بر اساس رأی بیست‌ و پنجمین جلسه مورخ 25/3/85 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی و مجوز شماره 88600/87 مورخ 18/4/85 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی حایز شرایط دریافت درجه علمی ـ پژوهشی شناخته شد. دارای رتبه علمی ـ پژوهشی به شماره 72413/3111 مورخ 12/5/1390 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. این مجله با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر می‌گردد. پایگاه استنادی جهان اسلام به آدرس www.ISC.gov.ir و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس www.SID.ir پذیرفته و نمایه می‌شود.

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان  (خوراسگان)

مدیر مسؤول: دکتر احمدعلی فروغی ابری

سردبیر: دکتر نرگس کشتی آرای

همکار اجرایی: منصوره شمسی

ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

مجوز انتشار: شمارۀ 331/124ـ مورخ 28/1/86 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دارای رتبه علمی ـ پژوهشی به شماره 72413/3111  از کمیسیون نشریات علمی کشور

نشانی: اصفهان، خیابان جی، سه‌راه کارخانۀ قند، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

تلفن:13- 35354010 -031 داخلی 2440/ نمابر: 35354015  صندوق پستی 158ـ 81595

http://jsr-e.khuisf.ac.ir//

Curr_journalkhuisf@yahoo.com