نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مطالعات برنامه درسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش، تهران، ایران.

2 دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.

چکیده

شکاف بین انواع برنامه‌های درسی از مسائل غامض حوزۀ برنامه‌درسی به شمار می‌آید که بازاندیشی دربارۀ چارچوب‌های پنداشتی آنها را به یک ضرورت تبدیل کرده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ارزشیابی برنامه درسی کسب‌شده، یکی از این چارچوب‌ها، با تکیه بر تجربیات و دیدگاه‌های ذینفعان برنامه‌های درسی دورۀ کارشناسی انجام شده است. با استفاده از روش پژوهش کیفی توصیفی تجارب و ادراکات 31 نفر (17 عضو هیئت‌علمی، 12 دانشجوی نیمسال آخر دورۀ کارشناسی و فارغ‌التحصیل، 2 کارشناس دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی) از دانشگاه‌های علامه طباطبائی، تهران و خوارزمی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی با روش نمونه‌گیری هدفمند و از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند گردآوری گردید. داده‌های احصاء شده از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. یافته‌های به‌دست‌آمده به شناسایی مقوله‌های «پیامدهای کوتاه‌مدت» و «پیامدهای بلندمدت» و خرده‌مقوله‌های «دستیابی به پیامدهای مشخص‌شده»، «پیامدهای یادگیری نوپدید»، «تحول شخصیتی فارغ‌التحصیلان»، «اشتغال فارغ‌التحصیلان» و «ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان» برای ارزشیابی برنامه درسی کسب‌شده منجر شد. پیام این پژوهش پیگیری پیامدهای مختلف تجربیات آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی در ابعاد مختلف زندگی شغلی، شخصی و آموزشی و درنهایت جمع‌آوری شواهد مرتبط برای قضاوت‌های منطقی در خصوص نقاط مثبت و ضعف برنامه‌های درسی کنونی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Looking at educational experiences in the multidimensional continuum: How to Evaluate Attained curriculum?

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Khaleghinezhad 1
  • akbar hedayati 2

1 PhD in Curriculum Studies, Research Institute for Education, Ministry of Education, Tehran, Iran.

2 PhD in Curriculum Studies, University of Farhangian (Qom Branch), Qom, Iran.

چکیده [English]

Due to gap among the types of curriculum, a complex area of curriculum studies, rethinking on the imaginative framework of it becoming an important issue. This study aims at analyzing a phenomena of the attained curriculum according to experiences and perceptions of  31 participants (17 faculty members, 12 undergraduate students, 2 educational experts) from Allameh Tabataba'i, Karazmi, and Tehran universities, Aja University of Medical Science, and the office of higher education planning using qualitative descriptive (QD) research method. Data were gathered through semi-structured interviews by purposeful sampling. Analyzing the data using open, axial and selective coding lead to discovering two categories of “short-term outcomes” and “long-term outcomes” and subcategories of “achievement of the predetermined outcomes”, “outcomes of emerge learning”, “Graduates Character development”, “employment of graduates” and “continuing study of the graduates”. A message of research is generally tracking the outcomes of students’ educational experiences in a various dimension including occupational, personal, and educational life and gathering a relevant evidence for logical judgment on the positive and negative points of current undergraduate curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attained Curriculum
  • Educational Experiences
  • Undergraduate Education
  • Curriculum Outcomes
Alemu, M., Kind, V., Basheh, M., Michael, K., Atnafu, M., Kind, P., & Rajab, T. (2020). The knowledge gap between intended and attained curriculum in Ethiopian teacher education: identifying challenges for future development Compare, Journal of Comparative and International Education, 1-18. https://doi.org/10.1080/03057925.2019. 1593107.
Alkin.M.C. (1994).Curriculum Evaluation Models. The international encyclopedia of education. [second edition] Oxford: Pergaman.pp.1270-1283.
Bers, T. H. (2008). The role of institutional assessment in assessing student learning outcomes. New Directions for Higher Education, 141, 31–39. doi:10.​1002/​he.​291.
Biesta, G. (2009). Good education in an age of measurement: on the need to reconnect with the question of purpose in education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21, 33–46.
 doi:10.1007/s11092-008-9064-9.
Binkley, M., O. Erstad, J. Herman, S. Raizen, M. Ripley, M. Miller-Ricci, and M. Rumble. (2012). “Defining Twenty-first Century Skills.” In Assessment and Teaching of 21st Century Skills, edited by P. Griffin, E. Care, and B. McGaw, 17–66. Dordrecht:Springer
 
