نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر نقد و تحلیل برنامه درسی ملی بر مبنای انطباق با نیازهای آموزشی دانش­آموزان پیش­دبستانی و دوره اول ابتدایی عشایر با تاکید بر رویکرد دانش بومی بود.روش تحقیق مورد استفاده تحلیل محتوا بود. جامعه این پژوهش 15 عنوان اصلی سند برنامه درسی ملی که به کمک ابزار چک لیست محتوا کدگذاری شد. واحد تحلیل متن (پاراگراف) بوده است. بدین منظور ابتدا نیازهای آموزشی از طریق مطالعه مبانی نظری شناسایی و به کمک تکنیک دلفی در سه حیطه دسته­بندی شد؛ سپس محتوای سند برنامه درسی ملی بر اساس این نیازها تحلیل و نقد گردید. نتایج بررسی حاکی از توجه نسبی سند به نیازهای آمورشی بود؛طوری که حوزه «تجارب یادگیری» «اصول ناظر برنامه­های درسی»، «مبانی فلسفی و عملی» و «چشم اندازها » به طور مستقیم و مناسب به مولفه­های بوم شناختی تمرکز داشت؛ و بند اصول ناظر بر فرایند «یاددهی و یادگیری» این موضوع را کمتر مد نظر داشته است. همچنین بقیه بندها به صورت تلویحی و کلی به استفاده از این رویکرد اشاره داشته­اند. در بخش دوم، در مجموع 6 مورد نقد برداشت شده که می توان به کلی­گویی متن سند در مورد مبانی جامعه شناختی ، معرفی نکردن برنامه اجرایی خاص برای آموزش عشایر با توجه به ظرفیت­های طبیعی موجود و توجه کمتر سند به برخی مولفه­های رویکردهای دانش بومی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique and analysis of the national curriculum document based on adapting to the educational needs of preschool and nomadic primary school students with emphasis on the native knowledge approach

نویسنده [English]

  • yaghoub rahimi pordanjani

Curriculum Development, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

 The purpose of this article is to critique and analyze the national curriculum in terms of adapting to the educational needs of preschool and students of nomadic elementary school with emphasis on the native knowledge approach. The research method used was content analysis analysis The population of this study is 15 main titles of the national curriculum document that were coded using the content checklist tool. The unit of analysis was the text (paragraph). For this purpose, first the educational needs were identified through the study of theoretical foundations and categorized into three areas using the Delphi technique, then the content of the national curriculum document was analyzed and critiqued based on these needs The results of theا study indicate the relative attention of the document to educational needs. So that the field of "learning experiences", "principles of curriculum supervision", "philosophical and practical foundations" and "perspectives" focus directly and appropriately on the ecological components; And the principles of the "teaching and learning" process pay less attention to this issue. The rest of the paragraphs also implicitly and generally refer to the use of this approach. In the second part, a total of 6 criticisms were deduced, the result of which can be generalized to the text of the document on sociological foundations, not introducing a special executive program for nomadic education according to the existing natural capacities and less attention to some components of the document Indigenous knowledge approaches pointed out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national curriculum document
  • Indigenous knowledge
  • nomadic education
  • Ecological Approach
Abbasi Sarvak, L. (2008). Quantitative and qualitative studies of Iranian nomadic education. Nomadic Education Office of the country with the cooperation of Chaharmahal and Bakhtiari Education Department, Shahrekord. [Persian].
Arabi, Q (2002). Application of Indigenous Knowledge in Sustainable Development. Journal of Jihad, Seventeenth Year, No. 205[Persian].
Avery, L. M., & Kassam, K. A. (2011). Phronesis: Children's local rural knowledge of science and engineering. Journal of Research in Rural Education (Online), 26(2), 1.
Bahonar, N (2009). Unknown religious education of children. Journal of Islam. Educational research. 1 (2): 203-235[Persian].
Bavakhani, A, Yarmohammadian, M, Keshti Arai, N (2020). Representing the lived experiences of professors in publishing a native revision of the curriculum of Farhangian University. Volume 14, Research in Educational Systems, Summer Special Issue, pp. 84-93[Persian].
Cámara-Leret, R., Fortuna, M. A., & Bascompte, J. (2019). Indigenous knowledge networks in the face of global change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(20), 9913-9918
 Document of Fundamental Transformation of Education (2011). Higher Education Council [Persian].
Eisner.e (1979).education imagination, new york.macmillan publishing co.    
Esfandiari , Y (2018). Evaluation of the curriculum localization approach in the field of curriculum planning, based on Klein's model. Master Thesis in Curriculum Planning, Faculty of Humanities, Shahed  University [Persian].
Fathi Vajargah, K (2013). Principles of Iran Zamin Curriculum Planning. The tenth edition[Persian].    
Fathi Vajargah, K, Mehr Mohammadi, M (2002). Curriculum, views and perspectives. ISBN Publications. Tehran. Astan Quds Razavi Publications [Persian].
Ge, D., Wang, X., & Liu, J. (2021). A Teaching Quality Evaluation Model for Preschool Teachers Based on  Deep  Learning. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 16(3), 127-143.
Ghasempour D, Ali, Liaqatdar, M J, , S, E, (2011).An Analysis of the Localization and
 
