مدیر مسئول


دکتر احمدعلی فروغی ابری استاد دانشگاه

برنامه ریزی آموزشی

  • aforoughikhuisf.ac.ir

سردبیر


دکتر نرگس کشتی آرای دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)

برنامه ریزی درسی

  • n_keshtiarakhuisf.ac.ir

مدیر اجرایی


منصوره شمسی کارشناس پژوهش

روان شناسی

  • mshamskhuisf.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر کورش فتحی واجارگاه استاد دانشگاه شهیدبهشتی

برنامه ریزی درسی

  • k-fathisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدابراهیم میرشاه جعفری استاد دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

  • jafariedu.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحمت اله مرزوقی استاد دانشگاه شیراز

برنامه ریزی درسی

  • marzoghiatrozeshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد حاتمی استاد دانشگاه تربیت مدرس

برنامه ریزی درسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید بهشتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفۀ تعلیم و تربیت

  • beheshtiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم صالحی عمران استاد دانشگاه مازندران

برنامه ریزی آموزشی

  • edpes60hotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهره سعادتمند دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

برنامه ریزی درسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا عراقیه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

برنامه ریزی درسی

  • araghiehiiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نرگس کشتی آرای دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

برنامه ریزی درسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی نادی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

مدیریت آموزشی