آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2896
تعداد پذیرش 598
تعداد پذیرش بدون داوری 219
تعداد عدم پذیرش 1925
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1327

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 555
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 105754