پژوهش در برنامه ریزی درسی (JSRE) - اهداف و چشم انداز