Bouangeune, S., Latsanyphone, S., & Hirakawa, Y. (2008). Gap between intended and acquired curriculum of English in secondary schools in Laos. The Journal of AsiaTEFL, 5(3), 133-170.
Bourner, T. (2003). Assessing reflective learning. Education+ Training, 45(5), 267-272.
Cabrera, A. F., Weerts, D. J., & Zulick, B. J. (2005). Making an impact with alumni surveys. New Directions for Institutional Research, 2005(126), 5-17.
Candy, P. C., Crebert, G., & O'leary, J. (1994). Developing lifelong learners through undergraduate education (Vol. 28). Canberra: AGPS.
Chen, S., Hsu, I. C., & Wu, C. M. (2009). Evaluation of undergraduate curriculum reform for interdisciplinary learning. Teaching in Higher Education, 14(2), 161-173. DOI:
10.1080/13562510902757203
Çil, E., & Çepni, S. (2014). The Association of Intended and Attained Curriculum in Science with Program for International Students Assessment. International Education Studies, 7(9), 1-14.‌
Coates, H. (2014). Higher education learning outcomes assessment. Frankfurt: Peter Lang.
Dochy, P. &Nickmans, G. (2005). Competence-based education an assessment. Theory and practice of fexible learning. Utrecht: Lemma.
Eide, E., & Waehrer, G. (1998). The role of the option value of college attendance in college major choice. Economics of Education review, 17(1), 73-82.
 Farra, S. L., Smith, S., & Bashaw, M. A. (2016). Learning Outcome Measurement in Nurse Participants After Disaster Training. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1-6.
Fathi vajargah, k., moosapur, N., Yadegarzadeh, G. R. (2013). Higher Education Curriculum Planning: An Introduction to Concepts, Perspectives and models, First Edition, Tehran: Mehraban Book.
Finch, C. R., & Crunkilton, J. R. (1991). Capacity Building through International Linkages. Journal of Industrial Teacher Education, 28(3), 63-71.
Flick, U. (2002). An introduction to qualitative research. Sage Publications Limited.
Foley, D. K. (2008). Development of a visual analogue scale to measure curriculum outcomes. Journal of Nursing Education, 47(5), 209-213.
Ghoraba, M., dehbashi, A., Rahimi, H. (2016). Educational Gap: The Break between the Intended and Learned Curriculum in Iran's Higher Education System, studies of higher education curriculum, 9 (17), 93-114. (in Persian).
Gillis, A., & Jackson, W. (2002). Research for nurses: Methods and interpretation. FA Davis Company.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research2(163-194), 105.
Hajitabar, M., maleki, H., Ahmadi, G. A. (2016). Design and Validation of a Conceptual Model for Narrowing the Gap between Intended, Implemented, and Attained Curricula in the Public Education System in Iran. Bi-Quarterly Journal of Theory and Practice in the Curriculum, 4 (7):5-30.
Harris, P., Snell, L., Talbot, M., Harden, R. M., & International CBME Collaborators. (2010). Competency-based medical education: implications for undergraduate programs. Medical Teacher32(8), 646-650.
Herr, K. D., George, E., Agarwal, V., McKnight, C. D., Jiang, L., Jawahar, A., ... & Ganeshan, D. (2020). Aligning the Implicit Curriculum with the Explicit Curriculum in Radiology. Academic radiology, 27 (9): 1268-1273
House, E. R. (1993). Professional evaluation: Social impact and political consequences. Sage Publications, Inc.
Hussey, T., & Smith, P. (2008). Learning outcomes: a conceptual analysis. Teaching in higher education, 13(1), 107-115.
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
Izadian Zoo, M., Momenimahmouei, H. (2018). Comparing curriculum quality evaluation from a perspective
Graduate students of humanities, Research in Curriculum Planning, 15 (30), 114-127
Keiser, J., Lawrenz, F., & Appleton, J. (2004). Technical education curriculum assessment. Journal of Vocational Education Research, 29(3), 181-194.
Khezri, A., Marzoghi, R., Jahani, J., Razmjoo, S. A. (2019). Designing an Evaluation Framework of English Language Curriculum in the Secondary Schooling of Islamic Republic of Iran, Research in Curriculum Planning, 16 (350). 147-161. (in Persian).
Khaleghinezhad S A, Maleki H, Farasathkah M, Abbaspour A. (2016). Exploring a Conceptual Framework for Evaluation of the Undergraduate Intended Curriculum: A Qualitative Study. Iranian Journal of Medical Education. 2016; 16:561-57. (in Persian).
Leathwood, C., & Phillips, D. (2000). Developing curriculum evaluation research in higher education: process, politics, and practicalities. Higher Education: The International Journal of Higher Education and Education Planning, Vol. 40 (3), 313-330.
