آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3351
تعداد پذیرش 676
تعداد پذیرش بدون داوری 233
تعداد عدم پذیرش 2295
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1608

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 615
تعداد مشاهده مقاله 292878
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 203969
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 70 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 218 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 490 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 1526 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 2139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 603 روز
درصد پذیرش 20 %