نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ناسازواری‌ها و چالش‌های برنامه درسی انتقادی هنری ژیرو از منظر بنیادهای فلسفی تربیت اسلامی انجام شد. پژوهش از نظر ماهیت داده‌ها، کیفی و از نظر نوع روش تحقیق تحلیلی - اسنادی بود. نمونه پژوهشی در بخش برنامه درسی انتقادی ژیرو، کتب و مقالات منتشرشده ژیرو طی سال‌های 1979 تا 2018 و در بخش مبانی تربیت اسلامی پژوهش‌های اصیل این حوزه بودند که به‌صورت هدفمند انتخاب و برای تحلیل آن‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در این پژوهش مهم‌ترین آراء ژیرو در عناصر اساسی برنامه درسی انتقادی ازجمله اهداف (تربیت شهروند دموکراتیک و رهایی‌بخش، شنیدن و توجه کردن به صداهای دیگر، کنار گذاشتن نخبه‌گرایی و توجه به فرهنگ عمومی، رفع تبعیض نژادی و دفاع از حق مظلومان و گروه‌های مختلف جامعه، ایجاد جامعه دموکراتیک و مساوات خواه و اخلاقی)، محتوا (توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی، نسبیت معرفت و دانش، اتکا بر ارزش‌های اجتماعی، در نظر داشتن متن‌ها، نهادها و ساختارهای اجتماعی)، روش‌های یاددهی - یادگیری (گفت‌وگومحوری) و ارزشیابی (مشاهده، مصاحبه، گزارش‌دهی، پژوهش، خودارزیابی، شرح‌حال‌نویسی) مورد واکاوی قرار گرفت. با وجود نقاط قوت در برنامه درسی انتقادی ژیرو ازجمله تأکید بر عدالت تربیتی و توجه به گروه‌های حاشیه‌ای؛ اما در این دیدگاه ناسازواری‌ها و چالش‌هایی نیز مشاهده می‌شود که در مبانی فلسفی تربیت اسلامی مورد نقد است. ازجمله این نقدها می‌توان به عدم ابتنای اهداف بر مفروضات متافیزیکی، غفلت از ساحت‌های مختلف تربیت در هدف‌گذاری (تأکید زیاد بر اهداف سیاسی)، نسبیت‌گرایی در محتوا، کثرت‌گرایی افراطی در محتوا (عدم توجه به وحدت‌گرایی)، فروکاهش‌گرایی در ابزارهای شناخت، گفت‌وگومحوری محض در روش‌های یاددهی یادگیری، نادیده انگاری اقتدارگرایی معلم در تدریس، دشواری تفسیر نتایج در ارزشیابی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Inadequacies and Challenges of the Critical Curriculum of Henry Giroux in the Logical Encounter with the Philosophical Foundations of Islamic Education

نویسندگان [English]

  • najmeh ahmadabadi 1
  • hassan najafi 2
  • Hamid Ahmadi Hedayat 3

1 PhD student in Philosophy of Education, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 PhD student of Curriculum Studies, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 Assistant professor department of educational science, farhangian university, iran

چکیده [English]

This study aims to analytical-documentary method to identify the inadequacies and challenges of the critical curriculum of Henry Giroux from the perspective of the philosophical foundations of Islamic education. The research was qualitative in terms of the nature of the data and in terms of the type of analytical-documentary research method. The research sample in Giro's critical curriculum, books and articles published by Giroux during the years 1979 to 2018 and in the foundations of Islamic education were original researches in this field that were purposefully selected and analyzed by qualitative content analysis method. In this research, Giroux most important ideas in the essential elements of the curriculum, including goals (raising a democratic and Liberating citizen, hearing and paying attention to other voices, abandoning elitism and paying attention to public culture, eliminating racial discrimination and defending the rights of the oppressed, and Different groups of society, creation of a democratic and egalitarian society), content (attention to social and cultural conditions, relativity of knowledge and knowledge, reliance on social values, consideration of contexts, institutions and social structures), teaching-learning methods (discourse-oriented) and Evaluation (observation, interview, reporting, research, self-evaluation, narration) was analyzed. Despite the strengths of Giroux critical curriculum, including the emphasis on educational justice and attention to marginalized groups, in this perspective, there are also inconsistencies and challenges that are criticized in the system of philosophy of Islamic education. One of these criticisms can be the lack of goals based on metaphysical assumptions, the neglect of different areas of education in targeting (high emphasis on political goals), relativism in content, extreme pluralism in content (lack of attention to unity Slowness in the instruments of cognition, pure discourse in teaching methods, ignoring teacher's authoritarianism in teaching, the difficulty of interpreting the results in the evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Henry Giroux
  • Critical Curriculum
  • Philosophical Foundations of Islamic Education
  • logical Comparison
* The Holy Quran
Apple, M, (2018), Critical Curriculum Studies and the Concrete Problems of Curriculum Policy and Practice, Journal of Curriculum Studies, 50(6): 685-690.
Amin Khandaghi, M, Ghaderi, A, (2015), A Critical Approach to Postmoderne Curriculum, Journal of Foundations of Education, 5(1): 5-29[Persian].
Amodi Tamimi, A, (1995), Ghorarolhekam va Dorarolkalem, Tehran: University of Tehran [Arabic].
Au, W, (2012), Critical Curriculum Studies: Education, Consciousness, and the Politics of Knowing, London & New York: Taylor & Francis.
Bagheri, K, (2009), An Introduction to the Philosophy of Education of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Elmi va Farhanghi [Persian].
Beheshti, M, (2019), Foundations of Education in the Qur'an Viewpoint, Tehran: Research Institute for Islamic Culture and Thought [Persian].
Chege, M, (2009), Literacy and Hegemony: Critical Pedagogy Vis-à-vis Contending Paradigms, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 21(2): 228-238.
Dinaarvand, H, Imani, M, (2008), Critical theory and its educational implications: a critique of Freire and Giroux’s views, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 4(3): 145-175 [Persian].
Elias, J, (1995), Philosophy of Education: Classical and Contemporary, Publisher: Krieger Pub Co; Original ed edition.
Esmi, K, Tahmasebzadeh Shaykhlar, D, Eslami J, (2019), The Ultimate and Mediating Goals of Islamic and Liberal Education, Journal of Islamic Education Research, 8(12): 178-215 [Persian].
Farmahini Farahani, M, (2004), Post Modernism and Education, Tehran: Aeeizh [Persian].
França, J, (2019), An interview with founder of critical pedagogy Henry Giroux on the meaning of education, suspicions regarding neutrality and on how current uncertainties could be a driving force to rethink and generate new possibilities, http://lab.cccb.org/.
 
