نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، تدوین و اعتباریابی بستۀ آموزشی یادگیری خودراهبر و تعیین اثربخشی آن بر اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان بود. مطالعه حاضر بصورت تلفیقی (ترکیبی) و در قالب یک طرح اکتشافی (ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی است). به‌منظور شناسایی مؤلفه‌های خودراهبر در این پژوهش از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. تحلیل مضمون روشی برای شناخت تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده‌های کیفی است. روش کار در بخش کمی پژوهش به‌صورت شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون با پیگیری 3 ماهه با گروه کنترل است. جامعۀ آماری پژوهش را همۀ دانشجویان پسر جدیدالورود دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اصفهان در سال تحصیلی 1396-1395 که تعداد آنان 275 نفر در رشته‌های مختلف بود، تشکیل می‌دهند که از این تعداد بر اساس فراخوان اعلام شده، 36 نفر دانشجو، داوطلب شرکت در دوره آموزشی شدند و دانشجویان داوطلب، به روش تصادفی ساده در دو گروه 18 نفره آزمایش و کنترل گمارش گردیدند. ابزارهای پژوهش شامل بستۀ آموزشی مبتنی بر مؤلفه‌های یادگیری خودراهبر، پرسشنامۀ سرزندگی تحصیلی حسین‌چاری و دهقانی‌زاده (1391) و پرسشنامۀ اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (2007) بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد و یافته‌ها نشان داد که تفاوت میانگین نمرات در همۀ متغیرهای پژوهش شامل اشتیاق تحصیلی و ابعاد آن و سرزندگی تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحلۀ پس‌آزمون و پیگیری معنی‌دار شده است (001/0 p<) میزان تأثیر بستۀ آموزشی بر افزایش اشتیاق تحصیلی در مرحلۀ پس‌آزمون برابر با 5/54 درصد و در مرحلۀ پیگیری برابر با 4/44 درصد بود. همچنین میزان تأثیر این بسته بر افزایش سرزندگی تحصیلی در مرحلۀ پس‌آزمون برابر با 3/48 درصد و در مرحلۀ پیگیری برابر با 33 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and Validation of a self-directed learning training package and determining its effectiveness on academic enthusiasm and academic vitality in students

نویسندگان [English]

  • Alireza Jafari 1
  • mohammad ali nadi 2
  • gholamreza manshaee 3

1 PhD student of Educational Psychology, Islamic Azad university, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran

2 Associate professor, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran

3 Associate professor, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to develop and validation of a self-directed learning training package and to determine its effectiveness on academic enthusiasm and academic vitality. The present study is of combination type in the form of an exploratory design (at first the qualitative method and then the quantitative method(. To identify the components of self-direction in this research, the qualitative method of content analysis has been used. Content analysis is a method for understanding the analysis and reporting of current patterns in qualitative data.The method used in the quantitative part of the reaserch is semi-experimental with pre-test,post-test,3-month follow-up and the control group. Population included all male freshman students of Esfahan farhangian university of Shahid Bahonar in the academic year of 1395-1396, (N= 275) in different fields. Of these, 36 volunteered to participate in the training course on announced call, which were assigned into two groups of experimental and control (18 in each groups) by simple random sampling method. The research instruments comprised of an educational package based on self-directed learning components, Hossein Chari and Dehghanizadeh's (1391) Academic Vitality Questionnaire and Fredericks et al.'s (2007) Academic Enthusiasm Questionnaire. To analyze the data, Multivariate analysis of covariance was utilized and the results showed that the difference between the mean scores in all variables of the study including academic enthusiasm and its dimensions and academic vitality in the experimental and control groups in the post-test and follow-up stages was significant. (P <0.001). The effect size of the educational package on increasing academic enthusiasm was 54.5% and 44.4%in the post -test and follow-up respectively. Also, the effect of this package on increasing academic enthusiasm in the post-test was equal to 48.3% and in the follow-up was equal to 33%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-directed learning
  • academic vitality
  • Academic enthusiasm
Abbasi M., Dargahi, S., Alipoor, Z.& Mehrabi, A. (2015). The Role of Student Stressors in Predicting Procrastination and Academic Burnout among Nursing Students. Iranian Journal of Medical Education, 15: 293-303, [in persian].
Abili, KH. Narenji Sani,F.& Mostafavi, Z,S. (2017). Investigating the relationship between self-directed learning and the level of information and communication technology literacy of studied students in the Department of Engineering Sciences e-learning courses: Mehralborz Higher Education Institute. Research in school and virtual learning; 5 (1): 35-50.
Archambault, I. Janosz, M. Fallu, J-S.,& Pagani, LS. (2009). Student engagement and its relationship with early high school dropout. Journal of Adolescence; 32 (3): 651-670.
Asfar, N.,& Zainuddin, Z. (2015). Secondary Students' Perceptions of Information, Communication and Technology (ICT) Use in Promoting Self Directed Learning in Malaysia. The Online Journal Of Distance Education And E-Learning; 3(4): 78-88.
Attride – stirling, J. (2001). "Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Reasearch", Qualitative Reasearch Vol,1, NO. 3. PP. 385 – 405.
Ajam, A. Badnava, S. Saberi, R.,& Zabihi, N. (2016). Predicting the acceptance of e-learning through the components of academic motivation of nursing and midwifery students of Gonabad University of Medical Sciences in 2015. Journal of Yazd Center for the Study and Development of Medical Education; 11 (4): 330-339.
Bahrami, F.,& Badri, M. (2016). Relationship between perception of learning environment and academic vitality with the mediating role of cognition, metacognition, achievement motivation and self-efficacy in students. Quarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning; 5 (9): 189-212.
Behrangi, M.,&Nasiri, R, A. (2016). The effect of teaching experimental sciences with the model of education management on self-directed learning of third year middle school students. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management; 7 (4): 109-130.
Chang, SM. (2012). The effect of specific goals on EFL students’ selfefficacy and performance on vocabulary learning. NCUE Journal of Humanities; 5 (1): 53‒74.
 
