نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مطالعات برنامه‌درسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار مطالعات برنامه‌درسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار مطالعات برنامه‌درسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استاد مطالعات برنامه‌درسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

از آنجا که PCK به عنوان یکی از ارکان دانش معلمی در نظر گرفته می‌شود، این مطالعۀ با هدف درک چگونگی حمایت از  PCKو طبقه‌بندی مؤلفه‌ها و عوامل حمایت از شکل‌گیری آن انجام شده است. این مطالعۀ مروری سیستماتیک از ۱۱ سال تحقیق در فاصلۀ سال‌های (۲۰۲۱-۲۰۱۰) در زمینه مؤلفه‌های حمایت از شکل‌گیری PCK است. کلیدواژه‌های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:‌ «توسعۀ PCK، حمایت از شکل‌گیری PCK نومعلمان، دانش موضوعی-تربیتی و آموزش معلمان،  برنامۀ حمایت از نومعلمان، رشد حرفه‌ای و دانش موضوعی-تربیتی» که در پایگاههای Science Direct، Google Scholar ، Eric ، Scopus ، Sage ، Web of Science جستجو شد. در جستجوی اولیه ۷۵۰ مقاله شناسایی شد که در مرحلۀ اول غربالگری ۹۵ مطالعۀ مرتبط به دست آمد؛ در نهایت در مرحلۀ دوم غربالگری، پس از بررسی متن کامل مطالعات و ارزیابی آنها با استفاده از ابزار ارزیابی روش‌های ترکیبی (MMAT)  ۳۹ مقاله وارد فرایند مرور سیستماتیک شدند. تجزیه و تحلیل مطالعات بر ۱۲ مؤلفه و ۹ گروه بازیگر تأکید داشت که از میان ۱۲ مؤلفه، مؤلفه‌های «نقش برنامه‌های آماده‌سازی معلمان در توسعۀ PCK ،  PCK مبتنی بر تجربۀ شخصی و رشد تأمل معلمان همسو با توسعۀ PCK» به عنوان مؤلفه‌های اصلی حمایت از شکل‌گیری PCK شناخته شده‌اند. سایر مؤلفه‌ها عبارتند از: «توسعۀ PCK در جامعۀ یادگیرندگان تدریس، رشد حرفه‌ای مبتنی بر PCK، برنامۀ مربیگری با محوریت PCK، حمایت رسمی مدارس از شکل‌گیری PCK، تسلط به حیطۀ موضوعی به عنوان معلم، تأثیر متقابل توسعۀ PCK و رشد باورهای سازندۀ معلم، توسعۀ PCK در بستر آموزش مجازی، تجارب زیستۀ مشترک با دانش‌آموزان. در این مطالعۀ، چندین بازیگر از ادبیات مربوطه شناسایی و بر اساس درصد به ۹ دسته طبقه‌بندی شدند که شامل «معلم راهنما، نومعلمان، مدیران مدارس، مسئولان برگزاری دوره‌ها در دانشگاه، دانش‌آموزان، همکاران، استاد راهنما، محققان و والدینند و از بین آنها «معلم راهنما،  نومعلمان، مدیران مدارس و مسئولان برگزاری دوره‌ها در دانشگاه» به عنوان بازیگران برتر شکل‌گیری PCK شناخته می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systematic review of components supporting formation PCK among novice teachers

نویسندگان [English]

  • maryam khodarahmi 1
  • mostfa ghaderi 2
  • mahboobeh khosravi 3
  • mahmoud mehrmohammadi 4

1 PhD student in Curriculum Studies at Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Curriculum Studies at Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Curriculum Studies at Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

