نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 گروه علوم تربیتی ، واحد اسلامشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلامشهر ، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی سلامت روان دانش آموزان ابتدایی در پاندومی کرونا با تاکید بر سواد سلامت می باشد. روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی -کاربردی برحسب روش گرداوری داده‌ها و یا ماهیت و روش پژوهش ، کیفی ، برحسب زمان گرداوری داده، مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای فرزند در مقطع ابتدایی ساکن شهر قم در زمان شیوع ویروس کرونا می باشد. برای تعیین نمونه‌های این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی ( تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات) استفاده شده است. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل تم یا تحلیل مضمونی استفاده شده است. یافته های حاصل از مصاحبه در 7 مضمون اصلی (مشکلات رفتاری و هیجانی، مشکلات خود تنظیمی ، اضطراب و ترس، مشکلات مربوط به سازگاری و راهبردهای مقابله ای، تجربه بد رفتاری و آزار هیجانی، خلق افسرده و استرس ) و 25 مضمون فرعی استخراج و طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شیوع ویروس کرونا سلامت روان کودکان را تحت تأثیر قرار داده و اثرات جدی آن بر ابعاد مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی آنها مشهود است و عدم سواد سلامت، عامل تهدیدکننده سلامت روان بوده و سلامت اجتماعی را هم مختل می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mental health of elementary students in Corona pandemic: A key role of health literacy

نویسندگان [English]

  • Najmeh Jafari 1
  • alireza araghieeh 2
  • Alireza Asareh 1
  • Mehdi Davaei 1
  • Hamid Moghaddasi 1

1 PhD student in Curriculum Planning Studies, Tehran Azad University

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Islamshahr Branch

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mental health of elementary students in Corona pandemic with emphasis on health literacy. The research method in terms of purpose is fundamental-applied in terms of data collection method or the nature and research method is qualitative in terms of data collection time. The statistical population includes all mothers with primary school children living in Qom at the time of the corona virus outbreak. To determine the samples of this research, purposive sampling method and snowball method (up to information saturation) have been used. Semi-structured interviews were used to collect data. Theme analysis or thematic analysis was used to analyze the interview data. Findings from the interview were extracted in 7 main themes (behavioral and emotional problems, self-regulation problems, anxiety and fear, Compatibility problems and coping strategies, misbehavior experience and emotional harassment, depressed mood and stress) and 25 sub-themes were classified. The results of this study showed that the outbreak of coronavirus affects the mental health of children and its serious effects on various aspects of their personal, family, social and educational life are evident and illiteracy is a threat to mental health and disrupts social health

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona pandemic
  • mental health
  • health literacy