نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحى چارچوبی برای کارگاه آموزش کارآفرینی به‌منظور ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای اعضاى هیئت‌علمی دانشگاه مبتنى بر استانداردهاى سازمان ملى کارآفرینی و اعتبار یابی آن از منظر متخصصان ذی‌ربط بود. به لحاظ روش‌شناسی، این مطالعه «آمیخته» از نوع اکتشافی است. جامعه آماری سه دسته شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، متخصصان برنامه‌ریزی درسی و متخصصان کارآفرینی دانشگاه­های شهرستان ارومیه بودند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که به‌تمامی افراد ارسال شد. بعد از پیگیری­های لازم، در بعضی مواقع طی تماس با افراد، از دسته­ی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، 261 نفر، از متخصصان برنامه درسی 27 نفر و از دسته­ی متخصصان کارآفرینی 49 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. در طراحی چارچوب پیشنهادی برنامه درسی کارگاه­های آموزشی در سه حوزه «شناختی»، «عاطفی» و «مهارتی»، برای عنصر «اهداف» برنامه درسی کارگاه آموزشی 11 ویژگی، «محتوا» 13 ویژگی، «فعالیت­های یادگیری» 12 ویژگی، «روش­های تدریس» 18 ویژگی و «ارزشیابی» 9 ویژگی استخراج و پیشنهاد گردید. برای بررسی نظرات گروه­های مختلف در مورد ویژگی­های پیشنهادی از آمار توصیفی و برای اعتبار یابی چارچوب برنامه درسی پیشنهادشده، از آزمون خی دو استفاده‌شده است؛ و انجام تحلیل­های آماری از نرم­افزار SPSS و برای ترسیم الگوی نهایی از نرم­افزار Visio استفاده گردید. یافته­ها نشان داد که ازنظر گروه­های نمونه اعتبار چارچوب ارائه‌شده مورد تائید است و الگوی پیشنهادشده برای برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی برای اساتید اعتبار دارد. پیشنهاد می­شود از یافته­های به‌دست‌آمده برای تدوین برنامه درسی کارگاه­های آموزشی کارآفرینی توانمندسازی اساتید بهره گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Planning a Framework for Entrepreneurship Workshop for Professional Competency Promotion of Urmia University Faculty Members Based on Entrepreneurship National Organization Standards and its validation based on Expert’s viewpoints

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Taghinezhad 1
  • Ezatollah Naderi 2
  • Maryam Seif Naraghi 2

1 First Author’s Affiliation, Department, Faculty, University, City, Country

2 Department of Educational Sciences،Islamic Azad University, Science and Research Branch.

چکیده [English]

The purpose of this study was to Planning a Framework for Entrepreneurship Workshop for Professional Competency Promotion of Urmia University Faculty Members Based on Entrepreneurship National Organization Standards and its Evaluation Experts. Methodologically, this study was a "mixed" exploratory study. The statistical population were three group including all faculty members of University, curriculum planning specialists, and entrepreneurship specialists of Urmia universities. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was sent to all individuals. After the necessary follow-ups, in some cases, contact with individuals, we received 27 questionnaires from curriculum specialists, 261 from university faculty members and 49 from entrepreneurship specialists. In designing the proposed curriculum for workshops extracted and suggested features were categorized in three areas including "cognitive", "emotional" and "skills". Finding showed that there were about 11 features for the "objectives" element of the workshop curriculum, 13 features for "content", 12 Features for "learning activities", 18 features for "teaching methods", and 9 features for "evaluation". Descriptive statistics were used to examine the views of different groups on the proposed features and Chi-square test was used to validate the proposed framework; Statistical analysis was performed using SPSS software and Visio software was used to draw the final pattern. Findings showed that the validity of the proposed framework is valid for the sample groups. It is suggested that the obtained findings be used to develop the curriculum of entrepreneurship training workshops for faculties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Education
  • Entrepreneurship National Organization Standards
  • Curriculum planning
  • professional competency
  • entrepreneurship
  • Workshop
Abdollahi Hossein, Maghsoudi Somayeh. (2012) Identify the Effective Methods in Entrepreneurship Education. Journal of Educational studies, 10: 1-12
Abdollahzadeh-Salmasi, Ali, Anvari, Masud, Anvari, Nader, Sharifi, Sobhan (2015). The role of higher education centers in employment and entrepreneurship. Skill learning
Amin-Bidokhti, Ali-Akbar, & Maleki, Fatemeh. (2014). On the Effect of TRIZ Training On the Entrepreneurship Spirit Enhancement. Journal of New Approaches in Educational Administration, 5(17), 153-174
Bae, T. J., Qian, S., Miao, C., & Fiet, J. The relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions: a meta-analytic review. Entrep Theory Pract,
 