Lewy, A. (1973). The practice of curriculum evaluation. Curriculum Theory Network3(11), 5-33.
Luen, Wong Kee. (2008). Curriculum gaps in business education: a case study of stakeholders’ perceptions.Thesis submitted for the degree of Doctor of Education at the University of Leicester.
Lumina Foundation. (2015). “The Degree Qualifications Profile.” http://www.luminafoundation.org/files/resources/dqp.pdf.
Maroofi, Y. (2017). The steps of curriculum evaluation: the proses of curricula evaluation, journal of paramedicine faculty, 4 (2), 30-36. (in Persian).
McNeil, J. D. (2006).Contemporary curriculum in thought and action. (6th ed.).Danvers: John
Megginson, D. (1994) ‘Planned and Emergent Learning’, Executive Review 7(6):29–32.
Megginson, D. (1996) ‘Planned and Emergent Learning’, Management Learning 27(4):411–28.
Moon, Y. L. (2007). Education reform and competency-based education. Asia pacific education review, 8(2), 337-341.
Mullis, I. V. S., & Martin, M. O. (Eds.). (2013). TIMSS 2015 Assessment Frameworks. Chestnut Hill,
Olateru-Olagbegi, A. (2016). Teacher involvement in curricula design in higher education. SFU Educational Review, 9. Retrieved from file:///C:/Users/ayaa202/Downloads/308-Article%20Text-665-1-10-20180301%20(2).pdf.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods. Thousand Oaks.
Pirzadeh, azam. (2011). Comparison of intended and implemented whit attained curriculum in Islamic lessons education of university and to identify of null curriculum toward to recognition the reasons of deficiency of Islamic lessons education, Master Thesis in Educational Research, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran.
Poister, T. H. (2004). Performance monitoring. Handbook of practical program evaluation, 2, 99-125.
Porter, A. C. (2006). Curriculum assessment. Handbook of complementary methods in education research, 141-159.
Praslova, L. (2010). Adaptation of Kirkpatrick’s four level model of training criteria to assessment of learning outcomes and program evaluation in higher education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 22(3), 215-225.
Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2003). Evaluation: A systematic approach. Sage publications.
Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? Research in nursing & health23(4), 334-340.
Sandelowski, M. (2010). What's in a name? Qualitative description revisited. Research in nursing & health33(1), 77-84.
Saunders-Smits, G., & de Graaff, E. (2012). Assessment of curriculum quality through alumni research. European Journal of Engineering Education, 37(2), 133-142.
Sax, L. J. (2004). Citizenship development and the American college student. New Directions for Institutional Research, 122, 65–80. doi:10.1002/ir.110.
Schilling JF, Koetting JR. (2010). Underpinnings of competency-based education. Athl Train Educ J. 2010;5(4):165-169.
Schmidt, W. H., McKnight, C. C., Valverde, G., Houang, R. T., & Wiley, D. E. (Eds.). (1997). Many visions, many aims: A cross-national investigation of curricular intentions in school mathematics (Vol. 1). Springer Science & Business Media.
Strauss A, Corbin J. (1990). Basics of qualitative research (Vol. 15). Newbury Park, CA: Sage;
Trice, A. G. (2003). Faculty perceptions of graduate international students: The benefits and challenges. Journal of Studies in International Education, 7(4), 379-403.
Tshering,Y. (1998), “The Intended and the Taught curriculum in Grade 6 Geography in Bhutan:A curriculum Audit”. In the Department of curriculum and Instruction, The university of new BRUNSWICK. April.
Van den Akker, J. (2003). Curriculum perspectives: An introduction. In J. van den Akker, W. Kuiper, U. Hameyer (Eds.), Curriculum landscapes and trends (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Van den Akker, J. J. H., Fasoglio, D., & Mulder, H. (2010). A curriculum perspective on plurilingual education. Council of Europe.Wiley and Sons, Inc.
Yassine, S., Kadry, S., & Sicilia, M. A. (2016, February). Measuring learning outcomes effectively in smart learning environments. In 2016 Smart Solutions for Future Cities (pp. 1-5). IEEE.
Zhang, L. (2005). Advance to graduate education: The effect of college quality and undergraduate majors. The Review of Higher Education, 28(3), 313-338.
TheMereku, D. K., & Mereku, C. W. K. (2015). Congruence between the intended, implemented, and attained ICT curricula in Sub-Saharan Africa. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 15(1), 1-14.