Internationalization of University Curricula in the Age of Globalization, Cultural Research Quarterly, Volume 4, Number 4, Pages 1-24, [Persian].
Ghavidel, A (2014). Curriculum and globalization. The first scientific-research conference on educational sciences and psychology of social and cultural injuries in Iran. Soroush Hekmat Mortazavi Center for Islamic Studies and Research. Scientific Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Technologies. Tehran. 14-1, [Persian].
Gholami, A (2013), national curriculum is our guide; Meeting and critique of preschool content. Journal of Preschool Education Growth, No. 21, pp. 26-30[Persian].
Habibi P, Ahmadi Qaracheh, A M, (2011), Global Patterns of Preschool Education, Soroush Publications, First Edition [Persian].
Ghoran karim.    
Hosseini, M, Esfandiari, M, Nemati, S (2016). Content analysis of upstream documents and elementary school textbooks in the field of attention to examples of practical behavior as measurable indicators of academic culture. The fourth annual conference of the Association of Curriculum Studies on the subject of culture and curriculum, Bu Ali Sina University of Hamadan [Persian].
Khosravi, N, Koopal, A (2015). Vacancy of Solouch and Ecological Philosophy. Specialized quarterly analysis and critique of Persian language and literature texts. No. 21[Persian].
Marzooghi, R (2015), Methodical and theoretical critique of the documents of the fundamental transformation of education in the Islamic Republic of Iran, first edition of Avae Noor Publications[Persian].
Mehr Mohammadi, M (2010). "Reviewing the narrative of globalization and indigenousness of the curriculum from the perspective of education within the forms of knowledge." Educational Innovation Quarterly, No. 33F, Ninth Year. Pages 79-87[Persian].
Mirzaei Pirloo, H (2018). Content analysis based on curriculum localization indicators in upstream education documents. Master Thesis in Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University [Persian].
Naseri, Parvaneh (2002). Indigenous knowledge and the need to collect it. Journal of Jihad, 22, No. 256. [Persian].
National Curriculum Document of the Islamic Republic (2012). Higher Education Council. Ministry of Education, Education Council [Persian].
Nobakhtpour, M (2011). Investigating the views of experts on decentralization and providing an appropriate model to reduce concentration in the planning system in Iranian education. Master Thesis in Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University [Persian].
Nozari, M (2011). Possibility of Islamization and localization of educational sciences curriculum. Journal of Culture Strategy, No. 19, pp. 139-164.
Pusneh, K, Khosravi, A, A, Pourali, P. (2012) .Evaluation of the quality of programs in preschool centers in Tehran, Journal of New Thoughts, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Al-Zahra University, Volume 8, Pages 29-58[Persian].
Sadeghi, A, R (2010). A Study of the National Curriculum Document of the Islamic Republic of Iran Based on a Multicultural Approach, Iranian Curriculum Studies Quarterly, Fifth Edition, No. 18, Fall 2010, pp. 190-215[Persian].
Sajjadieh& Azadmanesh, S (2013). Critique of the detailed objectives of preschool activities in the national curriculum. The Islamic Republic of Iran from the perspective of the Islamic approach to action. Two Quarterly Journal of Theory and Practice in the Curriculum. 1 (2): 65-98[Persian].
Sarmad, Z, Bazargan, A, Hejazi, (2002). Research Methods in Behavioral Sciences, Sixth Edition, Agah Publishing Institute [Persian].
Taherizadeh, S, Shabani, R (1398). Indigenous curriculum is an undeniable necessity for multi-grade classes. Journal of Research in Curriculum Planning, No. 63, pp. 66-77[Persian].
Yaghoubi, J, Zare, H (2000). Journal of Jihad, Year 19, Issue 231[Persian].
Younesian, M (2001). Critique of social knowledge localization. Social Science Month Book, A Theory of Social Research in Iran [Persian].