فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

 

1-تاریخچه؛ نیازها، ضرورتها، اهداف

این مجله یکی از نشریات علمی- پژوهشی معتبر در حوزه برنامه درسی کشور است. هدف از انتشار این مجله، بسترسازی پژوهشی در حوزه مطالعات برنامه درسی و برنامه ریزی درسی و اشاعه و گسترش دانش برنامه درسی  مورد نیاز جامعه است.

این مجله اولین شماره خود را در پاییز سال ۱۳۷۸ با عنوان "دانش و پژوهش" در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی و در بهار سال ۱۳۸۳ در راستای تخصصی شدن با عنوان "دانش و پژوهش در علوم تربیتی" به چاپ رسید. این مجله بر اساس رأی بیست‌ و پنجمین جلسه مورخ 25/3/85 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی با مجوز شماره 88600/87 مورخ 18/4/85 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، حایز شرایط دریافت درجه علمی ـ پژوهشی شناخته شد و مجوز انتشار 331/124ـ مورخ 28/1/86 را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.

 در نوزدهمین شماره این نشریه  که در پاییز سال ۱۳۸۷ به چاپ رسید در تداوم سیاست تخصصی شدن به منظور دریافت مجوز از کمسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فن آوری به عنوان "دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی" تغییر نام داد.

در بهار سال ۹۰ مبتنی بر تفاهم نامه ای که بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دوازده  بند تنظیم و در تاریخ  22/3/90 به امضاء دکتر احمد علی فروغی ابری                                                                               رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) و دکتر مجید علی عسگری رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران رسید حایز رتبه علمی ـ پژوهشی به شماره 72413/3111 مورخ 12/5/1390 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری شد. در این راستا شماره ۲۸ خود را با عنوان "پژوهش در برنامه‌ریزی رسی" با درجه علمی پژوهشی کمسیون نشریات علمی کشور و با تعداد 8 مقاله به چاپ رسانید.

2-وابستگی سازمانی، شمارگان، تناوب چاپ، فرایند پذیرش مقاله :

این نشریه هم اکنون دارای ۱۱۸ داور فعال و متخصص در حوزه برنامه درسی و سایر علوم وابسته  از دانشگاههای معتبر در سرتاسر کشور است که به صورت مجله در هر شماره 12 مقاله را به چاپ می رساند . از سال ۱۳۸۸ با خریداری سامانه یکتاوب فرایند ثبت نام ارسال مقاله و بخشی از فرایند داوری به صورت الکترونیک انجام می شد. از سال ۱۳۹۰ کل فرایند ثبت نام ارسال مقاله بوسیله نویسندگان و داوری مقالات و چاپ آن به صورت الکترونیک انجام می شود. در سال ۹۵ سامانه مجله به سینا وب تغییر کرد. مجله دارای ISSN:2676-3281 می باشد که به صورت مجله منتشر می شود. جدول شماره 1 لیست نمایه نامه های مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی را نشان می دهد.

 

جدول شماره 1: فهرست نمایه ها و کتاب نامه های مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی

عنوان نمایه ها و کتابنامه ها

Google scholar

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

پایگاه اطلاعات نشریات جهاد دانشگاهی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بانک اطلاعات نشریات کشور

3-چهره‌های شاخص دست اندرکار:

از ابتدای انتشار مجله تاکنون دکتر احمد علی فروغی ابری مدیر مسئول مجله بوده اند.

1-3 سردبیران مجله:

1-دکتر محمدحسین یارمحمدیان از سال 1378 تا 1379 عنوان مجله"دانش و پژوهش"

2-دکتر سید هاشم گلستانی از سال 1379 تا 1381 عنوان مجله"دانش و پژوهش"

3-دکتر غلامرضا احمدی از سال 1383 تا 1387 عنوان مجله"دانش و پژوهش در علوم تربیتی"

4- دکتر سید هاشم گلستانی از سال 1387 تا سال1388 عنوان مجله"دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی"

5- دکتر محمدحسین یارمحمدیان از سال 1388 تا سال 1390 عنوان مجله"دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی"

6- دکتر محمدحسین یارمحمدیان از سال1390 تا سال 1395عنوان مجله" پژوهش در برنامه ریزی درسی"

7-دکتر نرگس کشتی آرای از سال 1395 تا کنون  عنوان مجله" پژوهش در برنامه ریزی درسی"

3-2 اعضای هیات تحریریه:

اعضای هیات تحریریه تا سال1390:

1-دکتر محمودمهرمحمدی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

2-دکتر سیدهاشم گلستانی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

3-دکتر علی تقی پور ظهیر- استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4-دکتر نادرقلی قورچیان- استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5- دکتر علیرضا کیامنش- استاد دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم ) تهران

6-دکتر محمدحسین یارمحمدیان- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان

7-دکتر علیرضا یوسفی- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان

8- دکتر سعید بهشتی- دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

9- دکتر حسن پاشا شریفی- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

10- دکتر غلامرضا احمدی- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

11- دکتر آذر قلی زاده سرابی- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

اعضای هیات تحریریه از سال1390تا 1398:

1-دکتر علی تقی پور ظهیر- استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2-دکتر نادرقلی قورچیان- استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3- دکتر ابراهیم صالحی عمران- استاد دانشگاه مازندران

4-دکتر محمدحسین یارمحمدیان- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان

5- دکتر لطفعلی عابدی- دانشیار دانشگاه امام حسین

6- دکتر نعمت الله موسی پور- دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

7-دکتر علیرضا یوسفی- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان

8- دکتر سعید بهشتی- دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

9- دکتر حسن پاشا شریفی- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

10- دکتر ابراهیم میر شاه جعفری -دانشیار دانشگاه اصفهان

11- دکتر نرگس کشتی آرای- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

12- دکتر غلامرضا احمدی- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

13- دکتر آذر قلی زاده سرابی- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

اعضای هیات تحریریه از سال 98 تا کنون:

1-دکتر کورش فتحی واجارگاه- استاد دانشگاه شهید بهشتی

2- دکتر رحمت اله مرزوقی- استاد دانشگاه شیراز

3- دکتر ابراهیم صالحی عمران- استاد دانشگاه مازندران

4-دکتر ابراهیم میرشاه جعفری – استاد دانشگاه اصفهان

5- دکتر جواد حاتمی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

6- دکتر سعید بهشتی- استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

7- دکتر نرگس کشتی آرای- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

8-دکتر زهره سعادتمند- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

9- دکتر علیرضا عراقیه- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

10- دکتر محمدعلی نادی خوراسگانی- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)