پژوهش در برنامه ریزی درسی (JSRE) - پرسش‌های متداول