Hossein Chari, M.,& Dehghani Zadeh, M. (2012). Academic vitality and perception of family communication pattern; The mediating role of self-efficacy. Teaching and Learning Studies, 4 (3): 21-47.
Fredricks, JA. Blumenfeld, PC. Paris, AH. (2007). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. Rev Educ Res; 74 (1): 59-109.
Freilich, R.,& Shechtman, Z. (2010). The contribution of art therapy to the social, emotional, and academic Adjustment of children with learning disabilities. The Arts in Psychotherapy; 37 (4): 97–105.
Ganji, B. Tavakoli, S. Baniasadi, F.,& Asadi, S. (2016). Investigating the relationship between Internet addiction and students' academic motivation. Two Monthly of education strategies in medical sciences; 9 (2): 150-155.
Hosseini, L.,& Salehi, M. (2018). The relationship between self-directed learning and students' self-efficacy with the mediating role of information literacy. Information and communication technology in educational sciences; 8 (3): 21-45.
Hughes, J.N.,& Cao, Q. (2018). Trajectories of Teacher-Student Warmth and Conflict at the Transition to Middle School: Effects on Academic Engagement and Achievement. J Sch Psychol; 67: 148-162.
Islami, M. Dortaj,F. Saadipour, I.,& Delavar, A. (2017). Causual Modeling on academic motivation; Based on supported academic performance, self-esteem and academic self-efficacy in undergraduate students of Amirkabir University of Tehran. Two Quarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning; 5 (9): 1-19.
Javadi, L. Asadzadeh, H. Delavar, A.,&Dortaj, F. (2018). Causal model of academic motivation based on self-efficacy and help-seeking with mediating role of academic vitality. Journal of Behavioral Science Research; 16 (2): 162-167.
Knowles, M.S. (1989). The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy. 2nd edition, New York: Cambridge Books.
Long, H. (2009). Trends in self-directed learning research paradigms.In M.G.Derrick & M.K.Ponton (Eds.),Emerging directions in self-directed learning (pp.19-35). Chicago, IL: Discovery Association.
Long, H. B. (2007). Themes and theses in self-directed learning literature. International Journal of Self-Directed Learning, 4(2), 1-18. Retrieved from http://sdlglobal.com/journals. Php.
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2009). Academic resilience and academic buoyancy: Multidimensional and hierarchical conceptual framing of causes, correlates, and cognate constructs. Oxford Review of Education, 35, 353–370.
Martin, A. J. (2013). Academic buoyancy and academic resilience: Exploring ‘everyday 'and ‘classic 'resilience in the face of academic adversity. School Psychology International, 34(5), 488-500.
Martin, A.J. (2014). Academic buoyancy and academic outcomes: Towards a further understanding of students with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), students without ADHD, and academic buoyancy itself. British Journal of Educational Psychology; 84 (1): 86-107.
Monroe, KS. (2016). The relationship between assessment methods and self-directed learning readiness in medical education. Int J Med Educ; 7: 75-80.
Mirzabeigi, A. Bakhtiarpour, S. Eftikhar, Z, Makvandi, B.,& Pasha, R. (2018). Comparison of academic vitality, sense of belonging to school, motivation for academic achievement among male and female high school students in Ilam. Research in educational systems; Feature; 1085-1104.
Nadi, M. Moshfeghi, N,,& Amini, M. (2018). Exploratory relationship between epistemological beliefs and self-directed learning among nursing students. Iranian Journal of Medical Education; 18 (4): 12-24.
