نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

5 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران.

چکیده

پژوهش کاربردی حاضر  با روش فراتحلیل در صدد ترکیب پژوهش­های انجام شده در زمینۀ تأثیر آموزش­های مبتنی بر  سازنده‌گرایی بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان در درس علوم تجربی بود. میدان پژوهش شامل مطالعاتی بود که طی 15 سال گذشته در داخل و خارج کشور به صورت پایان­نامه، مقاله­های علمی پژوهشی و کنفرانس­های علمی در پایگاه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بانک منابع اطلاعات جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات نشریات کشور ، سیویلیکا و مجلات علمی- پژوهشی در حوزۀ علوم‌تربیتی و روان­شناسی، Science Direct، ERICT، Psych info،Scopusو Google Scholar در دسترس بود. بر اساس ملاک­های ورود و خروج 14 اندازۀ اثر از  میان 109 تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل پژوهش­های اولیه اندازۀ اثر ترکیبی با دو مدل اثر ثابت و تصادفی استفاده شد و برای بررسی سوگیری انتشار از  روش تحلیل حساسیت با استفاده از نمودار قیفی و شاخص آماری تعداد امن از تخریب و برای بررسی میزان ناهمگنی از آزمون Q کوکران و مجذور I استفاده شد و برای تبدیل اندازۀ اثر از ضریب Z فیشر استفاده گردید. نتایج مربوط به اندازۀ اثر ترکیبی برای مدل اثرات تصادفی (64/2) به دست آمد. همچنین، نتایج نشان داد که متغیرهای نوع ابزار و نوع مداخله­های به کار رفته تعدیل­گر اثربخشی آموزش­های مبتنی بر سازنده­گرایی بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان در درس علوم تجربی‌اند. یافته­های این فراتحلیل دارای پشتوانۀ نظری و تجربی مکفی است و لزوم بازنگری و استفاده از آموزش­های مبتنی بر سازنده­گرایی را در نظام آموزشی کشور موجّه می­سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of the Effectiveness of Constructivist Approach-Based Education on Academic Performance in the Experimental science course

نویسندگان [English]

  • yaser garavand 1
  • Morteza Omidian 2
  • Hamid Farhadirad 3
  • Seyed Abbas Razavi 4
  • gholamhossin maktabi 5

1 PhD student of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Associate professor of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Associate professor of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 Assistant Professor of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

5 Associate professor of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The present applied research with meta-analysis method sought to combine research on the effect of constructivism-based education on students' academic performance in experimental sciences course. The field of research of the study consisted of available studies that have been disseminated in Iran and abroad for the past 15 years in the form of theses, scientific research articles, and scientific conferences at Iran research Institute for Information Science and Technology (Irandoc), The Scientific Information databases (Sid), Database of Iranian Publications (Magiran), Sivilica and scientific-research journals in the field of Educational Sciences and Psychology, Science Direct, ERICT, Psych info, Scopus, and Google Scholar. According to inclusion and exclusion criteria, 14 effect sizes were evaluated among 109 studies.Initial studies were used to analyze the combined effect size with two fixed and random effects models and to investigate Publication Bias by sensitivity analysis using Funnel plotand and statistical index of Safe of fail statistic and Q Cochran test and I-square to investigate heterogeneity were used and Fisher's Z-factor was used to convert the effect size. Combined effect size results were obtained for the random effects model (2.64). The results also showed that the variables of the type of tools and the type of interventions used are moderating the effectiveness of constructivist-based education on students' academic performance in experimental science course. The findings of this meta-analysis have strong theoretical and empirical support and warrant the necessity to review and apply constructivist-based education in the country's education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-analysis
  • Constructivist-based education
  • Academic Performance
  • Experimental Science
Abdi, A. (2014). Investigating the effect of learning cycle model based on exploratory approach in academic achievement and attitude to learning experimental science course. Journal of Research in School Learning, 2(6) , 59-70. [Persian].
Abdul Maleki, S; Khosravi, M; Ghaderi, M &Maleki, H .(2020). Comparison of the effects of guided play, free play and direct education on children's learning in the first
 
