نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات برنامه‌درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار مطالعات برنامه‌درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سواد فناورانه در تمایل به کارآفرینی دانشجویان مهندسی بود. این پژوهش با رویکرد ترکیبی و طرح اکتشافی انجام شد. در مرحلۀ کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری ملاک‌محور با 15 نفر از دانشجویان کارآفرین مصاحبۀ نیمه‌ساختار یافته‌ای صورت گرفت و داده‌ها با طی هفت مرحله‌ای کلایزی تحلیل شد. سؤالات مصاحبه حول ابعاد سواد فناوری و نسبت آن با کارآفرینی طراحی شد و برای اطمینان از روایی سؤالات، از نظرات هفت نفر از افراد خبره استفاده شد. به‌منظور اطمینان از کیفیت تحلیل داده‌ها، یافته‌ها پس از تحلیل دوباره به مصاحبه‌شوندگان ارجاع داده شد تا از انحراف‌های احتمالی جلوگیری شود. یافته‌های مصاحبه‌ها نشان داد که کارآفرین‌های فناوری از ماهیت، طراحی، تولید، کاربرد و ارتباط فناوری با جامعه درک عمیقی دارند. سپس به‌منظور توسعۀ یافته‌ها با استفاده از رویکرد کمی، از بین 517 نفر دانشجوی ترم آخر رشته‌های مهندسی، 200 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌های کمی پرسشنامۀ ویرایش شده سواد فناورانه سراجی و خاوری (1395) با 18 گویه، با تأکید بر ابعاد درک ماهیت فناوری، طراحی و تولید فناوری، نگهداری و کاربرد فناوری، ارتباط فناوری با جهان اطراف و تعامل جامعه و فناوری و مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت با پایایی 88/0 و پرسشنامۀ تمایل به کارآفرینی لنین و چن (2009) با 25 گویه، مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت و پایایی 89/0 بود. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد؛ دانشجویان کارآفرین از ارتباط سواد فناورانه و کارآفرینی درک مناسبی دارند. بین سواد فناورانه دانشجویان و تمایل به کارآفرینی همبستگی وجود دارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که از بین ابعاد سواد فناورانه دو بعد درک ماهیت فناوری و ارتباط فناوری با جهان اطراف می‌توانند 7/19درصد از واریانس تغییر در تمایل به کارآفرینی دانشجویان مهندسی را تبیین کنند. پیشنهاد می‌شود برای پرورش شایستگی‌های کارآفرینی در دانشجویان به توسعۀ مهارت‌های سواد فناورانه آنها بیشتر توجه شود و برنامه‌های درسی آنها با توجه به این موضوع طراحی و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of technological literacy on Entrepreneurial intention in engineer students: findings of a mixed method research

نویسندگان [English]

  • Ali Torkashvand 1
  • farhad Seraji 2

1 Department of Education, humanities faculty, Bu- Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2 Associate professor of curriculum studies, department of education, humanities faculty, Bu- Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate the role of technological literacy in the to investigate the role of technological literacy in the entrepreneurial intention in engineer students. This research was done with mixed method approach and with exploratory design. In qualitative phase of research 15 Entrepreneur engineer students were selected based on criteria oriented sampling and participated on semi structured interview and data were analyzed by seven keluize stages. Interview questions were designed around the dimensions of technology literacy and its relationship with entrepreneurship. To ensure the validity of the questions, the opinions of seven experts were used. To ensure the quality of data analysis, the findings were referred back to the interviewees after re-analysis to avoid possible deviations. Findings from the interviews indicated that technology entrepreneurs have a deep understanding of the nature, design, production, application and relationship of technology to society. In order to developing data based on stratified random sampling. 200 last semester engineer students were selected. Seraji and khavari(2015) technological literacy questioner and (2009) Liñán & Chen (2009) Entrepreneurial intention questioner with appropriate reliability were used for data gathering. The data were analyzed using pearson correlation and multiple regression. Findings indicted that entrepreneur engineer students have a appropriate understanding of the relevance of technological literacy and entrepreneurship. There is a correlation between students' technological literacy and the entrepreneurial intention in engineer students. The regression results showed that between dimensions of technological literacy, understanding nature of technology and relevance of technologies with the world around can explain 19/7 present of the variance of change in entrepreneurial intention in engineer students. In order to develop the entrepreneurial competencies in students, we propose to develop students’ technological skill in design and implementation of curriculum stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Literacy
  • Entrepreneurial Intention
  • Technology
  • Technological entrepreneurship
  • Engineering
Abolhasani, Z., Safaei Movahhed, S. (2019). providing a proposed framework for the work and technology curriculum of the middel school With emphasis on flipped classroom pattern. Research in Curriculum Planning, 16(61), 1-13. doi: 10.30486/jsre.2019.665140 [Persian].
Atman, C. J., Sheppard, S. D., Adams, J. T. R. S., Fleming, L. N., Stevens, R., Streveler,R. A.,... Lund, D. (2010). Enabling engineering student success: The final report for the Center for the Advancement of Engineering Education. San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers.
Bagerzadeh. Z., Keshtiarai. N & Asareh. A(2018). Designing engineering curriculum
 
