پژوهش در برنامه ریزی درسی (JSRE) - اخبار و اعلانات