grade of elementary experimental science. Journal of Research in Curriculum Planning, 17 (40), 167-182. [Persian].
Adak, S. (2017). Effectiveness of constructivist approach on academic achievement in science at secondary level. Educational Research and Reviews, 12(22), 1074-1079.
Ahmadi, A; Ansariyad, P; Bazobandi, M H; Hazarkhani, H; Khalili Boroujeni, R; Samiei, D M; Alavi, E & Fakhrian, B. (2014). Seventh Grade Experimental Science Teacher's Handbook. Tehran: Iran Textbook Publishing Company. [Persian].
Ahmad, S., Sultana, N., & Jamil, S. (2020). Behaviorism vs Constructivism: A Paradigm Shift from Traditional to Alternative Assessment Techniques. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 7(2), 19-33.
Aksoy, G., & Gurbuz, F. (2013). An example for the effect of 5E model on the academic achievement of students: in the unit of “force and motion”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-16.‏
Allen, J. W., & Bickhard, M. H. (2013). Stepping off the pendulum: Why only an action-based approach can transcend the nativist–empiricist debate. Cognitive Development, 28(2), 96-133.
Alsalhi, N. R., Eltahir, M. E., & Al-Qatawneh, S. S. (2019). The effect of blended learning on the achievement of ninth grade students in science and their attitudes towards its use. Heliyon, 5(9), e02424.‏
Arkun, S., & Askar, P. (2010). The development of a scale on assessing constructivist learning environments.‏
Ayaz, M. F., & Sekerci, H. (2015). The Effects of the Constructivist Learning Approach on Student's Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 14(4), 143-156.‏
Bakar, M. A., Mukhtar, M., & Khalid, F. (2019). The Development of a Visual Output Approach for Programming via the Application of Cognitive Load Theory and Constructivism. Development, 10(11).‏
Bani Ardalan, Sh. (2017). The effect of teaching design on the seven-step learning cycle pattern in the level of progress and improvement of creativity of sixth grade elementary school students. The first national conference on behavioral and Islamic sciences. 170-159. [Persian].
Barman, P., & Bhattacharyya, D. (2015). Effectiveness of constructivist teaching method: an experimental study. International Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 5(1), 69-76.‏
Bashir, G. N. T. A. M. (2020). Effect of Constructivist Teaching Approach on Student’s Achievement in Science at Elementary Level. Pakistan Social Sciences Review,3 (4),904-911.
Becker, K. H., & Maunsaiyat, S. (2004). A Comparison of Students' Achievement and Attitudes between Constructivist and Traditional Classroom Environments in Thailand Vocational Electronics Programs. Journal of Vocational Education Research, 29(2), 133-153.‏
Bimbola, O., & Daniel, O. I. (2010). Effect of constructivist-based teaching strategy on academic performance of students in integrated science at the junior secondary school level. Educational Research and Reviews, 5(7), 347-353.
Bogar, Y., Kalender, S., & Sarikaya, M. (2012). The effects of constructive learning method on students’ academic achievement, retention of knowledge, gender and attitudes towards science course in “matter of structure and characteristics” unit. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1766-1770.‏
Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & Rothstein, H. R. (2011). Introduction to meta-analysis. John Wiley & Sons.‏
Brittle, P. (2021). Improving Student Learning in an Entry Level Construction Management Course Through the Application of a Social Constructivist Approach to Teaching. EPiC Series in Built Environment, 2, 423-431.
Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons.
‏ Dagar, V., & Yadav, A. (2016). Constructivism: A paradigm for teaching and learning. Arts and Social Sciences Journal, 7(4), 1-4.
De Putter-Smits, L. G. A. (2012). Science teachers designing context-based curriculum materials: developing context-based teaching competence (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation: University of Eindhoven, The Netherlands).‏
Decoster,J. (2003). Meta Analysis Notes. http://www.start-help.com.
Dev, M. (2016). Constructivist Approach Enhances the Learning: A Search of Reality. Journal of Education and Practice, 7(25), 59-62.‏
Ebrahimi Kooshakmehdi, S. (2012). Design, implement and measure the effectiveness of continuous web-based education based on the theory of constructivism in the medical community. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University. [Persian].