Nekavand, M. Jafari, P.,& Arasteh, H. (2018). Academic enthusiasm of medical students and the role of teaching and learning environment in it. Journal of Islamic Azad University; 28 (1): 58-65.
Ouweneel, E. Le Blanc, PM.,& WB. (2011). Flourishing students: A longitudinal study on positive emotion, personal resource and study engagement. The journal of positive psychology: Dedicated to furthering research and promoting good practice; 6 (2): 142-153.
Pourmohiabadi, A. Jenaabadi, H.,& Nastizaei, N. (2017). Relationship between university atmosphere and academic vitality and achievement goals of graduate students. Jundishapur Education Development Magazine; 8 (3): 345-355.
Putwain, DV. Connors, L. Symes, W.,& Douglas- Osborn, E. (2011). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, Stress & Coping: 1-10.
Ghadmapour, E.,& Biranvand, K. (2017). The effect of semantic therapy training on students' happiness and academic vitality. Cognitive Science News Quarterly; 19 (4): 43-55.
Ghadmapour, E. Ghasemi, M. Hasanvand, B., & Khalili, Z. (2017). Psychometric Properties of Students' Academic Achievement Scale. Educational Measurement Quarterly; 8 (29): 167-184.
Qomi, M. Muslemi, Z,& Mohammadi, D. (2017). Investigating the relationship between self-directed learning and academic adjustment and academic performance among students of Qom University of Medical Sciences. Jundishapur Education Development Magazine; 8 (3): 260-274.
Sadeghi, M.,& Khalili, Z. (2016). The role of self-directed learning dimensions in predicting the academic vitality of students of Lorestan University of Medical Sciences. Research in medical education; 8 (2): 9-17.
Salmela-Aro, K. Tolvanen, A.,& Nurmi, J-E. (2009). Achievement strategies during university studies predict early career burnout and engagement. J Vocat Behav; 75 (2): 162-172.
Solberg, PA. Hopkins, WG. Ommundsen, Y. Halvari, H. (2012). Effects of three training types on vitality among older adults: A selfdetermination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise; 13: 407-417.
Sheikhzadeh M, Faghihi 1, Taslimi M.,& Jafari H, M. 2011. Theme Analysis and Theme Network: A simple and efficient way to explain patterns in qualitative data. Journal of Strategic Thought, 5 (2) 151 - 198.
Shahbazian, A. Samimi, Zobeir.,& Habibi, R. (2018). Distinguish students with high and low academic vitality based on academic optimism and goal orientation. New educational ideas; 14 (1): 247-268.
Taghipour, M. Abbasi, E.,& Naimi, A. (2016). Analysis of the relationship between the quality of educational services and self-directed learning skills among agricultural students of Tarbiat Modares University. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research; 2 (3): 731-742.
Taj-e-Dini, S. Tohidi, A.,& Mousavinasab, H. (2018). The effect of mindfulness-based stress reduction education on academic vitality, academic self-regulation and mindfulness of high school students. Journal of Educational Psychology Studies; 31: 59-88.
Yamagata-Lynch, LC. Do, J. Skutnik, AL. Thompson, DJ. Stephens, AF.,& Tays, CA. (2015). Design lessons about participatory self-directed online learning in a graduate- level instructional technology course. Open Learning: the Journal of Open, Distance and E-Learning: 30 (2): 178-189.
Yarahmadi, Y. Ebrahimibakht, H. Asadzadeh, H.,& Ahmadian, H. (2018). The effectiveness of academic vitality training program on students' academic performance, academic motivation and academic vitality. Journal of Teaching Research; 6 (2): 163-182.