverty on the Continuation of the Illiteracy Phenomenon Journal of Educational Research. Volume 7, Number 21, Pages 138-158. (Persian)
Pirian, Gholamreza. (2012). The title of the study of the effect of educators' psychological literacy on the desire of literate students to participate in literacy courses. Tehran: Azar Publications, Simaye Danesh. (Persian)
Rahimi Nejad, Vida. (2012). Comparative study of the adult education system in the world and presenting the axes of an efficient and effective model for the system - adult education. Website of the Literacy Movement Organization. (Persian)
Seraj Khorami, Nasser and Shirin Sahraei, Alireza (2012). Investigating the role of post-literacy education in raising the level of general and practical knowledge of rural girls and adult women. Journal of Research on Curriculum, Volume 9, Number 32, Pages 137-148. (Persian)
Hadian Fard. Habib (2019)A study of people's attitudes about popular participation in the implementation and development of adult literacy. Journal of Curriculum Research, Volume 9, Number 1, pp: 54-74. (Persian)
Section Letter No. )1109/942/1 (5/25/1394).reading plan with family