داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

سمت سازمانی

publons

سیروس

اسدیان

dr.sasadian@gmail.com

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

فرشته

افکاری

fafkari348@gmail.com

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

https://publons.com/researcher/4477776/fereshteh-afkari/

محمد

آتشک

matashak@yahoo.com

استادیار انشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

علیرضا

بادله

alireza.badeleh@gmail.com

استادیار دانشگاه فرهنگیان

 

فاطمه

پرسته

fatemeh.parasteh@yahoo.com.sg

استادیار دانشگاه آزاد کرج

 

مجتبی

رضایی راد

mojtabarezaeirad@yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد واحد ساری

 

فرهاد

سراجی

fseraji@gmail.com

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

https://publons.com/researcher/4124443/farhad-seraji/

اصغر

سلطانی

asghar.soltani.k@gmail.com

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

https://publons.com/researcher/1871750/asghar-soltani/

محبوبه

سلیمان پور عمران

m.pouromran@gmail.com

استادیار دانشگاه آزاد واحد بجنورد

 

کریم

سواری

k_sevari@pnu.ac.ir

دانشیار دانشگاه پیام نور اهواز

 

سمیه

شاه طالبی

s.shahtalebi@gmail.com

استادیار دانشگاه غیرانتفاعی صفاهان

 

فرهاد

شفیع پور مطلق

farhad_shafiepoor@yahoo.com

استادیار دانشگاه ازاد محلات

 

معصومه

صمدی

fsamadi30@yahoo.com

دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 

میمنت

عابدینی بلترک

abedini.gilan@gmail.com

استادیار دانشگاه مازندران

 

عباس

قلتاش

gholtash578@yahoo.com

دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرودشت

 

فیروز

محمودی

firoozmahmoodi@yahoo.com

دانشیار دانشگاه تبریز

 

سید منصور

مرعشی

mmarashi12@yahoo.com

دانشیار دانشگاه چمران اهواز

https://publons.com/researcher/3954552/seyed-mansour-marashi/

علیرضا

یوسفی

ar.yousefy@gmail.com

استاد دانشگاه اصفهان

 

 

داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

سمت سازمانی

publons

سیروس

اسدیان

dr.sasadian@gmail.com

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

فرشته

افکاری

fafkari348@gmail.com

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

https://publons.com/researcher/4477776/fereshteh-afkari/

محمد

نیکخواه

m.nikkhah22@gmail.com

استادیار دانشگاه فرهنگیان

 

علیرضا

بادله

alireza.badeleh@gmail.com

استاد دانشگاه هنر اصفهان

 

فاطمه

پرسته

fatemeh.parasteh@yahoo.com.sg

استادیار دانشگاه آزاد کرج

 

مجتبی

رضایی راد

mojtabarezaeirad@yahoo.com

استادیار دانشگاه آزاد واحد ساری

 

فرهاد

سراجی

fseraji@gmail.com

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

https://publons.com/researcher/4124443/farhad-seraji/

اصغر

سلطانی

asghar.soltani.k@gmail.com

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

https://publons.com/researcher/1871750/asghar-soltani/

محبوبه

سلیمان پور عمران

m.pouromran@gmail.com

استادیار دانشگاه آزاد واحد بجنورد

 

کریم

سواری

k_sevari@pnu.ac.ir

دانشیار دانشگاه پیام نور اهواز

 

مرجان

کیان

 

استادیار دانشگاه خوارزمی

 

فرهاد

شفیع پور مطلق

farhad_shafiepoor@yahoo.com

استادیار دانشگاه ازاد محلات

 

معصومه

صمدی

fsamadi30@yahoo.com

دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 

میمنت

عابدینی بلترک

abedini.gilan@gmail.com

استادیار دانشگاه مازندران

 

عباس

قلتاش

gholtash578@yahoo.com

دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرودشت

 

سید منصور

مرعشی

mmarashi12@yahoo.com

دانشیار دانشگاه چمران اهواز

https://publons.com/researcher/3954552/seyed-mansour-marashi/

سولماز

نورآبادی

s.nourabadi@yahoo.com

استادیار دانشگاه شاهد

 

سعید

وزیری یزدی

s.vaziri43@gmail.com

استادیار دانشگاه آزاد واحد یزد

 

علیرضا

یوسفی

ar.yousefy@gmail.com

استاد دانشگاه اصفهان