نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین اثربخشی آموزش معکوس بر تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایة یازدهم در درس انسان و محیط‌زیست در سال تحصیلی 98-99 بود. این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و از نظر هدف کاربردی است. همة دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در پایة یازدهم شهر ری به‌عنوان جامعۀ آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. ابتدا یکی از مدارس ناحیه دو شهر ری به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و 60 نفر از دانش‌آموزان پایه یازدهم به روش تصادفی ساده در دو کلاس 30 نفری به‌عنوان گروه «آزمایش» و گروه «کنترل» جایگزین شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد ساموئلز (2004) که توسط سلطانی‌نژاد و همکاران در سال 1392 هنجاریابی شد به‌عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده گردید. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی ابزار توسط اساتید حوزه علوم تربیتی، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه گردید. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌‌ها از آمار توصیفی همچون شاخص‌های گرایش مرکز و شاخص‌های پراکندگی و آمار استنباطی آزمون لوین برای بررسی مفروضه همسانی واریانس‌ها و تحلیل کوواریانس چند متغیره (آزمون مانکوا) و تک‌متغیره و آزمون اتا با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای Spss24 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش معکوس بر تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر بسزایی دارد، به‌طوری‌که 56/0 تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ یازدهم در درس انسان و محیط‌زیست را ارتقاء می‌بخشد. درنهایت، پیشنهاد می‌گردد که مدیران مدارس زمینۀ مشارکت معلمان در کارگاه‌های راهبردهای نوین تدریس را فراهم نمایند تا معلمان بتوانند از رویکردهای نوین تدریس ازجمله آموزش معکوس در کلاس‌های درس بهره‌مند گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Flipped Teaching on Students' Academic Resilience

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Omrani 1
  • Fereshteh Afkari 2
  • Mostafa Ghaderi 3

1 Ph.D. student in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch.

2 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

3 Department of Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effectiveness of the flipped teaching method on the academic resilience of students in the lesson of humankind and the environment in the academic year of 2019-2020. This research is quasi-experimental and applied in terms of purpose. The statistical population of the study included female high school students in District 2 of Shahr-e-Rey. First, one of the schools in the district 2 of Rey was selected by available sampling method and 60 high schools 11th-grade students were replaced by simple random sampling in two classes of 30 people as the experimental group and the other as the control group. To collect data, the standard questionnaire of Samuels (2004), which was standardized by SoltaniNejad and his colleagues in 2012, was used as a pre-test and post-test. After confirming the face and content validity of the instrument by professors in the field of educational sciences, its reliability was calculated through Cronbach's alpha coefficient of 0.81. To analyze the data, descriptive statistics such as center orientation indices and dispersion indices and inferential statistics of the Levin test were used to investigate the assumption of variance homogeneity and multivariate analysis of covariance and univariate and ETA test using Spss24 software. The results showed that flipped teaching has a positive effect improves the academic resilience of 11th-grade female students. Finally, it is suggested that principals facilitate teachers' participation in workshops on new teaching strategies so that teachers can benefit from new teaching approaches, including filliped teaching in the classroom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic resilience
  • flipped classroom
  • flipped learning
  • Flipped Teaching
Abdollahi, B.; AhmadAbadi, A. (2019). “Contextual Theory of Reverse Learning: Creating Flipped Learning in the Classroom”, Teacher Professional Development, Vol[4], No2, pp29-45. In Persian.
Ahanjan, H. (2018). “The effect of podcasting education on academic achievement, motivation, and self-efficacy of elementary students”, M.Sc. Thesis, Faculty of Educational Sciences, Kharazmi University. Tehran Iran. In Persian.
Ahanjan, H. (2020). “Podcasting: Effective Teaching”, First Edition, Saracheh Del Publications, Tehran, Iran. In Persian.
Azimi, K.; Bahmani, R. (2017). “Comparison of the effect of reverse classroom teaching and conventional teaching methods on the learning of junior high school students in mathematics”, Proceedings of the 15th Iranian Mathematics Education Conference. In Persian.
Bahmani, M.; Safaee M., Saeed; Hakimzadeh, R. et all. (2017). “Assessing the participation and academic achievement of high school students using the reverse classroom teaching method”, Applied Psychological Research, Vol[8], No2, Pp35-49. DOI:10.22059 / japr.2017.63706. In Persian.
Barrows, H. S (2000). “Problem-based learning applied to medical education”. Springfield:
 
