نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مطالعات برنامه درسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف، اعتباریابی الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد؛ که ازنظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، به‌صورت آمیخته اکتشافی است در مرحلۀ کیفی از روش گراند تئوری و تحلیل مضمون و در مرحله کمی از روش پیمایشی استفاده شد. در بخش پژوهش اسناد 50 پژوهش موردمطالعه قرار گرفت در مرحله کیفی با 12 نفر صاحب‌نظر مصاحبه عمیق به عمل آمد. جامعۀ آماری در پژوهش، اعضای هیئت‌علمی بودند که در مرحلۀ کیفی، به تعداد 12 نفر و در مرحلۀ کمی، به تعداد 334 نفر از واحدهای دانشگاهی شهر تهران انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز در مرحلۀ کیفی با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند مبتنی بر تئوری داده بنیاد و در مرحله کمی، با استفاده از پرسشنامۀ طراحی شده، جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج نشان داد در تبیین مواضع مثبت و منفی، توسعه کمی و کیفی دانشگاه، اصلاح کارکردهای دانشگاهی، جهانی‌شدن، ارجحیت اهداف سیاسی به اهداف آموزشی تأثیرگذار بود. در تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش، ساختارها، نیروی انسانی و اهداف مؤثر بودند. در تبیین عوامل جذب دانشجویان خارجی برنامه‌های حمایتی، عملکرد نمادین و عملکرد تنظیمی مؤثر بودند. در تبیین زمینه‌های پذیرش دارای مزیت نسبی دانشجویان خارجی، زمینه‌ها، رفتارها و ساختارها حاصل شد. در تبیین عوامل تسهیل روند جذب دانشجویان خارجی، مزیت رقابتی، استعداد دانشگاه حاصل شد. درنهایت در تبیین موانع جذب دانشجویان خارجی موانع فناورانه، فرهنگی، پداگوژیکی، سیاسی و اقتصادی مؤثر بوده‌اند.نتایج تحقیق در مورد جذب دانشجویان خارجی نشان داد این فرآیند دارای مخالفین و موافقینی است، در عین حال به منظور جذب حداکثری، راهبردهایی لازم است، همچنین در این تحقیق مهمترین عوامل و عوامل پیشرانی که در فرآیند جذب تأثیر می‌گذارد معرفی شدند در این تحقیق شرایط و مزیت‌های دانشگاه‌ها برای جذب و عوامل بازدارنده جذب دانشجویان معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Designing and Validation a pattern for Attracting Foreign Students to Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • adel hallaj 1
  • Kourosh Fathi Vajargah 2
  • aiiakbar khosravi 3
  • kambiz phoshaneh 4

1 Assistant Professor Department of Education Islamic Azad University Garmsar Branch, Iran.

2 Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Shahid Behshti University, Tehran, Iran. Tehran, Iran.

3 Associate Professor of Curriculum Studies, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Iran.

4 Assistant Professor of Curriculum Studies, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to validate the optimal pattern of enrollment of foreign students in Islamic Azad University. Which is applied in terms of purpose and exploratory in terms of research method, in the qualitative stage the method of grand theory and content analysis was used and in the quantitative stage the survey method was used. In the research section, the documents of 50 researches were studied. In the qualitative stage, in-depth interviews were conducted with 12 experts. The statistical population in the research was the faculty members. were chosen. The required information was collected in the qualitative stage using semi-structured interviews based on data theory and in the quantitative stage was collected and analyzed using a designed questionnaire. The results showed that in explaining the positive and negative positions, the quantitative and qualitative development of the university, the reform of university functions, globalization, the preference of political goals to educational goals were effective. In explaining the factors affecting acceptance, Structures, manpower and goals were effective. In explaining the factors of attracting foreign students, support programs, symbolic performance and regulatory performance were effective. In explaining the fields of admission with comparative advantage of foreign students, backgrounds, behaviors and structures were obtained. In explaining the factors facilitating the process of attracting foreign students, competitive advantage, university talent was obtained. Pedagogically, politically and economically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • Validation
  • internationalization
  • International Students
  • Islamic Azad University
Asgari, Amir (2016) The need to take a developmental perspective in dealing with the paradigms of internationalization and localization of higher education, the first national conference on applied research in humanities and psychology, Tehran, Institute of Culture and Arts. [Persian]
Asareh, Alireza; Faghih Abbasi, Amir (2015) Investigating the Factors Affecting the Internationalization of University Curricula in Iranian Higher Education Institutions: (Case Study of Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University of Tehran), The First National Conference on Modern Studies and Research in the Field of Educational Sciences and Psychology, Qom Soroush Hekmat MortazaviCenterforIslamicStudiesandResearch. https://www.civilica.com/Paper-CTCONF01-CTCONF01_150.html. [Persian]
Albad, ellham; Rezalu, Mehdi; Shadani, Bakhshaish Roghayeh (2016) A Study of Barriers to Conformity of Higher Education Curriculum Planning with Internationalization Standards from the Perspective of Faculty Members of Islamic Azad University, Central Branch (Tehran), First International Conference on Management, Accounting, Educational Sciences and Resistance Economics; Action and Action, Sari, Baran Andisheh Scientific Research Company https://www.civilica.com/Paper-MAESREAI01-MAESREAI01_230.html. [Persian]
Abu Ali, Mehdi; Abu Ali, Qasem (2015) Internationalization in Higher Education; Opportunities and Threats, Iran First International Conference on Educational Management, Tehran, Iran Development Conference Center.
 