Fardanesh, H & Sheikhi Fini, A A. (2002). An Introduction to Constructivism in Psychology and Educational Sciences. Al-Zahra Journal of Humanities, 12(42) , 125-146. [Persian].
Gatlin, L. S. (1999). The effect of pedagogy informed by constructivism: A comparison of student achievement across constructivist and traditional classroom environments.‏
Hidayat, I., Lesmini, B., Sukaryawan, M., & Mujamil, J. (2020). Implementation and the Impact of Constructivism-Based Module on Students’ Academic Achievement. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, (513),64-69.
Higher Education Council.(2011). National Curriculum of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Ministry of Education. [Persian].
Hooman, H A. (2008). Meta-analysis Practical guide to Scientific Research. Samat Publications. [Persian].
Hopkins, W.G .(2001). A new view of statistics: Meta – Analysis. http://www.sportci.org.
Hosseini, Z.(2015). Comparison of the effect of direct education and structuralism models on increasing the knowledge of combining teacher student technology. New Educational Approaches, 10(2) , 21-40. [Persian].
Karshaki, H. (2009). Application of Social Structuralist Approaches in Electronic Learning, National Conference on Application of Electronic Learning in Medical Sciences. [Persian].
Kazemi, Z. (2013). Enrichment Model of Experimental Science Experimental Course for Learning and Development of Students' Cognitive Skills, Journal of Humanities Research, University of Isfahan, 5(27) 5, 37-66. [Persian].
Lainema, T. (2009). Perspective making: Constructivism as a meaning-making structure for simulation gaming. Simulation & Gaming, 40(1), 48-67.‏
Last,J.M. (1995).Achievement gooals as a measure of motivation in university students. Conternporary Educational psychology, 19(4), 430-446.
Lecompte, K. N. (2003). Teaching what matters most: Standards and strategies for raising student achievement. Theory Into Practice, 42(3), 258-260.‏
Makanong, A. (2000). The effects of constructivist approaches on ninth grade algebra achievement in Thailand secondary school students. University of Minnesota.‏
Mani, M., & Milan, A. K. (2020). Co-Construction of Knowledge: Teaching-Learning Redefined In The Light Of Constructivism. Studies in Indian Place Names, 40(1), 1156-1174.‏
Marra, R. (2005). Teacher beliefs: The impact of the design of constructivist learning environments on instructor epistemologies. Learning Environments Research, 8(2), 135-155.‏
Marzouki, O. F., Idrissi, M. K., & Bennani, S. (2017). Effects of social constructivist mobile learning environments on knowledge acquisition: A meta-analysis. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 11(1).‏
Mehr Mohammadi, M. (2000). Rethinking the process of teaching-learning and teacher training. Tehran: Madrese Publications. [Persian].
Ministry of Education. (2017). Education Studies Research Institute. Perls and Thames National Center for International Studies. [Persian].
Miranda, M. V. (2009). Creating the successful community college student: Using behaviorism to foster constructivism. The Community College Enterprise, 15(1), 21.‏
Misrabadi, J. (2016). Meta-analysis concepts, software and report writing. Publications of Shahid Madani University of Azerbaijan.[Persian].
Mohebbi, A.(2014). Investigating the Effect of Teaching Based on the Constructivist Approach on Students' Applied Science in the Fourth Grade Experimental Science Course. Journal of Educational Innovation, 13(51) , 111-124. [Persian].
Norton, A. (2009). Re-solving the learning paradox: Epistemological and ontological questions for radical constructivists. For the Learning of Mathematics, 29(2), 2-7.‏
Ong, E. T., Govindasay, A., Salleh, S. M., Mohd, N. A., Tajuddin, N. A. R., & Borhan, M. T. (2018). 5E Inquiry Learning Model: Its Effect on Science Achievement among Malaysian Year 5 Indian Students .International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(12).‏
Peters, L. D., Pressey, A. D., Vanharanta, M., & Johnston, W. J. (2013). Constructivism and critical realism as alternative approaches to the study of business networks: Convergences and divergences in theory and in research practice. Industrial Marketing Management, 42(3), 336-346.‏
Qarareh, A. O. (2016). The Effect of Using the Constructivist Learning Model in Teaching Science on the Achievement and Scientific Thinking of 8th Grade Students. International Education Studies, 9(7), 178-196.