with emphasize on technological education through classical grounded theory. Bi-quarterial Journal of higher education curriculum studies, 8(2), 131-169. [Persian].
Barak,M (2013) Teaching engineering and technology: cognitive, knowledge and problem-solving taxonomies. Journal of Engineering, Design and Technology, 11(3), 316- 333., https:// doi.org/10.1108/JEDT-04-2012-0020
Bae, T.J., Qian, S., Miao, C. and Fiet, J.O. (2014). The relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions: A meta-analytic review. EntrepreneurshipTheory and Practice, 38(2): 217-254 https://doi.org/10.1111/etap.12095.
Bazargan. A(2008). An introduction to qualitative and mixed method research. Tehran: Didar. [Persian].
Berestov, A. V., Baryshev, G. K., Biryukov, A. P., & Rodko, I. I. (2019). Changes in the Engineering Competence Requirements in Educational Standards. In Handbook of Research on Engineering Education in a Global Context (pp. 70-79). IGI Global.
Bilán, S. G., Kisenwether, E. C., Rzasa, S. E., & Wise, J. C. (2005). Developing and assessing students' entrepreneurial skills and mind‐set. Journal of Engineering Education94(2), 233-243.
Duval-Couetil, N., Reed-Rhoads, T., & Haghighi, S. (2012). Engineering students and entrepreneurship education: Involvement, attitudes and outcomes. International Journal of Engineering Education28(2), 425-443.
Foster, W. T., Shahhosseini, A. M., & Maughan, G. (2016). Advancing Diagnostic Skills for Technology and Engineering Undergraduates: A Summary of the Validation Data. Journal of Technology Education28(1), 2-18.
Frank. M(2005). A Systems Approach for Developing Technological Literacy. Journal of Technology Education, 17(1).19-34.
Gorbunova, T. N., Papchenko, E. V., Bazhenov, R. I., & Putkina, L. V. (2018). Professional Standards in Engineering Education and Industry 4.0. In 2018 IEEE International Conference" Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies"(IT&QM&IS)(pp. 638-642). IEEE.
Hattab, Hala W. (2014). Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions of University Students in Egypt. Journal of Entrepreneurship, 23(1), 1-18.
Holzmann, P., Hartlieb, E., & Roth, M. (2018). From Engineer to Entrepreneur-Entrepreneurship Education for Engineering Students: The Case of the Entrepreneurial Campus Villach. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP)8(3), 28-39.
Karimi. S(2014). Studying the direct, indirect and moderating effects of institutional environment on entrepreneurial intentions of agricultural students. Journal of entrepreneurship development. 8(2), 371-290.
Liñán, F., & Chen, Y. W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593-617.
Mani, M. (2018). Entrepreneurship Education in Engineering Curriculum: Some Insights into Students' Viewpoints. In Entrepreneurship, Collaboration, and Innovation in the Modern Business Era (pp. 243-261). IGI Global. doi: 10.4018/978-1-5225-5014-3.ch012.
Memarian, H. (2020). Design of Master of Engineering Education Program. Iranian Journal of Engineering Education, 22(85), 1-21. doi: 10.22047/ijee.2020.199311.1672
Miller, T., Walsh, S., Hollar, S., Rideout, E., & Pittman, B. (2011). Engineering and innovation: An immersive start-up experience". Computer44(4), 38-46.
Moradi. M., Imanipour. N., Arasti. Z., Mohammadkazemi. R(2018). Identification of different dimensions of entrepreneurial intention in poor people based on the capabilities approach. Journal of entrepreneurship development, 11(2).  361-380. [Persian].
Motahhari nejad. H., Yaghobi. M & Davami. P(2010).Requirements of engineering education for meeting the needs of industry in Iran. Iranian engineering education Journal,13(4), 23-39. [Persian].
Nouri, F., Yarmohammadian, M., Nadi, M. (2019). Investigating the Role of Technology-Related Competency Components in the Curriculum. Research in Curriculum Planning, 16(63), 49-65. doi: 10.30486/jsre.2019.575574.1247 [Persian].
Seraji. F & Khavari. S (2015). Students and teachers’ technological literacy: analyzing two generation differences. Journal of social current researches, 5(2), 31-52. [Persian].
Souitaris, V., Zerbinati. S and Al-Laham. A(2007). Do entrepreneurship programs raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources, Journal of Business Venturing, 22, 566–591.
Täks, M., Tynjälä, P., Toding, M., Kukemelk, H., & Venesaar, U. (2014). Engineering students' experiences in studying entrepreneurship. Journal of Engineering Education103(4), 573-598.
Tynj€al€a, P. (2008). Perspectives into learning at the workplace. Educational Research Review,3, 130–154. doi:10.1016/j.edurev.2007.12.001.
Tynj€al€a, P., & Gijbels, D. (2012). Changing world – Changing pedagogy. In P. Tynj€al€a,M.-L. Stenstr€om, & M. Saarnivaara (Eds.), Transitions and transformations in learning and education (pp. 205–222). Dordrecht, the Netherlands: Springer.
Volkmann, C. K., & Tokarski, K. O. (2009). Students' attitudes to entrepreneurship. Management & Marketing4(1) 56-70.
Yadollahi Farsi, J., Baradaran, M. S., Hejazi, S. R., & Akbari, M. (2018). Extending the Concept of Technology Entrepreneurs’ Competence by an Interpretive Approach; a Phenomenological Study. Journal of Science & Technology Policy, 10(3), 45-58. DOI: 10.22034/jstp.2018.10.3.53 [Persian].
Yemini, M., & Haddad, J. (2010). Engineer-entrepreneur: Combining technical knowledge with entrepreneurship education—The Israeli case study. International Journal of Engineering Education26(5), 12-20.
Walther, J., Kellam, N., Sochacka, N., & Radcliffe, D. (2011). Engineering competence? An interpretive investigation of engineering students' professional formation. Journal of Engineering Education100(4), 703-740.
Wells, J. G. (2016). Efficacy of the Technological/Engineering Design Approach: Imposed Cognitive Demands within Design-Based Biotechnology Instruction. Journal of Technology Education27(2), 4-20.