4 Professor of Curriculum Studies at Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Because PCK is considered as one of the dimensions of teacher knowledge, understanding how to support it has been considered. This study is a systematic review of 11 years of research (2021-2010) on the components supporting PCK formation. The aim of this study is to classify the components and factors supporting PCK formation. 39 articles were selected from 6 major academic databases using search disciplines and manual screening protocols. Literature analysis focused on twelve components and 9 groups of actors. "The role of teacher training programs in PCK development", "PCK based on personal experience" and "Growth of teachers' reflection in line with PCK development" are recognized as the main components of supporting PCK formation. In this study, several actors from the relevant literature were identified, and categorized into nine categories based on percentage, including: mentors, new teachers, school principals, university administrators, students, colleagues, Supervisor, researchers, and parents; And among them "mentors", "new teachers", "school principals" and "university course organizers" are known as the top actors in the formation of PCK.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actors
  • components
  • Systematic Review
  • support for PCK formation
Alonzo, A. C., & Kim, J. (2016). Declarative and dynamic pedagogical content knowledge as elicited through two video based interview methods. Journal of Research on Science Teaching, 53, 1259–1286.
Adli, Aghasoleimani, Aminishad & et al(2015). Improving the professional competencies of teachers with PCK approach (pedagogical content knowledge); Wise Teacher Training Quarterly Journal, First Year, No. 1.
Aydin, Sevgi; Demirdogen, Betul; Nur Akin , Fatma; Uzuntiryaki-Kondakci, Esen; Tarkin  Aysegul(2015). The nature and development of interaction among components of pedagogical content knowledge in practicum; http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2014.10.008.
Atay, Derin;  Kaslioglu, Ozlem; Kurt,  Gokce(2010). The pedagogical content
 
