آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2956
تعداد پذیرش 601
تعداد پذیرش بدون داوری 219
تعداد عدم پذیرش 1983
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1383

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 555
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 117736