پژوهش در برنامه ریزی درسی (JSRE) - فرایند پذیرش مقالات