Freire, P, (1973), Pedagogy of Oppressed Seabur, New York: The Seabury Press.
Giroux, H, A, (2018 a), A Democracy in Exile Fights Against Fascism, City Lights Publishers.
Giroux, H, A, (2018 b), The Slow and Fast Assault on Public Education, Boston Review.
Giroux, H, A, (2015), Education and the Crisis of Public Values,2nd Edition Peter Lang.
Giroux, H, A, (2011), On Critical Pedagogy (Critical Pedagogy Today), New York: Continuum.
Giroux, H, A, Giroux, S, (2006), Challenging Neoliberalism's New World Order: The Promise of Critical Pedagogy. Cultural Studeis.6:21.
Giroux, H, A, (2005 a), Schooling and the Struggle for Public Life, Boulder CO: Paradigm.
Giroux, H, A, (2005 b), Border Crossing: Cultural and the Politics of Education, New York: Routledge.
Giroux, H, A, (2005 c), Postcolonial ruptures/Democratic possibilities. In Giroux, H. A. (2005), Border crossings: Cultural workers and the politics of education, (pp 11-30), New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
Giroux, H, A, (2005 d), Schooling, citizenship, and the struggle for democracy. In Giroux, H. A. Schooling and the struggle for public life: Democracy’s promise and educational challenge, (pp. 3-36). Boulder: Paradigm Publishers.
Giroux, H, A, (2004 a), Cultural studies and the politics of public pedagogy: Making the political more pedagogical. Parallax, (10)2: 73-89.
Giroux, H, A, (2004 b), critical Pedagogy and the Postmodern/modern divide: Towards a Pedagogy of democratization. Teacher Education Quarterly, 31(1),31-47.
Giroux, H, A, (2003). Public pedagogy and politics Resistance: Noteon critical Theory and Educational Struggle, Journal of Educational Philosophy and Theory, 1(35): 5-16.
Giroux, H, A, (2001), Stealing Innocence: Corporate culture’s war on children, New York: Palgrave Macmillan.
Giroux, H, A, (1997), Pedagogy and the politics of hope: Theory, culture, and schooling, A critical Reader, Boulder,co: westview press.
Giroux, H, A, (1991), Toward A postmodern Pedagogy. Section Of The Introduction To Postmodernism, Feminism, And cultural Politice.Albany: State University of New york press.
Giroux, H, A, (1990), Border Youth And Postmodern Education.jac. 14(2).
Giroux, H, A, (1993), Border Crossings: CulturalWorks and the Politics of Education, New York: Routledge.
Giroux, H, A, McLaren, P, (1989), Critical Pedagogy, the State, and Cultural Struggle, New York: SUNY Press.
Giroux, H, A, (1989), Schooling and the Struggle for Public Life: Democracy’s Promise and Educational Challenge, Boulder: Paradigm Publishers.
Giroux, H, A, (1988 a). Teachers as Intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of Learning, South Hadley, MA: Bergin and Garvey.
Giroux, H, A, (1988 b), Literacy and the Pedagogy of Voice and Political Empowerment, Journal of Education Theory, 38(1): 61-75.
Giroux, H, A, (1985 a), Education Under Siege: The Conservative, Liberal, and Radical Debate Over Schooling, (co-authored with Stanley Aronowitz), Westport, Conn: Bergin and Garvey Press.
Giroux, H, A, (1985 b), Teachers as intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of Learning, New York: Bergin & Garvey.
Giroux, H, A, (1985 c), Critical Pedagogy, Cultural Politics and the Discourse of Experience," Journal of Education, 167(2): 22-41.
Giroux, H, A, (1983), Critical Pedagogy & Educational Practice. Australia: eakin university press.
Giroux, H, A, (1982), The Politics of Educational Theory, Journal of Social Text, 5 (1): 81-107.
Giroux, H, A, (1981), Hegemony, Resistance, and the Paradox of Educational Reform, Journal Educational Change, 12 (2-3): 3-26.
Giroux, H, A, Penna, A, N, (1979), Social Education in the Classroom: The Dynamics of the Hidden Curriculum. Journal of Theory & Research in Social Education, 7(1): 21-42.
Giroux, H, A, (1979), Anthony Penna and William Pinar (eds.) Curriculum and Instruction (McCutchan, 1981), (Toward a New Sociology of Curriculum." In Henry Giroux, et.al. Curriculum and Instruction, op. cit, pp. 98-108.
