نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، رشته برنامه ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 استاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی برنامه درسی چند فرهنگی درس علوم اجتماعی دوره اول متوسطه با تاکید بر رویکرد فمینیستی است. رویکرد این پژوهش، کیفی و از روش سنتزپژوهی استفاده شده است. میدان مطالعه شامل بررسی: مقالات خارجی و داخلی چندفرهنگ گرایی و فمینیسم و روش نمونه گیری، هدفمند از نوع ملاک مدار بوده است. برای این منظور، یازده مقاله داخلی و هفت مقاله خارجی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، استفاده از نتایج حاصل ازتحلیل و تفسیر داده ها بوده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها، ازکدگذاری باز و محوری استفاده شده است. یافته نهایی این پژوهش که الگوی برنامه درسی چند فرهنگی با تاکید بر رویکرد فمینیستی بود، طراحی شد. عناصر این الگو عبارتند از: 1) اهداف با شش مولفه2) محتوا با دوازده ویژگی3) سازماندهی محتوا با چهار روش 4) روش های تدریس با یازده روش 5) روشهای ارزشیابی با هشت روش ،6) پیش‌بینی فعالیتهای یاددهی-یادگیری، 7) سازماندهی فعالیتهای یادگیری و روشهای ارائه آموزش و پاسخ . بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود واقعیت ها و ویژگی های تکثر فرهنگی با تاکید بر رویکرد فمینیستی یا توجه به "زنان چندفرهنگی ایران"، در تدوین و باز نگری اسناد بالادستی مورد توجه قرار گیرد به طوری که واقعیت های اجتماعی و فرهنگی جامعه در اسناد مربوطه منعکس شود. هم چنین در تدوین کتاب های درسی و محتوای آنها به مولفه های آموزش چندفرهنگی با تاکید بر رویکرد فمینیستی توجه ویژه ای شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Multicultural Curriculum Model of the Social Sciences Lesson of the High School with Emphasis on the Feminist Approach: Synthesis Research

نویسندگان [English]

  • Elahe Esmaili 1
  • Alireza Sadeghi 2
  • Mahmod Mehrmohammadi 3

1 science and research university pf Tehran

2 Assistant Professor of curriculum development of Faculty of psychology and Educational Science of allameh university

3 Professor of curriculum development of Faculty of Human Science of Modarres University

چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the pattern of multicultural curriculum in the social sciences of the first year of high school with emphasis on the feminist approach. The approach of this research is qualitative and the method of synthesis research has been used. The field of study included the study of foreign and domestic articles on multiculturalism and feminism and the sampling method was purposeful. For this purpose, eleven domestic and seven foreign articles were reviewed. The data collection tool was the use of the results of data analysis and interpretation. For data analysis, open and axial coding was used. The final finding of this study, which was a multicultural curriculum model with an emphasis on the feminist approach, was designed. The elements of this model are: 1) Objectives with six components 2) Content with twelve features 3) Organizing content with four methods 4) Teaching methods with eleven methods 5) Evaluation methods with eight methods, 6) Predicting teaching-learning activities, 7) Organizing learning activities and methods of providing training and answers. Based on the findings of this study, it is suggested that the facts and characteristics of cultural pluralism with emphasis on feminist approach or attention to "Iranian multicultural women" be considered in the compilation and revision of upstream documents so that the social and cultural realities of society Reflect in the relevant documents. Also, in compiling textbooks and their content, special attention should be paid to the components of multicultural education with emphasis on the feminist approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "multicultural education"
  • "feminism"
  • "synthesis research"