Southern Illinois University School of Medicine.
Barzegar, Mahdi; Fouladchang, Mahboubeh (2014). “Relationship between Personality Traits and Academic Resilience: The Mediating Role of Academic Motivation”, B.Sc. Thesis, Shiraz, In Persian.
Bland, L. (2006). “Applying flip/inverted classroom model in electrical engineering to establish life-long learning”. In ASEE Annual Conference & Exposition.
Day, J. A., & Foley, J. D. (2006). “Evaluating a web lecture intervention in a human–computer interaction course”. Education, IEEE Transactions on, Vol [49], No4, pp420-431.
Dehghanzadeh, Sh.; Jafar Aghaei, F.; Khordadi Astaneh, H. (2018). “The effect of using the reverse classroom teaching method on the tendency of critical thinking of nursing students”, Iranian Journal of Medical Education, Vol[18], No6, Pp49-38. In Persian.
DeLozier, S. J., & Rhodes, M. G. (2016). “Flipped Classrooms: a Review of Key Ideas and Recommendations for Practice”. Educational Psychology Review, 1-11.
Gannod, G. C. (2007, October). WIP: “Using podcasting in an inverted classroom”. In Proceedings of the 37th IEEE Frontiers in Education Conference. IEEE.
Helgeson, J. (2015). “Flipping the English Classroom”. Kappa Delta Pi Record, 51(2), 64-68.
Jafari Kamangar, Fateme; Izadi, Samad; Piruz, Gholamreza (2020). “A Comparison of the Effect of Flipped Classroom Teaching with lesson Study Method on Writing Creativity of Teacher Students in Creative Writing”, Research in curriculum planning, Vol[42], No4, pp195-214. DOI: 10.30486/JSRE.2020.1892741.1570.
JahedMotlagh, A. Younesi, S. J.; Azkhosh, M.; Farzi, M. (2015). “Effectiveness of Resilience Teaching on the Stress of High School Female Dormitory Students”, Journal of School Psychology, Vol[4], No2, Pp7-21. In Persian.
Kaviani, E.; Mostafaei, S.M.R.; Khakereh, F. (2015). “Investigating the effect of reverse class approach on academic achievement, academic self-regulation”, group interaction and students' academic motivation, Journal of Research in Education, Vol5, No5, Pp52-69. In Persian.
Melissa, B. (2020). “Facilitating student engagement through the flipped learning approach in K-12: A systematic review”, Computers & Education, Vol[151], No103819, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103819.
Mirzaei, Z.; Hatami, H.R. (2019). “Predicting academic resilience based on the sense of belonging to school and academic conflict in female students”, Psychology Development, 8th year, Vol[9], No42, pp111-118.
MobserMaleki, S.; Kian, M. 1397. “The effect of reverse education method on learning work and technology”, Journal of Teaching and Research, Vol[6], No2, Pp25-43. In Persian.
Moravec, M., Williams, A., Aguilar-Roca, N., & O'Dowd, D. K. (2010). “Learn before lecture: a strategy that improves learning outcomes in a large introductory biology class”. CBE-Life Sciences Education, Vol[4], No4, pp473-481.
Nazaripour, A.; Laei, S. (2020). “Study of the effect of reverse learning on academic self-efficacy and learning mathematics of students with learning disabilities” Journal of Disability Studies, Vol[10], No7, URL: http://jdisabilstud.org/article-1-1296-en.html. In Persian.
Safari, M. (2020). “Effective Classroom Management”, first edition, Saracheh Del Publications, Tehran, Iran. In Persian.
Sahebyar, H.; Golmohammadnejad, Gh.R.; Barghi, E. (2019). “Study of the effectiveness of flipped learning on the reflective thinking of high school students in mathematics”, Innovation and Creativity in the Humanities, Vol[8], No4, pp33-62. In Persian.
Schultz, D., Duffield, S., Rasmussen, S. C., & Wageman, J. (2014). “Effects of the flipped classroom model on student performance for advanced placement high school chemistry students”. Journal of Chemical Education, Vol[91], No9, pp1334-1339.
Shakarami, M.; Sadeghi, M.; Qadmapur, E. (2017). “Development of a model of academic engagement based on the factors of psychosocial atmosphere in the classroom and the emotional atmosphere of the family with the mediating role of academic resilience”, Education and Evaluation, No29, pp159-182. In Persian.
Soly M., B.; Ayodeji O., S.; Joy N.; Vincent E., S.; Izuchukwu T., O. (2020). “A Novel Pre-Class Learning Content Approach for the Implementation of Flipped Classrooms”, The Science and Information Organization (DOI): 10.14569/IJACSA.2020.0110718.
Stelzer, T., Brookes, D. T., Gladding, G., & Mestre, J. P. (2010). “Impact of multimedia learning modules on an introductory course on electricity and magnetism”. American Journal of Physics, Vol[78], No7, pp755-759.
Thomas, J. S., & Philpot, T. A. (2012, June). “An inverted teaching model for a mechanics of materials course”. In Proceedings of the ASEE Annual Conference & Exposition.
Zamzami, Zainuddin (2018). “Students' learning performance and perceived motivation in gamified flipped-class instruction”, Computers & Education Vol126, Pp75-88. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.003. 
Zappe, S., Leicht, R., Messner, J., Litzinger, T., & Lee, H. W. (2009). “Flipping" the classroom to explore active learning in a large undergraduate course”. In American Society for Engineering Education. American Society for Engineering Education.