نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان ، ایران،

2 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان ، ایران

3 گروه روانشناسی،دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

4 علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی تدریس مبتنی بر تجارب زیسته معلمان در راستای کشف استعداد علوم تجربی دانش آموزان ابتدایی شهراصفهان در سال تحصیلی 99-98 است. روش تحقیق، کیفی از نوع پدیدارشناسی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان ونمونه آماری شامل 68 نفر از آنان بودند که در زمینه شناسایی و استعدادیابی دانش آموزان تجربه داشتند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود . در این روش تحلیل داده ها بر اساس هفت مرحله کلایزی انجام شد. برای سنجش روایی یافته های پژوهش، از روایی محتوایی و برای سنجش پایایی آن، از روش پنل متخصصان استفاده شد. بدین روش که ازتعداد 5 نفر از اساتید مجرب و متخصص در حوزه استعدادیابی تحصیلی، پس از بررسی کارشناسی ، فرایند رفت و برگشتی ، بازبینی و انجام اصلاحات ، تایید نهایی اخذ گردید. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد؛ الگوی تدریس پیشنهادی متناسب شناسایی استعداد علوم تجربی شامل 4 روش (روشهای فراشناخت، کارگاهی، کاوشگری و آزمایشگاهی) و 16 مولفه (دریافت، پردازش، نگهداری، انتقال اطلاعات، نمونه سازی، توصیف، استقراء، قیاس، پژوهش، ارائه، فعالیت و کار، مشارکت، طبیعت، تخیل، مشاهده و کنجکاوی) می باشد. با شناسایی ابعاد و مولفه های الگوی تدریس مبتنی بر تجارب زیسته معلمان در راستای شناسایی استعداد علوم تجربی دانش آموزان، می توان معلمان را در ارائه روش های فعال تدریس متناسب با شیوه های شناسایی استعداد دانش آموزان ، توانمند نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying teaching methods and components and compiling its interpretive model based on teachers' lived experiences in order to discover the talent of experimental sciences of elementary students

نویسندگان [English]

  • mohammadreza nazarian 1
  • Ali Mehdad 2
  • ahmad abedi 3
  • mohammad ali nadi 4

1 Ph.D. Student of Educational Psychology, Islamic Azad University of Isfahan(Khorasgan)Branch,Isfahan,Iran

2 Department of Psychology, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

3 Department of Psychology Isfahan University, Isfahan, Iran

4 Department of Educational sciences, Islamic Azad University of Isfahan(Khorasgan)Branch. Isfahan,Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a teaching model based on the lived experiences of teachers in order to discover the talent of experimental sciences of elementary students in Isfahan in the academic year 98-99. The method of the present research is qualitatively phenomenological. The statistical population of the study was all primary school teachers in the fourth grade of Isfahan and the statistical sample included 68 of them who had experience in identifying and identifying students. The research tool was a semi-structured interview. In this method, data analysis was performed based on seven keying steps. To assess the validity of the research findings, face and content validity was used and to assess its reliability, the expert panel method was used. In this way, the final approval was obtained from 5 experienced and knowledgeable professors in the field of academic talent identification, after reviewing the expertise, the round trip process, reviewing and making corrections. In general, the research results showed; Proposed teaching model tailored to identify the talents of experimental sciences including 4 methods (metacognitive methods, workshop, exploration and laboratory) and 16 components (analogy, research, presentation, activity and work, Participation, nature, imagination, observation and curiosity). By identifying the dimensions and components of the teaching model based on the lived experiences of teachers in order to identify the talent of students 'experimental sciences, teachers can be empowered to provide active teaching methods appropriate to the methods of identifying students' talents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elementary
  • Talent of experimental sciences
  • Teaching Model
  • phenomenology
  • lived experiences