Caniglia,Guido(2017)Transnational collaboration for sustainability in higher education:Lessons from a systematic review.Article in Journal of Cleaner Production 168(2017):764-779
Caren A. Larsen(2016) Internationalization in Canadian Higher Education. Canadian Journal of Higher Education.Volume 45, No. 4, 2015, pages 101 - 122
Davidson, A. K. (2014). Life and thought leaders Sociology, Translation: Salasi M., Triad sixth edition. Scientific and Cultural Publishers, Tehran
Etemad Ahri, Aladdin; Abdari, Hadiseh (2017) Higher Education Planning Approach Based on Developments and Globalization Studies, 8th International Conference on Psychology and Social Sciences, Tehran, Mehr Ishraq Conference. https://www.civilica.com/Paper-RAFCON08-RAFCON08_192.html. [Persian]
Fathi Vajargah, Kourosh (2008) Internationalization of Curricula in Iranian Higher Education Systems, Challenges and Prospects, Collection of Articles on Globalization and Indigenousness of the Curriculum, Challenges and Opportunities, Iranian Association of Curriculum Studies, Babolsar, November 30, 2008, Pp. 2035 - 2018. [Persian]
Fathi Vajargah, Kourosh; Ebrahimzadeh, Isa; Farajollahi, Mehran; Khoshnoodifar, Mehrnoosh (2011) The process of internationalization of curricula with the distance education approach in higher education in Iran. Volume 2, Number 6, Summer 2011, pp. 77-106. [Persian]
Farasatkhah, Maghsoud (1998) Higher education on the eve of the 21st century (report from the World Conference on Higher Education - 1998), in collaboration with Ahmad Kobriaei. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 17, pp. 129. [Persian]
Fallah, Vahid; Yousefi, Reza; Tahmasbzadeh, Seyedeh Sedigheh (2016) The Impact of Organizational Culture on the Internationalization of the Study University: Islamic Azad Universities of Mazandaran Province, International Conference on New Management in Horizon 1404, Tehran, Islamic State Research Institute, Islamic Azad University, East Tehran Branch, https: //www.civilica.com/Paper-ICMMV01-ICMMV01_163.html. [Persian]
Fallah, Vahid; Yousefi, Reza; Tahmasbzadeh, Seyedeh Sedigheh (2016) The Impact of Managers' Emotional Intelligence on the Internationalization of the Islamic Azad University of Mazandaran, The First International Conference on New Business and Organizational Intelligence Management Paradigms, Tehran, Shahid Beheshti University, https: // www.civilica.com/ Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_467.html. [Persian]
javani giabashi, madad; Sheikh Alizadeh, Mahboub (2016) The Relationship between Globalization of Higher Education and the Quality of Educational Services of Physical Education Departments of East Azarbaijan Province Universities, The First National Conference on New Research Findings in Sports Science, Social Vitality, Entrepreneurship and Championship, Ahvaz, General Administration Sports and Youth of Khuzestan Province, Shahid Chamran University of Ahvaz. https://www.civilica.com/Paper-CDLC01-CDLC01_027.html. [Persian]
Haykamzadeh, Rezvan (2010) Globalization, internationalization of higher education and interdisciplinary curricula. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, Vol. [Persian]
Hashemi, Soheila; Abdollahpour Alamdari, Vahideh (2014) Investigating the Threats and Opportunities of Internationalization of Higher Education on Islamic-Iranian Culture, International Congress of Religious Culture and Thought, Qom: Cultural Engineering Steering Center of Bushehr. [Persian]
Jon, I., Hoeve, A., & de Bruijn, E. (2014). A Design Perspective on the School-Work Boundary: A Hybrid Curriculum Model. Vocations and Learning, 9(1), 111-131.
Jones, P.W. (2013), "The United Nations and education: Multiculturalism, development and
Jong, P.W. (2016), The United Nations and education: Multiculturalism,
Jonz, T., Cutt, M., Flynn, N., Mowel, P. & Orme, S. (2015). Talent Assessment: A New Steratey for
Khorasani, Abasalat; Zamani Manesh, Hamed. (2014) Effective Strategies in the Internationalization of Iranian Higher Education Universities and Institutions. Quarterly Journal of Education Strategies. Volume 5, Number 3. [Persian]
Khorsandi Taskooh, Ali (2016) International Higher Education: Strategies and Conditions of Possibility. Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies, Ministry of Science. [Persian]
Kazemi, Ali; Curious Monfared, Amir Reza; Sarhangi, Kamran, Ghaffari, Mohammad(2013)InvestigatingtheImpactofGlobalizationand Internationalization on Higher Education with Emphasis on Strategic Aspects of Innovation, 2nd International Conference on Management, Entrepreneurship andEconomicDevelopment,Qom,PayameNoorUniversity. https://www.civilica.com/Paper-EME02-EME02_616.html. [Persian]
