مدیر مسئول


دکتر احمدعلی فروغی ابری استاد دانشگاه

برنامه ریزی آموزشی

  • aforoughikhuisf.ac.ir

سردبیر


دکتر علیرضا یوسفی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه ریزی درسی

دبیر تخصصی


دکتر نرگس کشتی آرای دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)

برنامه ریزی درسی

مدیر داخلی


دکتر مژگان محمدی نائینی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

برنامه ریزی درسی

مدیر اجرایی


منصوره شمسی کارشناس پژوهش

روان شناسی

  • mshamskhuisf.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر کورش فتحی واجارگاه استاد دانشگاه شهیدبهشتی

برنامه ریزی درسی

  • k-fathisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحمت اله مرزوقی استاد دانشگاه شیراز

برنامه ریزی درسی

  • marzoghiatrozeshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد حاتمی استاد دانشگاه تربیت مدرس

برنامه ریزی درسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید بهشتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفۀ تعلیم و تربیت

  • beheshtiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم صالحی عمران استاد دانشگاه مازندران

برنامه ریزی آموزشی

  • edpes60hotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهره سعادتمند دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

برنامه ریزی درسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا عراقیه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

برنامه ریزی درسی

  • araghiehiiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نرگس کشتی آرای دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

برنامه ریزی درسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی نادی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

مدیریت آموزشی