Harb. M, (2017), Curriculum as a Discourse: Using Critical Discourse Analysis to Revive Curriculum Reconceptualists' Thought, Journal of Curriculum and Teaching, 6(1): 58-64.
Javadi Amoli, A, (2013), Shariat in the Light of Cognition, Qom: Esra [Persian].
Jessop, T, (2017), Critical curriculum design: theory and practice, Southampton: Solent University.
Khosravi, R, Sajjadi, M, (2011), An Analysis on the Critical Theory of Education and Its Implications for the Curriculum, Journal of Research in Curriculum Planning, 8(2): 1-14 [Persian].
Makarem Shirazi, N, (1975), Tafsir Nemoneh, Qom: Darolaslamyh [Persian].
Maleki, H, (2017), Class discussions in Curriculum theories, Tehran: Allameh Tabataba'i University[Persian].
Mansoori, S, Karimi, M, H, Kowsary, M, Abedini Baltork, M, (2019), Critical Theory Impact on the Curriculum Studies Theorizing, Journal of Research in Curriculum Planning, 15(2): 62-74 [Persian].
Modarresi, F, (2017), Intuitive knowledge in the words of Shams Tabrizi, Journal of Classical Persian Literature, 8(2): 63-89[Persian].
Mohammadi, H, Ekradi, E, (2016), Review and Critique of "Teachers as Transformatory Intellectuals" Theory in Henry Giroux's View point, Journal of Qualitative Research in Curriculum, 1(4): 100-120[Persian].
Najafi, H, (2018), Textbook of Religion-based curriculum, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute [Persian].
Najafi, H, Maleki, H, (2016), The Phenomenology Of The Specialists Lived Experience From The Impact Of Philosophy Of Critical Education Upon Design Of The Curriculum Elements, 7th National Conference of Philosophy of Education Society of Iran [Persian].
National Curriculum of the Islamic Republic of Iran, (2011), Tehran: Supreme Council of Education [Persian].
Nicholls, D, (2010), Henry Giroux: neoliberalism’s nemesis’, the encyclopaedia of informal education. [http://infed.org/mobi/henry-a-giroux/].
Nisbet, K, (2010), Critical Thinking in Our Classroom: A Response to Henry Giroux’s Curriculum Theory, Textual Authority, and Teachers as Public Intellectuals, A Canadian Curriculum Theory Projects.
Offorma, G, C, (2016), Integrating Components of Culture in Curriculum Planning, International Journal of Curriculum and Instruction, 8(1): 1-8.
Sajjadi, M, (2001), Moral Education From the perspective of Postmodernism and Islam, Quarterly Journal of Applied Issues in Islamic Education, 1(2): 47-90[Persian].
Salehi, A, (2014), Explanation of Henry Giroux’s Critical Theory and its Pedagogical Implications, Journal of Research in Philosophy of Education, 1(1):81-95[Persian].
Shekari, A, Ahmad Abadi Arani, N, Fatahi, N, (2014), Border Education with emphasizing on Giroux's educative implications in revolutionists of Education, Journal of Foundations of Education, 4(1): 131-150[Persian].
Sobhaninejad, M, Najafi, H, Ahmadabadi Arani, N, Abdolahyar, A, (2019), The Implications of the Multicultural Curriculum of Michel Foucault and Henry Giroux on the Reforming and Redesign of Elementary School Curriculum in Iran, Journal of Research in Curriculum Planning, 16(33): 1-19[Persian].
Stanley,W, B, (1992), What Price Inclusion? philosophy of Education1995. Alven neiman.ed (urbanooil philosophy of education society,1-22).
Tabatabai, M H, (2007), Shia in Islam, Qom: Bustan Ketab[Persian].
Taheri Sarteshnizi, E, Azizkhani, A, (2011), A critical study on post modern view of man with regard to religious teachings, Journal of Religioue Anthropology, 8(1): 35-64 [Persian].
Vafaei, R, Maleki, H, Alipur, M, (2017), Investigating the Position of Curriculum Elements in Postmodern Perspective and Criticizing it from Foundations of Islamic Education, Journal of Research in Islamic Education Issues, 25(35): 69-90 [Persian].
Zibakalam, F, Mohammadi, H, (2014), Henry Giroux Educational Ideas Critical Studies, Tehran: University of Tehran [Persian].