نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، کرمانشاه. ایران

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربۀ زیستۀ معلمان دورۀ ابتدایی و متوسطه از چالش‌های تدریس در فضای مجازی و ارائۀ راهکارهایی به منظور ارتقاء مهارت معلمان در فضای مجازی انجام شده است. نوع پژوهش کیفی و از طرح پدیدارشناسی استفاده شده است و برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته استفاده شد؛ بدین‌گونه که از طریق مصاحبه با معلمان به سؤالهای پژوهش پاسخ داده شد. روایی صوری و محتوایی مصاحبه توسط چند نفر از متخصصان حوزۀ آموزش الکترونیکی بررسی و در نهایت تأیید شد. برای تعیین" اعتمادپذیری داده‌ها " از دو معیار مورد نظر صاحبنظران مطالعات کیفی، شامل قابلیت اطمینان و قابل قبول بودن استفاده شد. در پژوهش حاضر، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. در مصاحبه با  معلمان دورۀ ابتدایی و متوسطه، نمونه‌گیری تا زمان به اشباع رسیدن داده‌ها ادامه داشت و با مصاحبۀ پانزده نفر اشباع نظری داده‌ها حاصل شد؛ نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین چالش‌های فضای مجازی در چهار تم اصلی (آموزشی، اداری، سخت‌افزاری و فرهنگی-اجتماعی) شناسایی شدند. متناسب با این آسیب‌ها دربارۀ دانش افزایی، مهارت‌افزایی و بالا بردن انگیزۀ معلمان، راهبردها و راهکارهایی برای استفادۀ مطلوب‌تر از شیوه‌های نوین در فضای مجازی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Living experiences of primary and secondary school teachers from teaching challenges and providing solutions to empower teachers to teach in cyberspace

نویسنده [English]

  • marzban adibmanesh

Assistant Professor of Educational Department, Farhangian University, kermansaha, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the lived experience of primary and secondary school teachers of the challenges of teaching in cyberspace and to provide solutions to improve the skills of teachers in cyberspace. The type of research is qualitative and phenomenological design has been used and semi-structured interview tools were used to collect data, so that the research questions were answered through interviews with information groups. The face and content validity of the interview was reviewed and finally confirmed by several experts in the field of e-learning To determine the "validity and reliability of data", two criteria used by qualitative study experts were used, including: reliability and acceptability. In the present study, purposive sampling method was used. In the interview with the target community, sampling continued until the data saturation and by interviewing fifteen people, the theoretical saturation of the data was obtained. The results showed that the most important challenges of cyberspace in four main themes (educational, administrative, hard And socio-cultural) were identified. In proportion to these harms, regarding the knowledge, skills and motivation of teachers, strategies and strategies for better use of new methods in cyberspace were suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Virtual Teaching
  • challenges
  • elementary
  • Secondary
  • Skills
  - Adib Manesh, Marzban (2020), A comparative study of high school technology education curriculum in Malaysia, Finland, USA, Australia, in order to provide a model for Iran, a scientific-research article not published in the Curriculum Technology Quarterly of Birjand University.
- Etedai, Mohammad; Sakhaei, Gholam Hossein; Poor Rajab, Masoumeh and Kiani, Mehdi (2021). Implementation of online education and learning plan in schools of Isfahan province during the outbreak of Quid 19 disease, Journal of New Developments in Behavioral Sciences, 5 (44), 12-24.
    - Parhezie, Roghayeh; Zamani, Bibi Ishrat (2014). Challenges of Virtual Education, Journal of Educational Technology, 44,4-40.
 
- Delavar, Samira, Ghorbani, Mohammad (2011). The role of virtual education in students' creator learning from the perspective of faculty members of Bojnourd universities.
 
-Zamani, Bibi Ishrat; Madani, Seyed Ahmad (2011). Strategies to increase the efficiency and effectiveness of teachers in virtual education). Quarterly Journal of New Educational Approaches, 6 (12), 23-11.
 
-Sarmad, Zahra; Bazargan, Abbas; Hejazi, Goddess (2007). Research Methods in Behavioral Sciences, Tehran: Samat.
-Abbasi, Fahima; Hejazi, Elahe, Hakimzadeh, (2020). Lived experience of elementary school teachers of teaching opportunities and challenges in the educational network of students (happy): a phenomenological study, Quarterly Journal of Teaching Research, 8 (3), 24-1.
 
- Sharifi, Maryam, Faqihi, Alireza (2013). Evaluation of e-learning plan in girls' secondary schools in district two of Arak from the perspective of teachers, principals and students and ways to improve it.
 
-Nachfi, Hamid (2019). Comparison of the effects of combined and traditional teaching methods on learning, Journal of Research in Medical Education; 11 (2), 63-54.
-Anwar Ali,S.D. (2017). Issues & challenges in implementing e-leaning in malaysia. Retrived on 12 June 2012 fromhttp://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACF579.pdf
Salehi Najaf Abadi, N(2018).Validation the conceptual model of qualifizing e-learning. Journal of Research in Curriculum Planning.15(30).151-162.
-Bork A.)2020) Learning with the World Wide Web. The Internet and Higher Education 2000; 2(23): 81-5.
 
-Buhl, M. (2008). New teacher functions in cyberspace-on technology, mass media and education. In Seminar. net (Vol. 4, No. 1).
 
-Bacon, A. K., & Ham, L. S. (2020). Attention to social threat as a vulnerability to the development of comorbid social anxiety disorder and alcohol use disorders: an avoidance-coping cognitive model. Addictive behaviors35(11), 925-939.
 
-Hixon, E., Barczyk, C., Buckenmeyer, J., & Feldman, L(2015), Mentoring university faculty to become highquality online educators: A program evaluation. Online. Journal of Distance Learning Administration , 14(5)
Nouri.F. Yarmohamadian, M. Nadi. M(2019). Investigating the Role of TechnologyRelated Competency Components in the Curriculum. Journal of Research in Curriculum Planning.16(36).49-55.