نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش وپرورش

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشگاه شهید رجایی تهران

4 استاد دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

5 گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی اصول حاکم بر برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر نظریه کنشگر – شبکه براساس رویکرد فراترکیب می‌باشد. داده‌ها براساس یک طرح پژوهشی کیفی فراترکیب و با استفاده از گام‌های هفت گانه سندلوسکی و باروس جمع‌آوری شده‌اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مقالات و مجلات مرتبط با موضوع در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر در بازه زمانی 2005 تا 2020 می‌باشد. نتیجه جستجو 99مقاله بوده که برای ارزیابی کیفیت مقالات انتخاب شده از برنامه مهارت ارزیابی حیاتی استفاده شده است .بر اساس این ارزیابی11مقاله برای تجزیه وتحلیل اطلاعات انتخاب گردید. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده بوسیله نرم افزار SPSS برابر با 94/0بوده که در سطح توافق عالی قرار گرفته است.که در نهایت اصول حاکم بر برنامه درسی کنشگر – شبکه شامل، تقارن تعمیم یافته، اصل ناهمگونی و چندگانگی، اصل تحلیل آزاد، اصل همبستگی، اصل شبکه ایی بودن محیط یادگیری، اصل فرایند محوری می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the principles governing the experimental science curriculum based on actor-network theory based on the meta- Synthesis approach

نویسندگان [English]

  • hosein lotfi 1
  • mohamadreza emamjome 2
  • gholamali ahmady 3
  • alireza assareh 4
  • javad hatami 5

1 education

2 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

3 ahmadygholamali@gmail.com> To:hosein lotfi

4 Professor, Faculty of Educational Sciences, Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

5 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is to identify the principles governing the experimental science curriculum based on actor-network theory based on the meta-combined approach. Data were collected based on a hyper-combined qualitative research design using the seven Sandlowski and Barros steps. The statistical population of the study includes all articles and journals related to the subject in valid databases in the period 2005 to 2020. The search result was 99 articles, which were evaluated using the Critical Assessment Skills Program to evaluate the quality of the selected articles. Based on this evaluation, 11 articles were selected for data analysis. In order to measure the reliability and quality control of the present study, the kappa method was used. The kappa coefficient calculated by SPSS software was equal to 0.94, which is at the level of excellent agreement. Finally, the principles governing the actor-network curriculum include, generalized symmetry, the principle of heterogeneity and multiplicity, the principle of free analysis, the principle of correlation The principle of networking of learning environment is the principle of central process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actor-network theory
  • network learning environment
  • experimental science curriculum
  • meta-combined approach