Rafiei, Sh & Abdi, A. (2017). The effect of teaching on the constructive theory of dialectical constructivism on the academic achievement of seventh grade high school students in the experimental sciences course. Fourth National Conference on New Research in the Fields of Humanities and Social Studies in Iran. 6-1. [Persian].
Rezaei Manesh, B & Abbaspour, J.(2015). The meta-analysis of the relationship between quality of working life and organizational commitment. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), 24(78) , 65-88. [Persian].
Sarac, H., & Tarhan, D. (2017). Effect of Multimedia Assisted 7e Learning Model Applications on Academic Achievement and Retention in Students. European Journal of Educational Research, 6(3), 299-311.‏
Saraghi, S.(2009). The effect of educational design pattern 5e on learning and memorization of experimental science course in the second year of middle school. Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tarbiat Moallem University of Tehran. [Persian].
Sarkar, C. (2019). Effectivness of Constructivist Approachon Academic Achievement of Senior Secondary School Students of Science. European Journal of Business and Social Sciences, 7(2), 756-775.
Selcuk, A. R. I. K., & Yilmaz, M. (2020). The Effect of Constructivist Learning Approach and Active Learning on Environmental Education: A Meta-Analysis Study. International Electronic Journal of Environmental Education, 10(1), 44-84.‏
Semerci, Ç., & Batdi, V. (2015). A meta-analysis of constructivist learning approach on learners’ academic achievements, retention and attitudes. Journal of Education and Training Studies, 3(2), 171-180.‏
Sheikhzadeh, M & Mehr Mohammadi, M. (2004). Software for teaching elementary mathematics based on the constructivist approach and measuring its effectiveness. Journal of Educational Innovation, 3(9) , 32-48. [Persian].
Splitter, L. J. (2009). Authenticity and constructivism in education. Studies in philosophy and education, 28(2), 135-151.‏
Tabatabai jbali, Z;  Delavar, A & Borjali, A. (2014). The meta-analysis of the relationship between personality variables and job stress. Journal of Counseling and Psychotherapy Culture, 5(19) , 95-121. [Persian].
Taheri, Z & Abdi, A.(2018). The effect of the learning cycle pattern based on the principles of constructivism on the self-regulation of learning and academic achievement in the sixth grade elementary experimental science course. Third National Conference on New Approaches in the Humanities, Challenges and Solutions, 11-1. [Persian].
Taherizadeh, S; Nateghi, Faezeh & Faghihi, A. (2017). Investigating the effect of teaching-learning pattern on students' academic achievement in the experimental sciences course in a meta-analytical manner. Iranian Curriculum Studies Quarterly, 12(47), 95-124. [Persian].
Tural, G. (2013, June). The functioning of context-based physics instruction in higher education. In Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching (Vol. 14, No. 1, pp. 1-23). The Education University of Hong Kong, Department of Science and Environmental Studies.‏
Turgut, u., & Gurbuz, F. (2011). Effects of Teaching with 5e Model on Students' Behaviors and Their Conceptual Changes about the Subject of Heat and Temperature. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2).‏
ur rahim Shah, M., & Afzal, M. T. A. (2021). Effect of Teaching Styles of Teachers on Academic Achievement of Students Learning in General Science Subject at Elementary level in District Astore. Journal of Education & Humanities Research, University of Balochistan, Quetta-Pakistan, 11(1), 65-77.
Wilson, H. E., & Zoellner, B. (2016). Effectiveness of a Constructivist-Based Science Camp for Gifted Secondary Students. Journal of Research in Education, 26(1), 76-108.
Yamini, M & Bagherinia, H. (2017). Study of psychometric characteristics of students' perception questionnaire of social constructivist learning environment in university and comparison of its preferred and existing form in students. Quarterly Journal of Psychological Studies and Educational Sciences, 3(3) , 14-32. [Persian].
Zabar Jadian, Z & Nili Ahmadabadi, M R.(2017). The effect of the application of information and communication technology with the constructive approach of orientation on the active learning of the experimental sciences course for the fourth grade elementary school students of Alborz province. Two Quarterly Journal of Educational and School Studies, 6(1) , 137-154. [Persian].
Zahedi, Sh  & Mohammadi, A. (2005). meta-analysis is a way to identify the evaluation of the composition and summarize past research. Journal of Improvement and Transformation Management Studies, 12(47) , 51-79. [Persian].