آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3231
تعداد پذیرش 662
تعداد پذیرش بدون داوری 233
تعداد عدم پذیرش 2194
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1535

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 603
تعداد مشاهده مقاله 262013
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 180970
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 73 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 236 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 538 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 1547 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 2139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 124 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 614 روز
درصد پذیرش 20 %