نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیارگروه روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی، واحداصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسۀ اثربخشی مداخلۀ فرانظری ویژۀ دانش‌آموزان دارای فرسودگی تحصیلی با آموزش راهبردهای فراشناختی برانگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم متوسطۀ شهر اصفهان بود. در پژوهش حاضر روش تحقیق نیمه‌آزمایشی بود. جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان پسر دارای فرسودگی تحصیلی در مقطع دوم متوسطه در سال 1398 و نمونۀ پژوهش ۴۵ نفر از دانش‌آموزان بودند که بر اساس معیارهای ورود و به شیوۀ دردسترس انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه ۱۵ نفره قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران ۱۹۹۷) و انگیزش تحصیلی (ولرند،1992) بود که در مطالعۀ ویسانی و همکاران (1391) آلفای کرونباخ آن تأیید گردیده است که بر روی دو گروه اول مداخلۀ فرانظری و آموزش راهبردهای فراشناختی اجرا گردید و گروه کنترل هیچ مداخلۀ‌ای دریافت نکرد. سپس از هر سه گروه پس‌آزمون و پیگیری به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین اثربخشی مداخلۀ فرانظری با آموزش راهبردهای فراشناختی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان تفاوت معناداری (p<0.05) وجود دارد ولی مداخلۀ فرانظری نسبت به آموزش راهبردهای فراشناختی تأثیر و دوام بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

comparing its effectiveness trans-theoretical intervention for students with academic burnout with metacognition training on academic motivation in high school

نویسندگان [English]

  • seyed peyman emami 1
  • gholamreza manshaee 2
  • Amir Ghamarani 3

1 Associate Professor, Department of psychology and educationl sciences, Islamic azad University, Isfahan branch(khorasgan), Isfahan, Iran

2 Phd student in Educationl Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch(khorasgan), Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology and Education of children with special needs, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to Comparison of the effectiveness of transtheoretical intervention for students with academic burnout with metacognition training on academic motivation in high school student in Isfahan city.In the present study, the research method was quasi-experimental.The statistical population included male students with academic burnout in one of the schools of Isfahan in 1398.The sample of study 45 included students with academic burnout who were selected based on inclusion criteria and available and randomly.Three groups of 15 people, The research tool was the academic burnout questionnaire(Bresso et al. 1997)and imposed motivation (Martin & Jackson. 2008). The first two groups underwent transtheoretical intervention for students with academic burnout and teaching metacognition training and the control group did not receive any intervention.Then, post-test and follow-up groups were performed. Analysis of covariance was used to analyze the data. The results showed that there is a significant difference(p <0.05) between the effectiveness of transtheoretical intervention for students with academic burnout and teaching metacognition training on students with academic motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trans-theoretical
  • metacognition training
  • academic burnout
  • Academic motivation