knowledge development of prospective teachers through an experiential task. Social and Behavioral Sciences 2, 1421–1425.  doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.212. 
Barendsen,  Erik & Henze,  Ineke (2017).Relating Teacher PCK and Teacher Practice Using Classroom Observation. Res Sci Educ, DOI 10.1007/s11165-017-9637-z.
 Bragg, Leicha A; Walsh, Chris; Heyeres, Marion(2021). Successful design and delivery of online professional development for teachers: A systematic review of the literature. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104158.
Coenders, Fer and Verhoef, Nellie (2019). Lesson Study: professional development (PD) for beginning and experienced teachers. Professional DeveloPment in eDucation, Vol. 45, no. 2, 217–230. https://doi.org/10.1080/19415257.2018.1430050.
Cochran, Kathryn F; King, Richard A and DeRuiter, James A (1991). Pedagogical content knowledge: A Tentative Model for Teacher Preparation. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, April, ERIC Number: ED340683.
Douglas A. C. et al., (2008) Internet addiction: Meta-synthesis of qualitative research
for the decade 1996–2006, Computers in Human Behavior, vol. 24/issue 6, pp. 3027–3044.
Dyment, J. E., & Downing, J. J. (2020). Online initial teacher education: a systematic review of the literature. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 48(3), 316–333. https://doi.org/10.1080/1359866X.2019.1631254.
Evens, Marie; Elen, Jan; Larmuseau, Charlotte; Depaepe, Fien(2018). Promoting the development of teacher professional knowledge: Integrating content and pedagogy in teacher education. Teaching and Teacher Education 75, 244e258. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.03.006.
Haston & Leon-Guerrero(2008). Sources of Pedagogical Content Knowledge: Reports by Preservice Instrumental Music Teachers. Journal of Music Teacher Education. Volume 17, Number 2 ,48-59.
Hashweh, Maher (2013). pedagogical content knowledge: twenty-five yerars later. The Evolution of a Research Community Advances in Research on Teaching, Volume 19, 115–140. doi:10.1108/S1479-3687(2013)0000019009.
Hong, Q. N., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon, M.-P., Griffiths, F., Nicolau, B., & O’Cathain, A. (2018). The mixed methods appraisal tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. Education for Information, 34(4), 285–291.
Khakbaz(2015). How to develop Pedagogical Content Knowledge for teaching academic mathematics; Tow Quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies; Year 6, Number 12.
Lannin ,J K; Webb, M; Chval, K; Arbaugh, F; Hicks, S; Taylor, C &  Bruton, R. (2013).The development of beginning mathematics teacher pedagogical content knowledge. Math Teacher Educ.
Lee Ming See,N. (2014). Mentoring and Developing Pedagogical Content Knowledge in Beginning Teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences 123 (2014) 53 – 62.
Loughran, J., Berry, A., & Mulhall, P. (2012). Understanding and developing science pedagogical content knowledge (2nd ed.). Rotterdam: Sense Publishers.
Livy, Sharyn; Downton, Ann (2018). Exploring experiences for assisting primary pre-service teachers to extend their knowledge of student strategies and reasoning. Journal of Mathematical Behavior.
Lavallée, Andréane; De Clifford-Faugère, Gwenaëlle; Ballard, Ariane; and Aita, Marilyn(2021).Parent–Infant Interventions to Promote Parental Sensitivity During NICU Hospitalization: Systematic Review and Meta-Analysis.
MehrMohammadi, Mahmoud (2013). Teacher training curriculum and implementation of its participatory model; A transformational strategy for teacher training in Iran. Two Quarterly Journal of Opinion and Action in the Curriculum, First Year, No. 1.
Ma’rufi,I. (2015). Pedagogical content knowledge(PCK): Type of particular knowledge for teacher to effective learning(case study of mathamatics teacher at SMA).  International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research.
Mecoli, storey(2013). The Influence of the Pedagogical Content Knowledge Theoretical Framework on Research on Preservice Teacher Education; Journal Of Education, Volume 193, Number 3.
Munshi, Anisha, "Induction Programs, Teacher Efficacy, and Inquiry Practices in Novice Teachers" (2018). Dissertations. 18. DOI: https://doi.org/10.31979/etd.pk8d-cyvt.
Mohd Tahir, Lokman; Mohd Said, Mohd Nihra Haruzuan; Ahmad, Roslee; Daud, Khadijah; Sumitono, Bambang; Yusoff, Suhana (). Exploring the Induction Program for Novice Teachers. life Science Journal;11(8).  http://www.lifesciencesite.com.
Meschede, Nicola ; Fiebranz, Anja; Moller, Kornelia ; Steffensky, Mirjam(2017). Teachers' professional vision, pedagogical content knowledge and beliefs: On its relation and differences between pre-service and in-service teachers. Teaching and Teacher Education 66,158e170; http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2017.04.010.
Michael Mu, Guanglun; Liang, Wei; Lu, Litao; Huang, Dongfang (2018). Building Pedagogical Content Knowledge within Professional Learning Communities: An approach to counteracting regional education inequality. Teaching and Teacher Education 73, 24e34;
Maniraho, Jean Francois; Clementine, GafiligiUwamahoro; Nimusabe, Rita P; Mushimiyimana, Jean Baptiste (2020). Exploration of New Teachers’ Empowerment Approaches via Induction Program: Case of Rwanda. ISSN 2520-7504 (Online) Vol.4, Iss.2, 2020 (pp. 52-59).
Park, S., Suh, J., & Seo, K. (2017). Development and validation of measures of secondary science teachers‘ PCK for teaching photosynthesis. Research in Science Education.
Page, Matthew J, McKenzie, Joanne E, Bossuyt, Patrick M et al. (23 more authors) (2021) The PRISMA 2020 statement : An updated guideline for reporting systematic reviews. Journal of Clinical Epidemiology. ISSN 0895-4356 .https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.03.001. 
Roy, Sudhindra and Bairagya,  Shyamsundar (2019). Conceptualisation of Pedagogical Content Knowledge (PCK) of science from Shulman's notion to Refined Consensus Model (RCM): A journey. Education India Journal: A Quarterly Refereed Journal of Dialogues on Education, ISSN 2278- 2435, Vol. 8, Issue-2.
Shing, C L; Saat, R M & Lok, S H. (2015). The knowledge of teaching- pedagogical content knowledge(PCK). The Malaysian Online Journal of Educational Science, Volume 3, issue 3.
Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard  Educational Review, 57 (1), 1–22.
Shulman, L.S, (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational  Research, 15(3) 4–14.
Sandelowski M, Barroso J. Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer; 2007. [Google Scholar].
Schneider, Rebecca M and Plasman, Kellie (2012) Science Teacher Learning Progressions: A Review of Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Development; Review of Educational Research December 2011, Vol. 81, No. 4, pp. 530–565. DOI:10.3102/0034654311423382.
Thunder, Kateri & Berry, Robert Q (2016). The Promise of Qualitative Meta-synthesis for Mathematics Education; Journal for Research in Mathematics Education 2016, Vol. 47, No. 4, 318–337.
Warsam, Kitty and Valles, James (2018). An Analysis of Effective Support Structures for Novice Teachers. Journal of Teacher Education and Educators Volume 7, Number 1, 17-42. 
Ward, P & Ayvazo, S. (2016). Pedagogical Content Knowledge: Conceptions and Findings in Physical Education. Journal of Teaching in Physical Education.
Wongsopawiro, Dirk S., Zwart, Rosanne C. & van Driel, Jan H(2016).Identifying pathways of teachers’ PCK development. Teachers and Teaching. DOI: 10.1080/13540602.2016.1204286.