2014, 38(2), 217–254.
Barba-Sáncheza, V.; Atienza-Sahuquillo, C. Entrepreneurial intention among engineering students: The role of entrepreneurship education. Eur. Res. Manag. Bus. Econ. 2018, 24, 53–61
Barnard A, Pittz T, Vanevenhoven J. Entrepreneurship education in U.S. community colleges: a review and analysis. Journal of Small Business and Enterprise Development.; 2019, 26(2):190-208. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSBED-06-2018-0178/full/html
Bennett, R. (2006). ‘Business lecturers’ perceptions of the nature of entrepreneurship’. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12(3), 165–188
Boldureanu, G., Ionescu, A. M., Bercu, A. M., Bedrule-Grigoruță, M. V., & Boldureanu, D. (2020). Entrepreneurship education through successful entrepreneurial models in higher education institutions. Sustainability, 12(3), 1267
Breznitz, S. M., & Zhang, Q. (2021). Entrepreneurship education and firm creation. Regional Studies, 1-16.
Chhabra, M., Dana, L. P., Malik, S., & Chaudhary, N. S. (2021). Entrepreneurship education and training in Indian higher education institutions: a suggested framework. Education+ Training
Cotoi, E. Bodoasca, T. Catana, L. and Cotoi, I. 2011. Entrepreneurship European development strategy in the field of education. Procedia –Social and Behavioral Sciences, 15: 3490-3494
Dana, L. P., & Ratten, V. (2017). International entrepreneurship in resource-rich landlocked African countries. Journal of International Entrepreneurship, 15(4), 416–435.
Fejes A. Nylund M. & Wallin J. (2019) How do teachers interpret and transform entrepreneurship education? Journal of Curriculum Studies, 51:4, 554-566
Furdui, A., Lupu-Dima, L., & Edelhauser, E. (2021). Implications of Entrepreneurial Intentions of Romanian Secondary Education Students, over the Romanian Business Market Development. Processes, 9(4), 665.
Gholizadeh Azar, Moghtaderi Mansoureh (20082017). A Study of the Dimensions Entrepreneurship Development Project. Research in Curriculum Planning, 15(19), 79-96
Giersch, S. McMartin, F. Nilsen, E. Sheppard, S. & Weilerstein, P. (2015). Supporting change in entrepreneurship education: Implementing a program grounded in literature on faculty development and change. The Journal of Engineering Entrepreneurship, 6(2), 58-68.
Gordon, J. & Bursuc, V. (2018). Law and Entrepreneurship Education: A Proposed Model for Curriculum Development. Journal of Legal Studies Education, 35(1), 123–141. doi:10.1111/jlse.12071
Hahn, D., Minola, T., Bosio, G. and Cassia, L. (2020), “The impact of entrepreneurship education on university students’entrepreneurial skills: a family embeddedness perspective”, Small Business Economics, Vol. 55 No. 1, pp. 257-282
Hynes B. (1996) Entrepreneurship education and training introducing entrepreneurship into non‐business disciplines. Journal of European Industrial Training. 1996; 20(8):10‐17
Karimi, S. Chizari, M. Biemans, H. and Mulder, M. 2010. Entrepreneurship Education in Iranian Higher Education: The Current State and Challenges. European Journal of Scientific Research, 48 (1):35-50
Keshtegar, Abdollahi, Tashakoriyan-Jahromi, Alireza, & Shahbazi, Meysam (2004). Explain the curriculum strategy in order to cultivate entrepreneurial human resources, Rahbord mag. 47.
Khosravi-Pour, Bahman, Iravani, Hushang, Hosseini, Seyyed-Mahmoud, & Movahed-Mohammadi, Seyyed-Hamid (2008). Factor analysis of educational components affecting the entrepreneurial ability of students of agricultural scientific-applied higher education centers from the perspective of educators. National Conference on Entrepreneurship Development in Scientific-Applied Agricultural Education
Looi, K.H. and Maritz, A. (2021), "Government institutions, entrepreneurship education and entrepreneurship education programmes in Malaysia", Education + Training, Vol. 63 No. 2, pp. 271-291.