Kavianifar,Sahar;Khojasteh,Shokouh(2017),Strategy for Internationalization of Higher Education, 3rd International Conference on Psychology, Sociology of EducationalSciencesandSocialStudies,Shiraz:KharazmiHigherInstituteofScienceandTechnologyhttps://www.civilica.com/Paper-CCONFI03-CCONFI03_015.html. [Persian]
Motamed,HamidReza;Khorshidi,MohammadMousa(2016) Internationalization of Higher Education in Iran, The First National Conference on Management and World Economy, Tehran, University of Science and Culture.https://www.civilica.com/Paper-MWECONF01-MWECONF01_154.html. [Persian]
Mousavi, Zahrasadat; Samari, Issa (2016) The Role of Educational Planning in the Development and Globalization of Higher Education, the Second International Conference on Humanities with Indigenous-Islamic Approach and Emphasis on New Research, Behshahr, Baran Andisheh Scientific Research Company,availabl at: https: //www.civilica.com/Paper-ICH02-ICH02_076.html. [Persian]
Martina Gaisch(2016) Internationalization of the Second Layer of Higher Education Institutions: Applied Science Universities in Austria. A look at Universities of Applied Sciences in Austria. Internationalisation, second-tier higher education institution, higher education, internationalisation.
Napaporn, D. Sangob M. (2015), "higher education in the age of globalization: the need for a new regulatory framework for recognition, quality assurance and accreditation", Introductory.
OECD (2017) Globalisation and Higher Education: What might the future bring? IMHE-Info Newsletter. By: Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE).
Qasempour Dehaghani, Ali; Liaqatdar, Mohammad Javad; Jafari, Seyed Ibrahim (2011) An Analysis of the Localization and Internationalization of University Curricula in the Age of Globalization, Cultural Research Quarterly, Volume 4, Number 4, Winter 90, pp. 1-24
Robson, S., Almeida, J., & Schartner, A. (2017). Internationalization at home: time for review and development? European Journal of Higher Education, 1-17.
Ryan, J. and Hellmundt, S. (2013) Excellence through diversity: internationalization of.
Rezataheri, Hossein; Moghaddam, Zeinab (2015) Globalization in the New Parameter of Quality Assurance in the Higher Education System, First International Conference on Management, Economics, Accounting and Educational Sciences, Sari, Future-Building Scientific Research and Consulting Company, Payame Noor Neka University. Https: // www.civilica.com/Paper-MEAE01-MEAE01_0775.html
Roshan Ghiyas, Parvin (2014) Internationalization of Higher Education Curriculum: Dimensions and Trends, First National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran: Mehr Arvand Institute of Higher Education, Center for StrategiestoAchieve Sustainable Development. https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_175.html
Shafizadeh, Hamid (2013) Investigating the most important challenges and strategies for attracting foreign students in Iran (using the focus group technique). The strategy of the twenty-second year of winter 1392, number 69. [Persian]
Sánchez-Sánchez, Laura del Carmen. Salaberri Ramiro, Sagrario (2017) Multiculturalism and Internationalization in Spanish Universities:? North-south Socio-cultural Differences? Article (PDF Available) in Procedia - Social and Behavioral Sciences 237:1125-1130 · February 017 
Sanjay Pawar(2016) Internationalization of Higher Education in India: Pathways and Initiatives. Article in International Journal of Research & Method in Education Volume 6(Issue 3 Ver. II):May. - Jun. 2016, PP 53-59 • May 2016 with 147 Read.
Wen, Wen.Hu, Die.Hao, Jie (2018) International students’ experiences in China: Does the planned reverse mobility work? International Journal of Educational Development Volume 61, July 2018, Pages 204-212
Yumi Ramos, Milena (2018) Internationalization of graduate education in Brazil: rationale and mechanisms. Educ. Pesqui. vol.44 São Paulo 2018 Epub June 22, 2017. http://dx.doi.org/10.1590/s1517-9702201706161579 THEMATIC SECTION: HIGHER EDUCATION
Zirak, Sidersol (2015) A Study of the Nature and Practical Patterns of Internationalization of Curriculum Change on Localization and Internationalization of Education Curricula and Higher Education Centers in the Age of Globalization, National Conference on Applied Research in Educational Sciences and Psychology And Social Injuries of Iran, Tehran: Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Technologies and Center for Studies and Research. https://www.civilica.com/Paper-TSCONF01-TSCONF01_023.html.