Luczkiw, Eugene(2008).Entrepreneurship Education in an Age of Chaos,Complexity and Disrupti ve Change. OECD Education & skills.No.18.pp.65-93
Malekipour, A., Mirjaleli, S., Moghimi Firouzabad, M. (2019). Adaptability and the Pathway of Optimal Framework in Curriculum Elements of Entrepreneurship Education within Higher Education from Schiro's Curriculum Ideologies. Research in Curriculum Planning, 16(62), 20-39
Mawonedzo, A., Tanga, M., Luggya, S., & Nsubuga, Y. (2020). Implementing strategies of entrepreneurship education in Zimbabwe. Education+ Training
Mortezanezhad, N., Attaran, M., Hosseinikhah, A., Abbasi, E. (2017). The Components of Entrepreneurship Curriculum based on the Comparative Approach. Journal of Curriculum Studies, 12(44), 49-80.
Mwasalwiba, E. (2010). Entrepreneurship education: A review of its objectives, teaching methods and impact indicators. Education & Training, 52(1), 20–47.
Ojaghi, Saba, Naderi, Nader & Rezaie, Bijhan (2013). Assessing Entrepreneurial Teaching Skills Based on the Burich Model: A Mixed Approach. Journal of teaching research. 4(3)
Okudan GE. and SE. Rzasa(2006), A Project-based Approach to Entrepreneurial Leadership Education; Journal of Technovation, Vol.26
Oosterbeek, H., Van Praag, M., & Ijsselstein, A. The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. Eur Econ Rev, 2010, 54(3), 442–454
rajabi, S., papzan, A., Azami, A., Sulaimany, A. (2012). Evaluation of the required competencies and skills of the teachers of the agricultural vocational schools by using the Delphi method: A case study in Kermanshah Province. Research in Curriculum Planning, 9(35), 146-158.
Ratten, V., & Jones, P. (2021). Entrepreneurship and management education: Exploring trends and gaps. The International Journal of Management Education, 19(1), 100431
Sanchez, J. C. The Impact of an Entrepreneurship Education Program on Entrepreneurial Competencies and Intention. Journal of Small Business Management. 2013, 51 (3): 447–65. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/jsbm.12025
Sharif, Seyyed-Mostafa, Jamshidiyan, Abdolrasoul, Rahimi, Hamid, Naderi, Nahid, (2011). Analysis of the status of entrepreneurship education in Iranian higher education. Journal of Entrepreneurship Development. 4(1): 87-106
sharifzadeh, M., Abdullahzadeh, G. (2015). Components of Entrepreneurial Education Development in Higher Agricultural Education System. Journal of Agricultural Education Administration Research, 7(32), 96-112
Sohrabi Mohammad-Sadegh (2019). Identifying the Required Elements of Entrepreneurship for Industrial Design Major. ph. 8 (16) :63-71
Tan, Siok San and Ng, C. K. Frank (2006); Problem-based Learning Approach to Entrepreneurship Education; Journal of Education + Training, Vol. 48, No. 6, pp. 416-428.
Yadollahi Farsi, J., Mirarab Razi, R. (2009). A Survey of Entrepreneurship Curriculum Development in the Field of Education. Journal of Entrepreneurship Development, 2(1), 61-80
yazdani, F., Abbasi, E., hasani, M., aliasgari, M. (2018). Designing and Validating the Curriculum of Social Education Lesson of the First Level of High School, Based on the High Level Documents. Research in School and Virtual Learning, 6(2), 95-117.
Yu, M.C. Chan, S. (2007). Entrepreneurship Education in Malaysia (Www. MMu.edu)
Zabalawi, I. Toglaw, S. & Alsarheed, M. (2020). The Role of Faculty Members in Building an Entrepreneurship Culture in Higher Education: The Case of the Australian College of Kuwait. In Higher Education in the Arab World (pp. 337-356). Springer, Cham
Zali M-R, Razavi S-M. (2005) Analytical study of entrepreneurship education in universities. Journal of Humanities and Social Sciences. 2005; 4(16).. http://jem.journals.umz.ac.ir/article_241.html
Zhou M, Xu H (2012) A review of entrepreneurship education for college students in China. Adm Sci 2(37):82–98